VII.10 Zverejňuje samospráva trvalo na internetovej stránke pravidlá pre prijímanie detí do jaslí a materských škôl?

 
Názov
VII.10
 
1Banská Bystrica0,5 b.ánoviď link a preklik napr tu viď link a tu viď link
1Banská Štiavnica0,5 b.áno jasle nemá zriadené, škôlky: viď link
1Bardejov0,5 b.áno odpoveď samosprávy: Len pre detské jasle tu viď link /re MŠ neuplatňujeme, vzhľadom nato, že kapacita MŠ v meste Bardejov umožňuje vyhovieť všetkým žiadostiam o umiestnenie, ktoré spĺňajú kritéria platnej legislatívy.
1Bratislava - Dúbravka0,5 b.ánoviď link
1Bratislava - Karlova Ves0,5 b.ánoviď link napr tu: viď link odpoveď samosprávy: Oznámenie o prijímaní žiadostí do materskej školy vrátane zákonom daných podmienok je zverejnené na webovej stránke mestskej časti a webových stránkach materských škôl. Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) zverejňuje riaditeľ materskej školy „na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené.“ Všetky materské školy v Karlovej Vsi majú webové sídla a teda zverejňujú ostatné podmienky prijímania detí na svojich webových sídlach. Zákonní zástupcovia sú o tom informovaní v Oznámení mestskej časti.
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.ánoviď link
viď link
1Bratislava - Petržalka0,5 b.áno odpoveď samosprávy: na webe MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ (viď link a tu: viď link
1Bratislava - Podunajské Biskupice0,5 b.ánoviď link
1Bratislava - Rača0,5 b.ánoviď link
1Bratislava - Ružinov0,5 b.ánoviď link
1Bratislava - Vrakuňa0,5 b.ánoviď link
1Brezno0,5 b.áno odpoveď samosprávy: Mesto nedisponuje jaslami.
kritériá pre prijímanie detí do MŠ
v súlade s §59 ods. 2 školského
zákona zverejní po dohode so
zriaďovateľom riaditeľ MŠ na verejne
prístupnom mieste alebo na
webovom sídle materskej školy. viď link
1Bytča0,5 b.ánoviď link
1Dolný Kubín0,5 b.áno odpoveď samosprávy: V Meste Dolný Kubín nie je kapacitný problém s prijímaním detí do MŠ. Kritériá pre prijímanie detí do materských škôl má mesto upravené vo VZN o určení spádových materských škôl v Meste Dolný Kubín. viď link
1Dubnica nad Váhom0,5 b.ánoviď link
1Dunajská Streda0,5 b.áno MŠ viď link preklik tu viď link , jasle viď link preklik tu viď link
1Fiľakovo0,5 b.ánoviď link viď link
viď link
1Handlová0,5 b.ánoviď link , viď link
1Holíč0,5 b.ánoviď link
1Kežmarok0,5 b.ánoviď link
viď link
viď link
viď link
1Komárno0,5 b.áno odpoveď samosprávy: viď link
1Košice0,5 b.ánoviď link preklik tu viď link
1Košice - Staré Mesto0,5 b.ánoviď link
1Krompachy0,5 b.áno link na MŠ viď link - pravidlá uvádza preklik sem viď link Detské jasle sú súkromným
zariadením.
1Levoča0,5 b.ánoviď link
1Malacky0,5 b.ánoviď link
1Martin0,5 b.áno jasle neprevádzkuje, MŠ: viď link
1Michalovce0,5 b.ánoviď link
viď link
odpoveď samosprávy: Kritéria pre prijímanie detí do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sú zverejnené na stránke mesta Michalovce v sekcii „Transparentné mesto“ – Smernice, VZN (konkr. VZN 197/2018, článok 22 – 23)
1Modra0,5 b.ánoviď link
1Moldava nad Bodvou0,5 b.ánoviď link
1Nová Dubnica0,5 b.áno pravidlá na stránke MŠ v rámci Školského poriadku viď link
1Nové Mesto nad Váhom0,5 b.ánoviď link
1Nové Zámky0,5 b.áno Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky majú právnu subjektivitu a všetky uvedené materské školy majú na svojich webových sídlach zverejnené podmienky pre prijímanie detí.
Mesto Nové Zámky má v zriaďovateľskej pôsobnosti 7 MŠ:
viď link , viď link , viď link viď link , viď link , viď link , viď link Jasle: viď link
1Partizánske0,5 b.áno jasle mesto nemá viď link
1Pezinok0,5 b.ánoviď link odpoveď samosprávy: Samospráva zverejňuje všeobecné informácie k zápisu detí do materských
škôl týkajúce sa všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti v súlade
s usmernením MŠVVaŠ SR a stanovených zákonov a usmernení, ďalšie kritériá už sú
zverejňované v rámci každej materskej školy, ktoré nastavuje v súlade s kapacitnými
možnosťami a usmerneniami MŠVVa Š SR riaditeľ školy, nakoľko ide o samostatné
právne subjekty.
1Považská Bystrica0,5 b.áno detské jasle:
viď link
bystrica.sk/download_file_f.php?id=724894
Kritériá pre prijímanie detí do materských škôl (podmienky prijatia) sú zverejnené na webových sídlach jednotlivých materských škôl.
Napríklad: viď link
1Prievidza0,5 b.ánoviď link
1Púchov0,5 b.ánoviď link
1Rožňava0,5 b.ánoviď link viď link
1Šamorín0,5 b.ánoviď link
viď link
odpoveď samosprávy: Deti s trvalým pobytom v Šamoríne sú skoro na 100 % prijaté do MŠ.
1Senec0,5 b.ánoviď link
1Senica0,5 b.ánoviď link
1Sereď0,5 b.áno odpoveď samosprávy: Mesto – máme prijaté všetky deti do MŠ, ktoré dovŕšili 3 roky viď link
Materské školy:
viď link
viď link
1Skalica0,5 b.áno odpoveď samosprávy: V čase zápisu do MŠ resp. mesiac pred zápisom boli zverejnené na stránke MŠ aj na stránke MsÚ Skalica. viď link www.skalica.sk (v časti oznamy)


1Smižany0,5 b.ánoviď link
1Snina0,5 b.ánoviď link
1Spišská Nová Ves0,5 b.ánoviď link
1Stará Turá0,5 b.ánoviď link viď link
1Stropkov0,5 b.áno Mesto má na svojej stránke odkaz na materské školy:
viď link
ďalej sú prepojenia na webové stránky jednotlivých základných, stredných a materských škôl, kde sú tieto kritéria zverejnené:
viď link
viď link
1Topoľčany0,5 b.áno Jasle:
viď link samosprávy: Do Detských jaslí mesta Topoľčany sú prednostne prijímané deti rodičov (zákonných zástupcov) detí s trvalým pobytom v meste Topoľčany; v prípade voľného miesta môže byť prijaté aj dieťa rodičov (zákonných zástupcov) s trvalým pobytom v inom meste.
Materské školy (s právnou subjektivitou):

MŠ Gagarinova
viď link Lipová
viď link Fullu
viď link Tribečská 1
viď link Škultétyho
viď link J. Kráľa
viď link
1Trenčín0,5 b.ánoviď link a na stránkach MŠ viď link
1Veľké Kapušany0,5 b.ánoviď link
1Veľký Krtíš0,5 b.ánoviď link
1Vráble0,5 b.áno na stránkach MŠ viď link
1Vranov nad Topľou0,5 b.ánoviď link
1Žiar nad Hronom0,5 b.ánoviď link
viď link
1Zvolen0,5 b.áno MŠ – Informácie a kritériá prijímania detí do MŠ sú zverejnené na webových sídlach MŠ. V zriaďovateľskej pôsobnosti je ich 11. Webové sídla MŠ sa nachádzajú na www.zvolen.sk/školstvo/MŠ v SŠÚ
Priemer0,33 b.
58Kysucké Nové Mesto0,25 b.čiastočne iba jasle viď link
58Lučenec0,25 b.čiastočne jasle - na linku z dotazníka TIS nenájdené 1.8.2022 viď link , MŠ - áno viď link
viď link
viď link
viď link
viď link
58Šaľa0,25 b.čiastočne MŠ neaktuálne, iba z roku 2017 viď link , jasle viď link
58Šurany0,25 b.čiastočneviď link , viď link MŠ Štvorlístok nemá podmienky prijímania detí - 20.7.2022 (kontrola 2.9.2022)
58Trnava0,25 b.čiastočne iba jasle: viď link samosprávy k MŠ: Mesto je zriaďovateľom 24 MŠ. Z dôvodu vsokého počtu sa zverejňujú len základné zákonné kritériá. Každá MŠ potom v zmysle zákona na viditeľnom mieste v MŠ zverejní kritéria prijímania detí pre svoje konkrétne zariadenie.
58Žilina0,25 b.čiastočne Podmienky prijímania pre MŠ nenájdené 16.8.2022. odpoveď samosprávy: Všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sú právne subjekty, každá materská škola má kritériá pre prijímanie detí do materskej škole uvedené na svojej webovej stránke. viď link Iba jasle: viď link
64Bánovce nad Bebravou0 b.nie odpoveď samosprávy: Kritéria pre prijímanie si stanovuje riaditeľstvo každej materskej školy samostatne. Kritéria následne schvaľuje Rada školy po schválení pedagogickou radou.
64Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie odpoveď samosprávy: áno. Dáta na zaslanom linku nenájdené, kontrola 30.8.2022 viď link
64Bratislava - Staré Mesto0 b.nie jasle - MČ zaslala linky, kde nie sú pravidlá pre prijímanie detí viď link viď link škôlky - MČ uvádza, že podmienky bývajú oznámené na webstránke MČ, bližšie info podávajú škôlky, dáta u viacerých MŠ neboli nájdené, nie sú trvalo zverejnené- 27.7.2022 viď link
64Čadca0 b.nie
64Detva0 b.nie Samospráva zaslala link na zápis do ZŠ. viď link
64Galanta0 b.nie dáta nenájdené 19.7.2022 (kontrola 30.8.2022) htttps://www.galanta.sk/sluzby/socialne-a-zdravotne-sluzby/zariadenia-socialnych-sluzieb/patria-domov-dochodcov-galanta-178sk.html
64Hlohovec0 b.nie odpoveď samosprávy: Na stránke mesta nie sú zverejnené kritériá pre prijímanie detí do materských škôl. Zverejnené sú len informácie o MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hlohovec a povinnom predprimárnom vzdelávaní detí, ktoré dosiahli 5 rokov. viď link
Mesto Hlohovec nie je zriaďovateľom detských jaslí na území mesta.
64Humenné0 b.nie odpoveď samosprávy: Samospráva vychádza zo zákona č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský zákon), v znení neskorších predpisov a z vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.
64Kolárovo0 b.nie dáta nenájdené 1.8.2022 (kontrola 26.8.2022)
64Levice0 b.nie
64Liptovský Mikuláš0 b.nie dáta nenájdené, samospráva poskytla iba nefunkčný link, kontrola 30.8.2022
64Myjava0 b.nie odpoveď samosprávy: MŠ na svojich webových stránkach
64Nitra0 b.nie pravidlá nezverejnené na stránke mesta, dodané linky v dotazníku TIS sú neprelinkované na stránke mesta - 1.8.2022 viď link , viď link
64Piešťany0 b.nie dáta nenájdené 1.8.2022 (kontrola 30.8.2022)
64Poprad0 b.nie jasle - podmienky nenájdené 1.8.2022 viď link , MŠ podmienky prijímanie nenájdené viď link
64Prešov0 b.nie Samospráva udala link, kt. sa nedá otvoriť 20.9.2022
64Revúca0 b.nie odpoveď samosprávy NIE
64Rimavská Sobota0 b.nie odpoveď samosprávy NIE
64Ružomberok0 b.nie odpoveď samosprávy: Každá materská škola má svoje kritéria zverejnené na svojej webovej stránke.
64Sabinov0 b.nie odpoveď samosprávy: Samospráva neprevádzkuje jasle. Na prijatie dieťaťa do zariadenia materskej školy kritériá nie sú, prijímajú sa všetky deti vo veku od 3 do 6 rokov, v niektorých prípadoch aj pod 3 roky
64Sečovce0 b.nie odpoveď samosprávy NIE
64Stará Ľubovňa0 b.nie odpoveď samosprávy: Mesto nie je zriaďovateľom jasieľ.
Mesto má prijaté VZN č. 66 o určení spádových MŠ.
viď link
64Stupava0 b.nie odpoveď samosprávy: Nie, každá MŠ to má zverejnené na
svojej stránke.
64Štúrovo0 b.nie odpoveď samosprávy: NIE
64Svidník0 b.nie dáta nenájdené 19.9.2022
64Trebišov0 b.nie odpoveď samosprávy: Mesto nemá zverejnené tieto informácie, avšak kapcita jaslí a MŠ pokrýva dopyt a teda je vyhovené všetkým žiadostiam.
64Tvrdošín0 b.nie dáta nenájdené 19.9.2022
64Veľký Meder0 b.nie podmienky prijatia nenájdené 1.8.2022 (kontrola 30.8.2022) viď link
64Zlaté Moravce0 b.nie odpoveď samosprávy: NIE
93Bratislava
93Košice - Dargovských hrdinov
93Košice - Juh
93Košice - Nad jazerom
93Košice - Sever
93Košice - Sídlisko KVP
93Košice - Sídlisko Ťahanovce
93Košice - Západ
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte