O projekte – župy

2022

Osem samosprávnych krajov dovedna hospodári s vyše 1,8 miliardou eur ročne, čo je viac ako rozpočet ministerstva zdravotníctva či obrany. Z týchto peňazí sú financované dôležité kompetencie ako sú opravy ciest, prímestská doprava, zariadenia sociálnych služieb, stredné školy, regionálne nemocnice, knižnice, divadlá či rozvoj turistického ruchu.

O tom, ako efektívne sú tieto peniaze využívané, rozhoduje predovšetkým osem županov a ich úrady, ako aj vyše 400 regionálnych poslancov. Kvalitu ich práce však dokážeme posúdiť len vtedy, ak sa kľúčové rozhodnutia nerobia skryté za dverami nedostupných kancelárií, ale pred očami verejnosti.

Už po šiestykrát sme preto v rámci programu Otvorená samospráva vypracovali rebríček transparentnosti krajov, ktorý ukazuje, ako k verejnej kontrole pristupovali doterajší župani a zároveň poodhaľuje i dlhodobejšie trendy.

Otvorená samospráva 2022 je analýzou transparentnosti slovenských samosprávnych krajov (žúp). Skúma dostupnosť a zverejňovanie informácií a zavedené protikorupčné mechanizmy v 11 oblastiach na stupnici od 0% (najmenej transparentná samospráva) po 100% (ideálna samospráva).

Analýza odhaľuje silné aj slabé stránky slovenských žúp a ponúka praktické kroky ako nedostatky napraviť.

Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií župami na ich weboch, cez infožiadosti, ale aj na hodnotení kvality župných médií, sociálnych sietí či údajov na portáloch Úradu pre verejné obstarávanie, Elektronického trhoviska či v Registri partnerov verejného sektora. Zber dát prebiehal počas marca až mája 2022.

Metodologické upozornenie: Hlavným cieľom merania transparentnosti v samosprávnych krajoch je poukázať na mieru otvorenosti voči verejnej kontrole. Nedá sa vylúčiť, že niektoré informácie vyhodnotené v rebríčku ako nezverejnené, sa na webe krajov môžu nachádzať. Ak sú však zverejnené na užívateľsky ťažko dostupnom a neintuitívnom mieste (kde ich neboli napriek snahe schopní nájsť ani naši hodnotitelia), takéto zverejňovanie informácií sa z nášho pohľadu míňa účelu, ktorým má byť práve účinná verejná kontrola.

VIAC O HODNOTENÍ

Hodnotenie Transparency International Slovensko (Transparency) Otvorená samospráva 2022, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní v 8 župách, vychádza z viacerých zdrojov dát:

 • Kvalita informovania cez webové stránky žúp (váha 59,4%)
 • Odpovede žúp zaslané na základe žiadostí Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 13,7%)
 • Kvalita zverejnených zmlúv, faktúr a objednávok žúp (váha 9,8%)
 • Dáta z ÚVO, EKS, RPVS (váha 4,4%)
 • Kvalita župných periodík (4,4%)
 • Odpovede žúp zaslané na základe troch žiadostí podaných bežnými občanmi (spolupracovníkmi Transparency) podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 3,5%)
 • Dáta z facebookových profilov žúp (2,6%)
 • Odpovede hlavného kontrolóra župy na podnet (1,5%)
 • Odpoveď župana na žiadosť (0,4%)
 • Telefonát občana na župný úrad v angličtine (0,4%)

V rebríčku transparentnosti žúp 2022 sme celkovo hodnotili 135 indikátorov, z ktorých viaceré pozostávali z ďalších podindikátorov (predovšetkým hodnotenie kvality zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok, hodnotenie užívateľskej prístupnosti webovej stránky a facebookového profilu, či hodnotenie úrovne objektivity a verejnoprávneho charakteru župných médií. INDEX Benefit pre tieto médiá bol vyrátaný na základe samostatnej metodiky a rebríčka zverejneného na stránke https://hlasnetruby.transparency.sk/).

Oproti poslednému hodnoteniu z roku 2020 zostalo takmer 98% indikátorov rovnakých (alebo ekvivalentných) a rebríčky sú tak vzájomne porovnateľné. Celkovo pribudli tri nové otázky, napríklad indikátor týkajúci sa zverejňovania datasetov v štandardoch otvorených dát.

HODNOTENÉ OBLASTI

Transparency posudzuje 11 oblastí, ktoré zahŕňajú predovšetkým pôsobnosť samosprávnych krajov vyplývajúce zo zákona (napr. nakladanie s verejným majetkom), a tiež politiky, ktoré by podľa Transparency mali mať regionálne samosprávy oficiálne upravené (napr. politika etiky a etický kódex).

Najväčšiu váhu majú oblasti prístupu k informáciám a financií a obstarávania, ktoré spolu tvoria takmer polovicu možných bodov. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane indikátorov sú vysvetlené na ich podstránkach.

Vo väčšine prípadov otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach.

Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla župa získať, bol 230 (100%).

POLITIKA / HODNOTENÁ OBLASŤ VÁHA V %
Prístup k informáciám 24,3%
Účasť verejnosti na rozhodovaní 8,9%
Financie a verejné obstarávanie 21,5%
Predaj a prenájom majetku 7,2%
Dotácie a granty 4,1%
Zariadenia sociálnych služieb 3,9%
Personálna politika 6,1%
Etika a konflikt záujmov 8,5%
Mediálna politika 7,2%
Podniky a organizácie VÚC 4,8%
Dopravná politika 3,5%

 

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých žúp je uvedené v percentách od 0 do 100%. Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež za jednotlivé politiky a ukazovatele. Hodnotenie okrem týchto údajov poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky (rating). Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

ZNÁMKA %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Rebríček Otvorená samospráva 2022 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je župa v rebríčku umiestnená, tým je v nej podľa Transparency menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená župa nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá vedú spravidla k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah automaticky negarantujú.

POZNÁMKA AUTOROV

Pre samosprávne kraje, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie Otvorená samospráva 2022 slúžiť aj ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj regiónov vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života ich obyvateľov.

Na portáli sú k dispozícii aj viaceré analytické funkcie, ktoré jednotlivým župám alebo iným záujemcom umožňujú napríklad jednoduché porovnanie krajov a vyfiltrovanie príkladov dobrej praxe aj s relevantnými linkami pre každý indikátor (pri jednotlivých indikátoroch stačí kliknúť na oranžový terčík s naznačeným stĺpcovým grafom). Funkcie sú na príklade Rebríčka miest podrobnejšie vysvetlené v tomto videu: https://transparency.sk/sk/akademia/temy/samosprava/videa-a-podcasty/vsetko-o-transparentnosti-vasho-mesta/

Transparency opakuje toto hodnotenie pravidelne, obvykle každé dva roky.

POĎAKOVANIE

Rebríček transparentnosti žúp 2022 bol podporený z Fondu pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis.

Zároveň by sme chceli za pomoc pri príprave projektu a zbere dát poďakovať aj externým spolupracovníkom Transparency Kristíne Rankovovej, Kataríne Hukelovej a za poskytnutie dát k verejnému obstarávaniu aj portálom Transparex a EKS.

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím zvážte podporu Transparency alebo konkrétneho projektu. Oceníme však aj podporu prostredníctvom šírenia odkazu na túto stránku a pridaním sa k naším fanúšikom na Facebooku.

KONTAKT

Ľuboš Kostelanský lubos.kostelansky@transparency.sk

Kristína Kroková kristina.krokova@transparency.sk

Michal Piško pisko@transparency.sk

2020

Osem samosprávnych krajov dovedna hospodári s 1,6 miliardou eur ročne, čo je viac ako rozpočet ministerstva školstva či zdravotníctva. Z týchto peňazí sú financované dôležité kompetencie ako sú opravy ciest, prímestská doprava, zariadenia sociálnych služieb, stredné školy, regionálne nemocnice, knižnice, divadlá či rozvoj turistického ruchu.

O tom, ako efektívne sú tieto peniaze využívané, rozhoduje predovšetkým osem županov a ich úrady, ako aj vyše 400 regionálnych poslancov. Kvalitu ich práce však dokážeme posúdiť len vtedy, ak sa kľúčové rozhodnutia nerobia skryté za dverami nedostupných kancelárií, ale pred očami verejnosti.

Už po piatykrát sme preto v rámci programu Otvorená samospráva vypracovali rebríček transparentnosti krajov, ktorý ukazuje, ako k verejnej kontrole pristupovali doterajší župani a zároveň poodhaľuje i dlhodobejšie trendy.

Otvorená samospráva 2020 je analýzou transparentnosti slovenských samosprávnych krajov (žúp). Skúma dostupnosť a zverejňovanie informácií a zavedené protikorupčné mechanizmy v 11 oblastiach na stupnici od 0% (najmenej transparentná samospráva) po 100% (ideálna samospráva).

Analýza odhaľuje silné aj slabé stránky slovenských žúp a ponúka praktické kroky ako nedostatky napraviť.

Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií župami na ich weboch, cez infožiadosti, ale aj na hodnotení kvality župných médií, sociálnych sietí či údajov na portáloch Úradu pre verejné obstarávanie, Elektronického trhoviska či v Registri partnerov verejného sektora. Zber dát prebiehal počas februára až apríla 2020.

Metodologické upozornenie: Hlavným cieľom merania transparentnosti v samosprávnych krajoch je poukázať na mieru otvorenosti voči verejnej kontrole. Nedá sa vylúčiť, že niektoré informácie vyhodnotené v rebríčku ako nezverejnené, sa na webe krajov môžu nachádzať. Ak sú však zverejnené na užívateľsky ťažko dostupnom a neintuitívnom mieste (kde ich neboli napriek snahe schopní nájsť ani naši hodnotitelia), takéto zverejňovanie informácií sa z nášho pohľadu míňa účelu, ktorým má byť práve účinná verejná kontrola.

VIAC O HODNOTENÍ

Hodnotenie Transparency International Slovensko (Transparency) Otvorená samospráva 2020, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní v 8 župách, vychádza z viacerých zdrojov dát:

 • Kvalita informovania cez webové stránky žúp (váha 59,3%)
 • Odpovede žúp zaslané na základe žiadostí Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 13,4%)
 • Kvalita zverejnených zmlúv, faktúr a objednávok žúp (váha 10,2%)
 • Dáta z ÚVO, EKS, RPVS (váha 4,5%)
 • Kvalita župných periodík (4,5%)
 • Odpovede žúp zaslané na základe troch žiadostí podaných bežnými občanmi (spolupracovníkmi Transparency) podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 3,6%)
 • Dáta z facebookových profilov žúp (1,8%)
 • Odpovede hlavného kontrolóra župy na podnet (1,6%)
 • Odpoveď župana na žiadosť (0,5%)
 • Telefonát občana na župný úrad v angličtine (0,5%)

V rebríčku transparentnosti žúp 2020 sme celkovo hodnotili 132 indikátorov, z ktorých viaceré pozostávali z ďalších podindikátorov (predovšetkým hodnotenie kvality zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok, hodnotenie užívateľskej prístupnosti webovej stránky a facebookového profilu, či hodnotenie úrovne objektivity a verejnoprávneho charakteru župných médií. INDEX Benefit pre tieto médiá bol vyrátaný na základe samostatnej metodiky a rebríčka zverejneného na stránke https://hlasnetruby.transparency.sk/).

Oproti poslednému hodnoteniu z roku 2017 zostala prevažná väčšina indikátorov nezmenená a rebríčky sú tak do veľkej miery vzájomne porovnateľné. Celkovo vypadli dve otázky a pribudlo 16 nových hodnotených indikátorov.

HODNOTENÉ OBLASTI

Transparency posudzuje 11 oblastí, ktoré zahŕňajú predovšetkým pôsobnosť samosprávnych krajov vyplývajúce zo zákona (napr. nakladanie s verejným majetkom), a tiež politiky, ktoré by podľa Transparency mali mať regionálne samosprávy oficiálne upravené (napr. politika etiky a etický kódex).

Najväčšiu váhu majú oblasti prístupu k informáciám a financií a obstarávania, ktoré spolu tvoria takmer polovicu možných bodov. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane indikátorov sú vysvetlené na ich podstránkach.

Vo väčšine prípadov otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach.

Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla župa získať, bol 220 (100%).

POLITIKA / HODNOTENÁ OBLASŤ VÁHA V %
Prístup k informáciám 22,7%
Účasť verejnosti na rozhodovaní 9,3%
Financie a verejné obstarávanie 22,5%
Predaj a prenájom majetku 7,5%
Dotácie a granty 4,3%
Zariadenia sociálnych služieb 4,1%
Personálna politika 6,4%
Etika a konflikt záujmov 8,9%
Mediálna politika 6,6%
Podniky a organizácie VÚC 5,0%
Dopravná politika 2,7%

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých žúp je uvedené v percentách od 0 do 100%. Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež za jednotlivé politiky a ukazovatele. Hodnotenie okrem týchto údajov poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky (rating). Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

ZNÁMKA %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Rebríček Otvorená samospráva 2020 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je župa v rebríčku umiestnená, tým je v nej podľa Transparency menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená župa nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá vedú spravidla k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah automaticky negarantujú.

POZNÁMKA AUTOROV

Pre samosprávne kraje, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie Otvorená samospráva 2020 slúžiť aj ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj regiónov vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života ich obyvateľov.

Na portáli pribudli aj viaceré analytické funkcie, ktoré jednotlivým župám alebo iným záujemcom umožňujú napríklad jednoduché porovnanie krajov a vyfiltrovanie príkladov dobrej praxe aj s relevantnými linkami pre každý indikátor (pri jednotlivých indikátoroch stačí kliknúť na oranžový terčík s naznačeným stĺpcovým grafom). Funkcie sú na príklade Rebríčka miest podrobnejšie vysvetlené v tomto videu: https://transparency.sk/sk/akademia/temy/samosprava/videa-a-podcasty/vsetko-o-transparentnosti-vasho-mesta/

Transparency opakuje toto hodnotenie pravidelne, obvykle každé dva roky.

POĎAKOVANIE

Výstup je súčasťou projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.

Zároveň by sme chceli za pomoc pri príprave projektu a zbere dát poďakovať kolegom a spolupracovníkom Ľubošovi Kostelanskému, Jane Remešovej a Veronike Šulkovej.

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím zvážte podporu Transparency alebo konkrétneho projektu. Oceníme však aj podporu prostredníctvom šírenia odkazu na túto stránku a pridaním sa k naším fanúšikom na Facebooku.

KONTAKT

Michal Piško pisko@transparency.sk

Eva Demková eva.demkova@transparency.sk

Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk

2017

Osem samosprávnych krajov dovedna hospodári s 1,5 miliardou eur ročne, čo je viac ako rozpočet ministerstva školstva či zdravotníctva. Z týchto peňazí sú financované dôležité kompetencie ako sú opravy ciest, prímestská doprava, sociálne zariadenia, stredné školy, regionálne nemocnice, knižnice, divadlá či rozvoj turistického ruchu.

O tom, ako efektívne sú tieto peniaze využívané, rozhoduje predovšetkým osem županov a ich úrady, ako aj vyše 400 regionálnych poslancov. Kvalitu ich práce však dokážeme posúdiť len vtedy, ak sa kľúčové rozhodnutia nerobia skryté za dverami nedostupných kancelárií, ale pred očami verejnosti.

Už po štvrtýkrát sme preto v rámci programu Otvorená samospráva vypracovali rebríček transparentnosti krajov, ktorý ukazuje, ako k verejnej kontrole pristupovali doterajší župani a zároveň poodhaľuje i dlhodobejšie trendy.

Otvorená samospráva 2017 je analýzou transparentnosti slovenských samosprávnych krajov (žúp). Skúma dostupnosť a zverejňovanie informácií a zavedené protikorupčné mechanizmy v 11 oblastiach na stupnici od 0 (najmenej transparentná samospráva) po 100 (ideálna samospráva).

Analýza odhaľuje silné aj slabé stránky slovenských žúp a ponúka praktické kroky ako nedostatky napraviť.

Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií župami na ich weboch, cez infožiadosti, ale aj na hodnotení kvality župných médií, údajov na portáloch tender.sme.sk, eks.sk, atď. Zber dát prebiehal počas júla až septembra 2017.

Metodologické upozornenie: Hlavným cieľom merania transparentnosti v samosprávnych krajoch je poukázať na mieru otvorenosti voči verejnej kontrole. Nedá sa vylúčiť, že niektoré informácie vyhodnotené v rebríčku ako nezverejnené, sa na webe VÚC môžu nachádzať. Ak sú však zverejnené na užívateľsky ťažko dostupnom a neintuitívnom mieste (kde ich neboli napriek snahe schopní nájsť ani naši hodnotitelia), takéto zverejňovanie informácií sa z nášho pohľadu míňa účelu, ktorým má byť práve účinná verejná kontrola.

VIAC O PROJEKTE

Hodnotenie Transparency International Slovensko (Transparency) Otvorená samospráva 2017, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní v 8 župách, vychádza z niekoľkých zdrojov dát:

 • Kvality informovanosti cez webové stránky samospráv (váha 69,8%)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 13,5%)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe štyroch žiadostí poslaných spolupracovníkmi Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 4%)
 • Dáta z župných periodík (4%)
 • Dáta z tender.sme.sk (váha 3%)
 • Odpovede hlavného kontrolóra na podnet (1,8%)
 • Dáta z facebookových profilov (1,5%)
 • Dáta z eks.sk (váha 1,5%)
 • Odpovede župana na žiadosť (0,5%)
 • Telefonát občana v angličtine (0,5%)

HODNOTENÉ OBLASTI

Transparency vybrala 11 oblastí, ktoré zahŕňajú predovšetkým pôsobnosť samosprávnych krajov vyplývajúce zo zákona (napr. nakladanie s verejným majetkom), a tiež politiky, ktoré by podľa Transparency mali mať regionálne samosprávy oficiálne upravené (napr. politika etiky a etický kódex).

Najväčšiu váhu má prístup k informáciám a financie a obstarávanie, ktoré spolu tvoria takmer polovicu možných bodov. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane otázok sú vysvetlené na ich podstránkach.

Vo väčšine otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach.

Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 200 b (100%).

POLITIKA VÁHA v %
Prístup k informáciám 23,8
Financie a obstarávanie 23,5
Etika a konflikt záujmov 8,8
Predaj a prenájom majetku 8,0
Personálna politika 6,0
Podniky a organizácie VÚC 5,0
Účasť verejnosti na rozhodovaní 9,3
Mediálna politika 6,0
Dotácie a granty 4,3
Zariadenia sociálnych služieb 3,5
Dopravná politika 2,0

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých žúp je uvedené v percentách od 0 do 100%. Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú politiku. Hodnotenie okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Rebríček Otvorená samospráva 2017 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je župa v rebríčku umiestnená, tým je v nej podľa Transparency menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená župa nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú.

Pre komplexnejší obraz o transparentnosti ponúka Transparency samosprávam detailný audit podľa projektu Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnili mestá Martin, Prievidza, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, MČ Bratislava-Ružinov a Žilinská župa.

POZNÁMKA AUTOROV

Pre samosprávy, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie samospráv Otvorená samospráva 2015 slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj v miestnej samospráve vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života jej obyvateľov.

Transparency opakuje toto hodnotenie každé dva roky.

POĎAKOVANIE

Projekt Otvorená samospráva 2017 podporili Open Society Institute v Budapešti a Veľvyslanectvo USA na Slovensku.

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím zvážte podporu Transparency alebo konkrétneho projektu. Oceníme však aj podporu prostredníctvom šírenia odkazu na túto stránku a pridaním sa k naším fanúšikom na Facebooku.

KONTAKT

Michal Piško pisko@transparency.sk

Mário Kajan mario.kajan@transparency.sk

Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk

2015

Samosprávne kraje (župy) hospodária každoročne spolu s viac ako miliardou eur , čo je 185 eur na každého obyvateľa Slovenska. Sú zodpovedné za kvalitu regionálnych ciest, krajských škôl, sociálnych, kultúrnych a zdravotníckych zariadení. Naše hodnotenie ukazuje, či sú župy pri rozhodovaní o peniazoch transparentné a nakoľko sú otvorené spolupráci a kontrole občanov.

Otvorená samospráva 2015 je prieskumom transparentnosti slovenských samosprávnych krajov (žúp). Skúma dostupnosť a zverejňovanie informácií a zavedené protikorupčné mechanizmy v 11 oblastiach na stupnici od 0 (najmenej transparentná samospráva) po 100 (ideálna samospráva).

Prieskum odhaľuje silné aj slabé stránky slovenských žúp a ponúka praktické kroky ako nedostatky napraviť.

Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií župami na ich weboch, cez infožiadosti, ako aj v rozsahu nimi zavedených protikorupčných mechanizmov. Zber dát prebiehal počas júla až októbra 2015.

VIAC O PROJEKTE

Hodnotenie Transparency International Slovensko (Transparency) Otvorená samospráva 2015, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní v 8 župách, vychádza z niekoľkých zdrojov dát:

 • Kvality informovanosti cez webové stránky samospráv (váha 64,2%)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 18,4%)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe štyroch žiadostí poslaných spolupracovníkmi Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 7,3%)
 • Dáta z tender.sme.sk (váha 3,1%)
 • Dáta z župných periodík (3,6%)
 • Dáta z facebookových profilov (1,0%)
 • Odpovede hlavného kontrolóra na podnet (1,8%)
 • Odpovede župana na žiadosť (0,5%)

HODNOTENÉ OBLASTI

Transparency vybrala 11 oblastí, ktoré zahŕňajú predovšetkým pôsobnosť samosprávnych krajov vyplývajúce zo zákona (napr. nakladanie s verejným majetkom), a tiež politiky, ktoré by podľa Transparency mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. politika etiky a etický kódex).

Najväčšiu váhu má prístup k informáciám a financie a obstarávanie, ktoré spolu tvoria viac ako polovicu možných bodov. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane otázok sú vysvetlené na ich podstránkach.

Vo väčšine otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach.

Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 193b (100%).

POLITIKA VÁHA v %
Prístup k informáciám 25,9
Financie a obstarávanie 24,4
Etika a konflikt záujmov 9,6
Predaj a prenájom majetku 7,8
Personálna politika 6,2
Podniky VÚC 6,2
Účasť verejnosti na rozhodovaní 6,2
Mediálna politika 4,7
Dotácie a granty 3,9
Sociálne zariadenia 3,1
Dopravná politika 2,1

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých žúp je uvedené v percentách od 0 do 100%. Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú politiku. Hodnotenie okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Rebríček Otvorená samospráva 2015 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je župa v rebríčku umiestnená, tým je v nej podľa Transparency menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená župa nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú.

Pre komplexnejší obraz o transparentnosti ponúka Transparency samosprávam detailný audit podľa projektu Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnili mestá Martin, Prievidza, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, MČ Bratislava-Ružinov a Žilinská župa.

POZNÁMKA AUTOROV

Pre samosprávy, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie samospráv Otvorená samospráva 2015 slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj v miestnej samospráve vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života jej obyvateľov.

Transparency zopakovala toto hodnotenie po dvoch rokoch od zverejnenia hodnotenia Otvorená samospráva 2013. Prieskum opäť plánujeme robiť aj v budúcnosti.

POĎAKOVANIE

Partnerom projektu Otvorená samospráva 2015 je spoločnosť Datalan. Rebríček je súčasťou projektu Kampaň za zachovanie silného infozákona, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia Ekopolis. Ďakujeme za podporu!

Takisto ďakujeme za pomoc pri zbere a analýze dát kolegom Samuelovi Spáčovi, Kataríne Klingovej a Martinovi Turčekovi.

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím zvážte podporu Transparency alebo konkrétneho projektu. Oceníme však aj podporu prostredníctvom šírenia odkazu na túto stránku a pridaním sa k naším fanúšikom na Facebooku.

KONTAKT

Michal Piško pisko@transparency.sk

Martin Kollárik kollarik@transparency.sk

Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk

2013

Samosprávne kraje (župy) hospodária každoročne spolu s viac ako miliardou eur , čo je 185 eur na každého obyvateľa Slovenska. Sú zodpovedné za kvalitu regionálnych ciest, krajských škôl, sociálnych, kultúrnych a zdravotníckych zariadení. Naše hodnotenie ukazuje, či sú župy pri rozhodovaní o peniazoch transparentné a nakoľko sú otvorené spolupráci a kontrole občanov.

Otvorená samospráva 2013 je prieskumom transparentnosti slovenských samosprávnych krajov (žúp). Skúma dostupnosť a zverejňovanie informácií a zavedené protikorupčné mechanizmy v 11 oblastiach na stupnici od 0 (najmenej transparentná samospráva) po 100 (ideálna samospráva).

Prieskum odhaľuje silné aj slabé stránky slovenských žúp a ponúka praktické kroky ako nedostatky napraviť.

Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií župami na ich weboch, cez infožiadosti, ako aj v rozsahu nimi zavedených protikorupčných mechanizmov. Zber dát počas júla až septembra 2013.

VIAC O PROJEKTE

Hodnotenie Transparency International Slovensko (Transparency) Otvorená samospráva 2013, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní v 8 župách, vychádza z niekoľkých zdrojov dát:

 • Kvality informovanosti cez webové stránky samospráv (váha 65%)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 22,4%)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe troch žiadostí poslaných spolupracovníkmi Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 5,4%)
 • Dáta z vestníka verejného obstarávania a z portálu tender.sme.sk (váha 3,3%)
 • Dáta o námietkach a kontrolách z portálu Úradu pre verejné obstarávanie (1,1%)
 • Dáta z župných periodík (2,8%)

HODNOTENÉ OBLASTI

Transparency vybrala 11 oblastí, ktoré zahŕňajú predovšetkým pôsobnosť samosprávnych krajov vyplývajúce zo zákona (napr. nakladanie s verejným majetkom), a tiež politiky, ktoré by podľa Transparency mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. politika etiky a etický kódex).

Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, verejné obstarávanie a rozpočet, ktoré spolu tvoria viac ako polovicu možných bodov. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane otázok sú vysvetlené na ich podstránkach.

Vo väčšine otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach.

Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 93,35b (100%).

POLITIKA VÁHA v %
Prístup k informáciám 24,9
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb 17,4
Rozpočet 12,2
Samosprávne podniky, podriadené organizácie a investície 9,2
Predaj a prenájom majetku 8,3
Účasť verejnosti na rozhodovaní 7,7
Etika a konflikt záujmov 7,6
Personálna politika 4,3
Sociálne zariadenia 3,1
Mediálna politika 2,8
Dotácie a granty 2,5

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých žúp je uvedené v percentách od 0 do 100%. Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú politiku. Hodnotenie okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Rebríček Otvorená samospráva 2013 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je župa v rebríčku umiestnená, tým je v nej podľa Transparency menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená župa nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú.

Pre komplexnejší obraz o transparentnosti ponúka Transparency samosprávam detailný audit podľa projektu Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnili mestá Martin, Prievidzi, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica a MČ Bratislava-Ružinov.

POZNÁMKA AUTOROV

Pre samosprávy, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie samospráv Otvorená samospráva 2013 slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj v miestnej samospráve vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života jej obyvateľov.

Transparency zopakovala toto hodnotenie po dvoch rokoch od zverejnenia hodnotenia Otvorená samospráva 2011 . Prieskum však opäť plánujeme robiť aj v budúcnosti.

POĎAKOVANIE

Partnerom projektu Otvorená samospráva 2013 je spoločnosť Datalan . Ďakujeme za podporu!

Takisto ďakujeme za pomoc stážistom Lucii Grajcarovej, Laure Szabovej, Jánovi Ivančíkovi, Jurajovi Čokynovi a Tomášovi Herdovi za pomoc pri zbere dát a našim kolegom Ivanovi Rončákovi a Vladovi Pirošíkovi za konzultácie pri príprave metodiky.

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím zvážte podporu Transparency alebo konkrétneho projektu. Oceníme však aj podporu prostredníctvom šírenia odkazu na túto stránku a pridaním sa k naším fanúšikom na Facebooku.

KONTAKT

Ľuba Riapošová riaposova@transparency.sk

Samuel Spáč spac@transparency.sk

Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk

2011

Samosprávne kraje (župy) hospodária každoročne spolu s viac ako miliardou eur, čo je 185 eur na každého obyvateľa Slovenska. Sú zodpovedné za kvalitu regionálnych ciest, krajských škôl, sociálnych, kultúrnych a zdravotníckych zariadení. Naše hodnotenie ukazuje, či sú župy pri rozhodovaní o peniazoch transparentné a nakoľko sú otvorené spolupráci a kontrole občanov.

Otvorená samospráva 2011 je prieskumom transparentnosti slovenských samosprávnych krajov (žúp). Skúma dostupnosť a zverejňovanie informácií a zavedené protikorupčné mechanizmy v 11 oblastiach na stupnici od 0 (najmenej transparentná samospráva) po 100 (ideálna samospráva).

Prieskum odhaľuje silné aj slabé stránky slovenských žúp a ponúka praktické kroky ako nedostatky napraviť.

Rebríček je založený na hodnotení poskytovania informácií župami na ich weboch a cez infožiadosti, ako aj rozsahu nimi zavedených protikorupčných mechanizmov. Hodnotenie sa ukutočnilo počas novembra 2011.

VIAC O PROJEKTE

Hodnotenie Transparency International Slovensko (Transparency) Otvorená samospráva 2011, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní v 8 župách, vychádza z troch zdrojov dát:

 • Kvality informovanosti cez webové stránky samospráv (váha 69,4%)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 26,1%)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí poslaných spolupracovníkmi Transparency podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 4,5%)

HODNOTENÉ OBLASTI

Transparency vybrala 11 oblastí, ktoré zahŕňajú predovšetkým pôsobnosť samosprávnych krajov vyplývajúce zo zákona (napr. nakladanie s verejným majetkom), a tiež politiky, ktoré by podľa Transparency mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. politika etiky a etický kódex).

Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, verejné obstarávanie a nakladanie s majetkom, ktoré spolu tvoria možných bodov. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane otázok sú vysvetlené na ich podstránkach.

Vo väčšine otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach.

Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 100.

POLITIKA VÁHA v %
Prístup k informáciám 27,0
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb 16,0
Predaj a prenájom majetku 11,5
Rozpočet 10,0
Samosprávne podniky, podriadené organizácie a investície 10,0
Účasť verejnosti na rozhodovaní 8,0
Etika a konflikt záujmov 5,0
Personálna politika 4,0
Dotácie a granty 3,0
Územné plánovanie 3,0
Sociálne zariadenia 2,5

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých žúp je uvedené v percentách od 0 do 100%. Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú politiku. Hodnotenie okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Rebríček Otvorená samospráva 2011 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je župa v rebríčku umiestnené, tým je v nej podľa Transparency menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená župa nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú.

Pre komplexnejší obraz o transparentnosti ponúka Transparency samosprávam detailný audit podľa projektu Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnili mestá Martin, Prievidzi, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica a MČ Bratislava-Ružinov.

POZNÁMKA AUTOROV

Pre samosprávy, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie samospráv Otvorená samospráva 2011 slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj v miestnej samospráve vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života jej obyvateľov.

Transparency plánuje prieskum opakovať každé dva roky.

POĎAKOVANIE

Partnermi projektu Otvorená samospráva 2011 sú Open Society Institute, Veľvyslanectvo USA na Slovensku a Regionálne centrum UNDP v Bratislave, ktorým ďakujeme za podporu. Takisto ďakujeme za pomoc stážistovi Jurajovi Spišákovi.

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím podporte nás finančne alebo šírením odkazu na túto stránku, alebo sa staňte naším fanušíkom na Facebooku.

KONTAKT

Matej Kurian kurian@transparency.sk

Ivan Rončák roncak@transparency.sk

Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk

Print Friendly, PDF & Email

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte