XI.4. Podiel samosprávy v jednotlivých obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou samosprávy:

 
Názov
XI.4
 
1Bánovce nad Bebravou0,5 b.odpovedali MsKS, s.r.o., Bánovce nad Bebravou - 100 % viď link
1Banská Štiavnica0,5 b.odpovedali Bytová správa, s.r.o. – 100%
Mestské lesy Banská Štiavnica, spol, s r.o. – 86,96 %
Nemocnica Banská Štiavnica, a. s. - 34%
Joergesov dom, a.s. – 28,34 %
Prima banka, a.s. – 0,121 %
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. –1,41 %
1Bardejov0,5 b.odpovedali Bardejovský podnik služieb BAPOS – mestský podnik Bardejov (100%), BARDBYT, s.r.o.(100%), Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.(100%), BARDTERM, s.r.o.(100%), EKOBARD, a.s.(34%), Mestské lesy Bardejov, s. r. o.(100%) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (2,74%), Prima banka Slovensko, a.s.(0,237%)
1Bratislava0,5 b.odpovedali Dopravný podnik, a.s. - 100%, Odvoz a likvidácia odpadu a.s. - 100%,
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - 59,29%, METRO Bratislava, a.s. -
66%, Národné tenisové centrum, a.s. - 20,52%, Incheba, a.s. - 12,66%,
Halbart-Slovakia a.s. - 50%, Bratislavská integrovaná doprava, a.s. - 35%,
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. - 100%, KSP, s.r.o. - 100%, Zámocká
spoločnosť, akciová spoločnosť v konkurze - 10%.
1Bratislava - Devínska Nová Ves0,5 b.odpovedali DTV, spol. s r. o. – 100 %, DNV ŠPORT, spol. s r.o. – 100 %, DEVNET, a. s. – 50 %
1Bratislava - Dúbravka0,5 b.odpovedali Dúbravská televízia, spol. s r. o., 100%
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.odpovedali Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. - 100%
1Bratislava - Petržalka0,5 b.odpovedali Športové zariadenia Petržalky s.r.o. – 100%
Bytový podnik Petržalka s.r.o. – 100 %

viď link
1Bratislava - Podunajské Biskupice0,5 b.odpovedali Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. – 100%
1Bratislava - Rača0,5 b.odpovedali Media Rača, spol. s r.o. - 100 %
1Bratislava - Ružinov0,5 b.odpovedali Cultus Ružinov, a.s.- 100%, Ružiovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.- 100%, TVR a RE, s.r.o. - 100%, Prvá ružinovská spoločnosť a.s. - 10%
1Bratislava - Staré Mesto0,5 b.odpovedali Staromestská a.s. (100%)
TV Centrum s.r.o. (20%)
Revital spol. s r. o. (12,5%) v likvidácii
Mesfend s.r.o. (50%) v konkurze
Bratislavský Náš markt, s.r.o. (20%)
viď link
1Bratislava - Vrakuňa0,5 b.odpovedali SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. - 100%
1Brezno0,5 b.odpovedali Lesy mesta Brezno s.r.o. = 100% účasť mesta
Stredoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. Banská Bystrica =2,97% účasť mesta
Dalkia Brezno, a.s. = 25% účasť mesta
1Bytča0,5 b.odpovedali KTR s.r.o.Bytča - 79,10%
1Čadca0,5 b.odpovedali SeVaK, a.s. Žilina – 8,138%
Decora, s.r.o., v likv. – 60%
ZZO Čadca, a.s. - 52,8%
Mestská teplárenská spoločnosť, a.s. – 40% / MTS, a.s. /
1Detva0,5 b.odpovedali TECHNICKÉ SLUŽBY DETVA S.R.O. s účasťou 100%
viď link
BYTES S.R.O. s 34%
viď link
AUTOSERVIS A.L.K. S.R.O. s 24%
viď link
1Dolný Kubín0,5 b.odpovedali AQUA KUBÍN, s.r.o. – 100% podiel
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. - 100% podiel
TEHOS, s.r.o. - 100% podiel
Technické služby, s.r.o. - 100% podiel
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.- 15,36% podiel
viď link
1Dubnica nad Váhom0,5 b.odpovedali A/ Podiely v ovládanej osobe
100% účasť v TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
100% účasť v Dubnica Invest, s.r.o.
B/ Podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom
30% účasť - Spoločnosť Stredné Považie, a.s.
34% účasť - MFK Dubnica nad Váhom, a.s.
C/ Ostatný dlhodobý finančný majetok
15,06% - Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
5,72 % DCa THERM, a.s.
1Dunajská Streda0,5 b.odpovedali THERMALPARK DS, a.s. Podiel mesta:100 %; Perfects, a.s.- Podiel mesta: 99,92%; SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o.- Podiel mesta: 34%;
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Podiel mesta: 2,52%; 1. slovenská úsporová, a.s.- Podiel mesta: 12%; Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. Podiel mesta: 100%;
DAC ARÉNA, a.s. – Podiel mesta 61,86%
Tieto informácie sú zverejnené na webovom sídle mesta: dunstreda.sk/obchodne-spoločnosti
1Fiľakovo0,5 b.odpovedali Filbyt s.r.o. Fiľakovo – 100 % účasť, Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a. s. Banská Bystrica – 1,32 %, FIN.M.O.S, a. s., Bratislava – 5,45%
1Galanta0,5 b.odpovedali Galantaterm spol. s r.o. – 77,50 %
BYSPRAV spol. s r.o. – 100 %
GALANDIA, spol. s r.o. – 100 %
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – 1,748 %
FIN M.O.S., a.s. – 8,22 %
viď link
1Handlová0,5 b.odpovedali Hater Handlová s.r.o., Mestský bytový podnik s.r.o., Kmet, RTV Prievidza, Handlovská energetika www.handlova.sk – odklik v ľavej lište – mestské organizácie
www.handlova.sk – odklik majetková účasť mesta v obchodných spoločnostiach
1Hlohovec0,5 b.odpovedali Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. – 100%, Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. 100%, Hlohovská televízia, s.r.o. – 100%, Vodárenské a technické služby, s.r.o. – 100%, MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.- 81,5%, Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. - 49%, .A.S.A. Hlohovec, s.r.o. – 50%
viď link
1Holíč0,5 b.odpovedali SMM Holíč, s.r.o 100%, Holkatel, spol. s.r.o. 10%, Fakultná nemocnica s poliklinikou a.s. Skalica 0,03%.
1Humenné0,5 b.odpovedali 1.Humenská a.s. – 100 %, Televízne káblové rozvody s.r.o. – 55 %, Humenská energetická spoločnosť s.r.o. – 33%
viď link
1Kežmarok0,5 b.odpovedali Technické služby, s.r.o. Kežmarok 100%, Kežmarok
Invest, s.r.o. 100%, Spravbytherm s.r.o. 100%, Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
100%, Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce
8%, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 4,64%

viď link - na strane 129 (každoročná súčasť záverečného účtu)
1Kolárovo0,5 b.odpovedali KolByt s.r.o. 100%, Gúta TV s.r.o. 100 %, STKO Neded 32,81%, Západoslovenská vodárenská spoločnosť 1,224%
1Komárno0,5 b.odpovedali KOMVaK a.s. - 100 %
Calor s.r.o. - 100 %
COM - MÉDIA s.r.o. - 100 %
1Košice0,5 b.odpovedali Dopravný podnik mesta Košice, a.s., 100 %; Mestské lesy Košice a.s. 100 %; Tepelné hospodárstvo
s.r.o., 100 %; Bytový podnik mesta
Košice, s.r.o., 100 %; Kosit, a. s., 34 %; Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. 19,46 %; Geoterm Košice, a. s.. 0,08 %; Košiciá Futbalová Aréna a. s. 85%; NTC Košice a.s. 49%
1Košice - Juh0,5 b.odpovedali Miestny Podnik Služieb, s.r.o. Košice - 100%
1Krompachy0,5 b.odpovedali - Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o.
- Mestské lesy, s. r. o., Krompachy
- PO WOPAX s.r.o., Krompachy
- KROM-SAT s.r.o., Krompachy
- TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.,Krompachy
- Ekover s.r.o., Spišské Vlachy
- SKI Plejsy a.s., Košice
- Podtatranská vodárenská spoločnosť a. s.
- Prima banka a.s., Slovensko
1Kysucké Nové Mesto0,5 b.odpovedali Kysuca s.r.o. - 16,67 %
1Levice0,5 b.odpovedali Margita- Ilona Levice 100%, Levická televízna spoločnosť, s.r.o. 100%,
1Levoča0,5 b.odpovedali Lesy mesta Levoča, spol. s r.o., podiel: 100 %
Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., podiel: 100 %
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., podiel: 33 %
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., podiel: 3,839 %
SATEL, akciová spoločnosť Poprad v konkurze, podiel: 16,2 % (posledne známy podiel)
Tieto informácie sú zverejnené na hlavnej stránke mesta Levoča: viď link v pravej časti obrazovky.
1Liptovský Mikuláš0,5 b.odpovedali Televízia Liptov, a.s. Liptovský Mikuláš: 100 % podiel na ZI aj
hlasovacích právach
Mestský Hokejový Klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 100% podiel na ZI
aj hlasovacích právach
LMT, a.s. , 20 % podiel na ZI aj hlasovacích právach
FIN.M.O.S., a.s. Bratislava, 13,79 % podiel na ZI, 9,7 % na hlasovacích právach
Tranoscius, a.s. - podiel mesta na ZI v % právach
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., 44,258% podiel na ZI,
44,941 % na hlasovacích právach
1Lučenec0,5 b.odpovedali Brantner Lučenec s.r.o. - 26%, SPOOL, a.s. Lučenec - 100%, Mestské lesy
Lučenec s.r.o. - 100%, Mestská tržnica Lučenec s.r.o.- 100%, Novohradská
vrtná spoločnosť s.r.o. Lučenec - 19,78%, Thermalpark s.r.o. Lučenec -
13,07%, Gard-invest s.r.o. Lučenec v konkurze - 10%, Primpark a.s.
Lučenec v konkurze - 20%, Veolia Energia Lučenec a.s. - 12,6%, Prima Banka a.s. - 0,02%, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - 3,7%
1Malacky0,5 b.odpovedali TEKOS, spol. s r.o.- 100%, Nemocničná a.s.- 5 %, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.- 2,49 %, Eurovalley, a.s.- 1 %
1Martin0,5 b.odpovedali Turiec a.s. (100%); Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.(52,049%); RETAS a.s.(39,5%); STEFE Martin, a.s.(34,07%); Martico s.r.o.(16,6%); Garáže Martin a.s.(100%) Televízia Turiec s.r.o.(100%); Martinsko-Flámske PODNIKATEĽSKÉ A INKUBÁTOROVÉ CENTRUM s.r.o.(100%); Brantner Fatra;(15%) Lyžiarske stredisko Martinské hole a.s. v konkurze (0,11%); IAD Investments správ. spol., a.s. (3087eur)
viď link
1Michalovce0,5 b.odpovedali TV Mistral s.r.o. – 100 %
SMM s.r.o. – 100 %
MFK Zemplín Michalovce, a. s. – 20 %
Nemocnica novej generácie – 1 %
Východoslovenská vodárenská spoločnosť -
FIN.M.O.S., a.s.
1Modra0,5 b.odpovedali LESY MODRA s.r.o., MÉDIA MODRA s.r.o., TEPLO MODRA s.r.o., Mestské
centrum sociálnych služieb, Mestská polícia Modra, Kultúrne centrum
Modra, Mestský hasičský dobrovoľný zbor Modra
1Moldava nad Bodvou0,5 b.odpovedali BODVATEL, s.r.o -100%
1Myjava0,5 b.odpovedali Správa majetku mesta Myjava, s. r. o. – 100%
SAMŠPORT Myjava s. r. o. – 50%
SPARTAK MYJAVA a. s. – 74,23 %
1Nitra0,5 b.odpovedali Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s., 51 % podiel mesta
Službyt Nitra s.r.o., 100 % podiel mesta
Nitrianske komunálne služby s.r.o., 100 % podiel mesta
Nitrianska investičná s.r.o., 100 % podiel mesta
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 9,54 % majetková účasť mesta
www odkaz: viď link
1Nová Dubnica0,5 b.odpovedali TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. – 100%
Nová Dubnica Invest, s.r.o – 100%
Termonova, a.s. – 4 %
1Nové Mesto nad Váhom0,5 b.odpovedali MsBP – 100% , TVK – 11,137 %
1Nové Zámky0,5 b.odpovedali Bytkomfort, s.r.o. - 51 %
Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. - 100 %
Novocentrum Nové Zámky, a.s. - 100 %
Brantner Nové Zámky, s. r.o. - 44 %
NZ-INVEST, s.r.o. 100 % (v konkurze)
viď link
1Partizánske0,5 b.odpovedali SKR, s.r.o.; Tempo, s.r.o.; TSM, s.r.o. - vo všetkých 100 %
viď link
1Pezinok0,5 b.odpovedali Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o – 100%
TV Pezinok, s.r.o. – 100%

viď link
viď link
1Piešťany0,5 b.odpovedali Bytový podnik Piešťany s.r.o. – 100%,
Letisko Piešťany, a.s. – 20,04%, Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. - 14,276%,
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. – 10,009%,
Prima banka Slovensko, a.s. – 0,037%
Služby mesta Piešťany – príspevková organizácia mesta
1Poprad0,5 b.odpovedali Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 100%
Mestské lesy, s.r.o. Poprad 100%
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad 100%
TV Poprad, s.r.o. 100%
Veolia Energia Poprad a.s. 25%
AQUAPARK Poprad, s.r.o. 15%
Brantner Poprad, s.r.o. 10%
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 14,999%
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1,695 %
1Považská Bystrica0,5 b.odpovedali Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. – 100 %
Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. – 100 %
MTS, s.r.o. Považská Bystrica – 20 %
Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica – 34 %
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. – 24,699 % viď link
bystrica.sk/?id_menu=1493&limited_level=1&stop_menu=1493
1Prešov0,5 b.odpovedali 1. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť (100 % majetková účasť mesta).
2. Technické služby mesta Prešov, a. s. (100 % majetková účasť mesta).
3. Prešov REAL, s. r. o. (100 % majetková účasť mesta).
4. MSS Prešov, s. r. o. v likvidácii (100 % majetková účasť mesta).
5. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o. (70 % majetková účasť mesta).
6. Spravbytkomfort, a. s. Prešov ( 45 % majetková účasť mesta).
7. 1. FC TATRAN, a. s. (8,70 % majetková účasť mesta).
8. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (7, 65 % majetková účasť mesta).
9. Minerálne vody, a. s. (0,2 % majetková účasť mesta).
viď link
1Prievidza0,5 b.odpovedali Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. 100 %
Technické služby mesta Prievidza s.r.o. 100 %
Prievidza Invest, s.r.o. 100 %
Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. 14,79 %
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. 51 %
BIC Prievidza, spol. s r.o. 97,36 %
Prievidzské odpadové hospodárstvo, a.s. v likvidácii
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Podiel mesta na emisii CP: 6,88 %
UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnícka, a.s. Podiel mesta na emisii CP: 0,039 %
1Púchov0,5 b.odpovedali Mestský bytový podnik, s.r.o.
· MŠK Púchov, s.r.o.
· Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
· Medial Púchov, s.r.o.
· Medial In, s.r.o.
· Medial TV, s.r.o.
Okrem uvedených je mesto akcionárom v akciových spoločnostiach:
· Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
· FIN.M.O.S., a.s.
· Autobusová doprava Púchov, a.s. viď link
1Revúca0,5 b.odpovedali Mestské lesy spol. s r.o. Revúca – 100% - Bytové hospodárstvo s.r.o. – 100%
1Rimavská Sobota0,5 b.odpovedali STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.(41,34%) ; MsBS Rimavská Sobota a Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o. (100%), www.rimavskasobota.sk – sekcia Mestské organizácie ,inštitúcie
1Rožňava0,5 b.odpovedali Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o. - 100%; Mestské lesy Rožňava s.r.o. - 100%; Technické služby mesta Rožňava – príspevková organizácia; Mestské divadlo ACTORES Rožňava – príspevková organizácia; Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a.s. – akcionár mesto s podielom 1,59% na základnom imanií; FIN. M.O.S., a.s. - akcionár mesto s podielom 7,22% na základnom imanií; Regionálne poradenské a informačné centrum – nezisková organizácia – 50%
1Ružomberok0,5 b.odpovedali Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. – podiel 51,7%; Technické služby, a.s. – podiel 44%; ByPo, s.r.o. – podiel 33,40% CZT, s.r.o – podiel 100%; Mestské lesy, s.r.o. – podiel 48,78%; Mestský futbalový klub, a.s. – podiel 6,16%; Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s. – podiel 100%; Mestský basketbalový klub, s.r.o. – podiel 100%
1Sabinov0,5 b.odpovedali Verejnoprospešné služby spol. s r. o. Sabinov – 100%
Mestské lesy Sabinov spol. s r. o. – 100%
Sabyt spol. s r. o. Sabinov – 51%
Spoločnosť Šariš a. s. Sabinov – 12,5 %
viď link
1Šaľa0,5 b.odpovedali MeT Šaľa, spol. s r.o - 100%. Mesto Šaľa má 2,63% podiel na základnom imaní Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., čo činí 139 325 akcií.
1Šamorín0,5 b.odpovedali MPBH Šamorín s.r.o. - 100%, AREA Šamorín s.r.o. - 100%
1Sečovce0,5 b.odpovedali Bytový podnik Sečovce
1Senec0,5 b.odpovedali Stredisko cestovného ruchu 100%, Bratislavská vodárenská spoločnosť 1,996%, Veolia 20%
1Senica0,5 b.odpovedali Technické služby Senica, a.s. – majetkový podiel 49%; Stoma Senica, a.s – majetkový podiel 100%;
OMS ARENA Senica, a.s. – majetkový podiel 26,14%; Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. – majetkový podiel 0,0278 %; Mestský podnik služieb Senica, spol. s r.o. – majetkový podiel 100%; Rekreačné služby mesta Senica , spol. s r.o. majetkový podiel 100 %; Spoločenstvo vlastníkov lesa „Závršie“ – majetkový podiel 1920/3840-tin; Prima banka Slovensko, a.s. – majetkový podiel 0,00359 %
viď link
1Sereď0,5 b.odpovedali Správa majetku Sereď, spol. s r.o. (100%), Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. (100%), Naša domová správa, spol. s r.o. (85 %), Mestský bytový podnik Sereď (15%), viď link viď link viď link
1Skalica0,5 b.odpovedali SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s..r.o. (100 %), VEPOS – SKALICA s.r.o. (35 %), Ryboprodukt s.r.o. (50,41 %), Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. (8,70 %), GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. (20,69 %), Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (8, 65 %) viď link
1Smižany0,5 b.odpovedali Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. – majetková účasť obce 2,1% viď link
1Snina0,5 b.odpovedali Nemocnica Snina s. r. o. a Verejnoprospešné služby Snina s. r. o. - účasť mesta je 100 %
1Spišská Nová Ves0,5 b.odpovedali EMKOBEL, a.s. (100%); Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. (100%); BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. (100%); SVT, s.r.o. (41,00%); Brantner Nova, s.r.o. (8,00%); Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. (10,47%)
viď link
1Stará Ľubovňa0,5 b.odpovedali Slobyterm s.r.o.(100); EKOS s.r.o. (100); ĽMS s.r.o., 100 Marmon spol. s r.o. (100); Ľubovnianska nemocnica n. o. (30); Podtatranská vodárenská spoločnosť (4,33)
1Stará Turá0,5 b.odpovedali Technotur s.r.o. 100%
Lesotur s.r.o. 100%
RVS AQATUR a.s. 100%
Mestský športový areál 17,15 %
1Stropkov0,5 b.odpovedali Byhos, spol. s r.o. 100%
MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. 100%
Stropkovská sociálna, a.s. 20%
1Stupava0,5 b.odpovedali TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o., Polygón Stupava, a.s., Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.
1Štúrovo0,5 b.odpovedali Enerbyt s.r.o. = 100%, Vadaš s.r.o. = 100%, VADAŠ REALITY s.r.o. = 30%, Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. = 35% viď link
1Šurany0,5 b.odpovedali Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. - 100%, Mestská lekáreň Šurany s.r.o. - 51%
1Svidník0,5 b.odpovedali Ekoservis Svidník, s.r.o. (20%)
1Topoľčany0,5 b.odpovedali Mestské služby Topoľčany, s.r.o. ....100% podiel mesta
Borina, s.r.o. Livinské Opatovce ......17,647% podiel mesta
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra ...3,1% podiel mesta
1Trebišov0,5 b.odpovedali Bytový podnik s.r.o. Trebišov - 100% viď link
1Trenčín0,5 b.odpovedali Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. (mesto Trenčín je majiteľom 100% akcií); Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (podiel Mesta Trenčín v TVK, a.s.
je 41,97%); AS Trenčín, a.s. (mesto Trenčín majiteľom 10% akcií)

viď link
1Trnava0,5 b.odpovedali Mestská televízia Trnava, s.r.o. (100 %) TT - IT, s.r.o. (100 %);
.A.S.A. Trnava, s.r.o. (50 %); STEFE Trnava, s.r.o. (50 %); Centrum zdravia Prednádražie Trnava, s.r.o. - v likvidácii
(8,33 %); Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
(29,68 %*); Prima banka Slovensko a.s. (0,18 %*)

viď link podiel v akciových spoločnostiach je prepočítaný podľa menovitej hodnoty akcií zapísaných na Mesto Trnava k 31.12.2015 k základnému imaniu spoločnosti k 31.12.2015.
1Tvrdošín0,5 b.odpovedali TERMALŠPORT TS, s.r.o. - 100%
1Veľký Meder0,5 b.odpovedali TERMÁL s.r.o., TSM Veľký Meder, s.r.o., MŠK Veľký Meder, s.r.o., Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. – (všade 100 %); Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. –( 0,98 %)
1Vráble0,5 b.odpovedali VEPOS, spol. s r.o. – Mesto Vráble jediný spoločník; Prima banka Slovensko, a.s. – akcionár s počtom akcií CP 240 v menovitej hodnote 399; Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - akcionár s počtom akcií CP 5438 v menovitej hodnote 33,19; Prvá Komunálna Finančná, a.s. - akcionár s počtom akcií CP 10 v menovitej hodnote 332
1Vranov nad Topľou0,5 b.odpovedali Vranovské mestské služby, s.r.o. (100%); MFK Vranov n. T. : (100%); Enex Vranov s.r.o.: (20%); FIN.M.O.S., a.s. : (5,09%); Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.: (1,9%); viď link viď link
1Žiar nad Hronom0,5 b.odpovedali 1. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. (100 %) 2. ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o. (100 %) 3. Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. (15 %) 4. FK POHRONIE (50 %) 5. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (2,59 %)
viď link
1Žilina0,5 b.odpovedali Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (100%); ŽILBYT, s.r.o. 100 %; MsHKM Žilina, s.r.o. (100 %); MsHK Žilina, a.s. (100 %); Obytný súbor Krasňany, s.r.o. (100 %); Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. (59 %); Žilina Invest, s.r.o. (51 %); Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (26,55 %); Mestská krytá plaváreň, s.r.o. (100 %); Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť (19,64 %); Mestský investorský útvar, s.r.o. (15 %)
1Zvolen0,5 b.odpovedali STEFE Zvolen, s r.o. (34%); Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o, (100%); Spoločnosť Pohronie, a.s.,.(40%); Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (5,68%); Zvolenské noviny, spol s r.o. „v likvidácii“ (100%); Zvolenská ekologická spoločnosť a.s., (1,315%)
Priemer0,50 b.
89Banská Bystrica0,25 b.čiastočne
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. - 100%
MBB a.s. - 99,53%
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. - 49%
STEFE Banská Bystrica, a.s. - 34%
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 10,77%
BIC Banská Bystrica, s.r.o. - 14,42
Dom kultúry SKC s.r.o. „v konkurze“ - 40,77%
90Bratislava - Karlova VesMČ nemá obchodné spoločnosti
90Košice - Dargovských hrdinovMČ nemá podiel v obchodných spoloč.
90Košice - Nad jazeromMČ nemá obchodné spoločnosti
90Košice - Severmč nemá podiely v obchodných spoločnostiach
90Košice - Sídlisko KVPOdpoveď samosprávy: MČ nemala ani nemá zriadené obchodné spoločnosti s väčšinovým podielom samosprávy.
90Košice - Sídlisko Ťahanovcenetýka sa
90Košice - Staré MestoMČ Košice Staré Mesto nemá majetkové účasti v obchodných spoločnostiach
90Košice - ZápadMestská časť Košice – Západ nemá zriadené obchodné spoločnosti, ani nemá podiel v žiadnej obchodnej spoločnosti.
90Veľké Kapušanymesto nemá podiel v žiadnej OS ani nie je zriaďovateľom žiadnej OS
90Veľký KrtíšOdpoveď samosprávy: Nemáme takéto spoločnosti
90Zlaté MoravceMesto Zlaté Moravce nemá založené žiadne obchodné spoločnosti
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte