IX.7. Existuje mechanizmus pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, tak aký a kto je zodpovedný za prijímanie týchto podnetov?

 
Názov
IX.7
 
1Banská Bystrica0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Viď verejne dostupné dokumenty na oficiálnej webovej stránke mesta "Zoznam protikorupčných opatrení" a "Etický kódex"
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.áno Odpoveď samosprávy:
Otvorené Nové Mesto viď link
1Bratislava - Petržalka0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Etický kódex volených predstaviteľov, Etický kódex zamestnancov, Emailové adresy kodex@petrzalka.sk a korupcia@petrzalka.sk, za prijímanie podnetov zodpovedná zástupkyňa starostu
1Bratislava - Ružinov0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: MÚ MČ Bratislava - Ružinov má zriadenú osobitnú emailovú schránku. Zodpovedný je miestny kontrolór
1Bratislava - Staré Mesto0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Na nahlasovanie nekalých praktík, ale aj akýchkoľvek iných podnetov slúži schránka Odkaz pre starostu na webovej stránke MČ. Sleduje ju kancelária starostu. Nahlasovanie nekalých praktík je mpožné na tel. čísle 02/59246277.
1Brezno0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Poštová a emailová adresa, zodpovedná za prijímanie podnetov je hlavná kontrolórka
1Detva0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: A) Je to schránka na prijímanie podnetov 24 hodín denne, prístupná 24 hodín denne pri vonkajšom vstupe do budovy MsÚ. Zodpovední sú príslušní vedúci oddelení alebo prednosta úradu podľa obsahu podnetu.
B) smernica o prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti č. 1/2015, zodpovedný je hlavný kontrolór mesta Detva
1Dolný Kubín0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: mesto v zmysle
zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
prijalo Smernicu o sťažnostiach
1Dubnica nad Váhom0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: 1/ elektronicky na webovom sídle mesta „Otázky a odpovede“
2/ písomne cez Schránku dôvery vo vestibule MsÚ
1Holíč0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: V budove MsÚ je zriadená anonymná poštová schránka.
1Humenné0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: e-mail: podnety@humenne.sk, vedúci odborov
1Komárno0,5 b.áno Odpoveď samosprávy:Etický kódex, => splnomocnená osoba
Smernica na vybavovanie podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti podnet možno podať poštou, osobne, elektronicky na e-mailovú adresu: podnety@komarno.sk a to kedykoľvek 24 hodín denne, zodpovedná osoba: hlavný kontrolór mesta Komárno
1Košice0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: - vo vestibule Magistrátu mesta Košice je umiestnená schránka, do
ktorej môžu občania anonymne vhadzovať svoje pripomienky a podnety
týkajúce sa vybavovania úradných záležitostí na MMK. K dispozícii je aj emailová schránka obcianskalinka@kosice.sk.
1Košice - Juh0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: obcianskalinka@kosicejuh.sk - prístup má len starosta MČ, občianska schránka pre boj proti korupcii
1Košice - Sídlisko Ťahanovce0,5 b.áno Mestská časť má vlastnú stránku na facebooku, kde na všetky podnety občanov odpovedá priamo starosta mestskej časti, zástupca starostu, prednostka miestneho úradu mestskej časti a zamestnanec referátu styku s verejnosťou.
1Krompachy0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Áno, zodpovednou osobou je splnomocnenec pre etiku, podľa Etického kódexu zamestnanca mesta Krompachy a hlavný kontrolór mesta podľa Smernice o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
1Levice0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: korupcia@levice.sk
1Levoča0,5 b.áno
1Malacky0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: v zmysle Smernice o prijímaní a vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskejčinnosti môže zamestnanec podať podnet písomne, ústne, elektronickou poštou na Útvar hlavného kontrolóra. Pre občanov je možnosť nahlasovania podnetov na Komisiu pre ochranu verejného poriadku, možnosť nahlasovania podnetov na webovú stránku www.odkazprestarostu.sk/malacky ako i na útvar hlavného kontrolóra.
1Martin0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Schránka dôvery a schránka na sťažnosti – nástroj pre akékoľvek oznamovanie podnetov anonymne alebo s vyžiadaním odpovede (podozrení z korupcie, pochvál, otázok, atď.) Podnety spracováva splnomocnenec pre etiku a transparentnosť, ktorého môžu ohlasovatelia kontaktovať aj priamo (na webe je uvedený telefonický kontakt a kancelária).
1Michalovce0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: na mailovej adrese : marta.bobovnikova@msumi.sk
Tiež majú občania možnosť podať anonymné podnety prostredníctvom schránky umiestnenej vo vestibule úradu.
1Moldava nad Bodvou0,5 b.áno Odpoveď samosprávy:
odkaz pre starostu a fórum na web stránke mesta:
viď link osoba: primátor, prideľuje prísl. referentovi podľa obsahu
oznamu, sťažnosti ... a pod.
1Nové Zámky0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Smernica č. 10/2016 – Etický kódex zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme mesta Nové Zámky (zodpovedný: vedúci zamestnanec)
Smernica č. 14/2015 – o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti (zodpovedný: hlavný kontrolór mesta)
1Považská Bystrica0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Mechanizmus: protikorupčná linka Mesta Považská Bystrica
Zodpovedná osoba: Ing. Marián Sičák, hlavný kontrolór mesta
www odkaz: viď link
1Prievidza0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: telefonická linka: 0911 043 901
on-line formulár: viď link
Zodpovedná osoba: Mgr. Alojz Vlčko, splnomocnenec pre etiku
Informácie: viď link
1Rimavská Sobota0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: zelená linka – sekretariát prednostu mestského úradu
0800 222 820
Smernica č. 1/2015 Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov v zmysle zákona č.307/2014 Z.z. (zodpovedná osoba hlavný kontrolór mesta)
1Sereď0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. z 11.05.2015
Spôsob podávania podnetov: písomne (do schránky s označením „korupcia“ v priestoroch úradu), ústne (prostredníctvom zodpovednej osoby) a elektronickou poštou (na adresu korupcia@sered.sk).
1Spišská Nová Ves0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Ponúkame možnosť vyplnenia formulára spokojnosti, a to aj anonymne, pričom jednotlivé podnety rieši zodpovedný vedúci daného oddelenia MsÚ.
1Stropkov0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: telefonická linka úradu, schránka pri vstupe do budovy úradu aj na anonymné podania
Zodpovedná osoba: primátor mesta
1Vranov nad Topľou0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Protikorupčný počítač – prednosta MsÚ. viď link
1Žiar nad Hronom0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Etický komisár
viď link
1Žilina0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: V zmysle Zákona 307/2014 Z. z. máme mail: kontrolor@zilina.sk, ďalej schránka v budove MsÚ. Vydaný dokument protikorupčná politika mesta, mail: korupcia@zilina.sk,

1Zvolen0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Takýmto nástrojom je „Príručka protikorupčného manažérskeho systému“, ktorá obsahuje podrobný popis všetkých prvkov protikorupčného manažérskeho systému a slúži ako návod pre všetkých zamestnancov pri realizácii procesov a činností s ohľadom na anti-korupčné opatrenia a transparentnosť.
Základným a konkrétnym kanálom/nástrojom v rámci zamestnávateľa Mesto Zvolen pre vyjadrenie obáv je e-mail ciernaskrinka@zvolen.sk, tok vyjadrených obáv smeruje k hlavnému kontrolórovi Mesta Zvolen, ktorý tieto preskúmava a ďalej rieši. Ďalším nástrojom je Smernica o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Zvolen (zverejnená i na web mesta). Samotné riešenie zabezpečuje manažér pre protikorupčný manažérsky systém.
Občanom je sprístupnený PC na nahlasovanie korupcie v Kancelárii prvého kontaktu v budove MsÚ Zvolen.
Priemer0,17 b.
34Bánovce nad Bebravou0 b.nie Odpoveď samosprávy: Komisia pri mestskom zastupiteľstve. Hlavný kontrolór /sťažnosti týkajúce sa zamestnancov MsZ a zamestnancov organizácií založených mestom.
34Banská Štiavnica0 b.nie Odpoveď samosprávy: Vnútorný predpis č. 01/2015 o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov podaných podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach mesta Banská Štiavnica. Kontaktná osoba hlavný kontrolór mesta Ing. Marián Láslo.
34Bardejov0 b.nie Odpoveď samosprávy: emailová adresa, zodpovedný je Mgr. Vladimír Harajda, hlavný kontrolór
34Bratislava0 b.nie Odpoveď samosprávy: Ing. Peter Šinály, mestský kontrolór
e- mail: kontrolor@bratislava.sk
34Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: - iba nahlasovanie podnetov protispoločenskej činnosti
34Bratislava - Dúbravka0 b.nie Odpoveď samosprávy: Zodpovedný je miestny kontrolór. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti sú na webe MČ
34Bratislava - Karlova Ves0 b.nie
34Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie Odpoveď samosprávy: MČ má prijatú smernicu o oznamovaní protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č.307/2014.Úlohu zodpovednej osoby v zmysle zákona plní miestna kontrolórka. Na nahlasovanie podnetov slúži špeciálna emailová adresa, príp. sú aj ďalšie spôsoby vymedzené v smernici.
34Bratislava - Rača0 b.nie Odpoveď samosprávy: Za týmto účelom je platná a účinná Smernica starostu MČ Bratislava_Rača č. 2/2015, ktorou sa upravuje podávanie, preverovanie a evidovanie podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmenea doplnení niektorých zákonov. Podnety prijíma miestny kontrolór
34Bratislava - Vrakuňa0 b.nie Odpoveď samosprávy: na linku vrakuna.sk - prava a povinnosti kontrolora je zverejnená Smernica o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
34Bytča0 b.nie Odpoveď samosprávy: Elektr.forma:kontrolor@ bytca.sk,písomne - hlavný kontrolór,prijatá smernica č.4/2015
34Čadca0 b.nie
34Dunajská Streda0 b.nie Odpoveď samosprávy: Nekalé praktiky možno nahlásiť hlavnému kontrolórovi mesta ako zodpovednej osobe; podnet možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
34Fiľakovo0 b.nie Odpoveď samosprávy: Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. , hlavný kontrolór mesta
34Galanta0 b.nie Odpoveď samosprávy: Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. – zodpovedný hlavný kontrolór mesta.
34Handlová0 b.nie Odpoveď samosprávy: hlavná kontrolórka mesta
34Hlohovec0 b.nie Odpoveď samosprávy: Podnet podľa zákona č. 307/2014 Z.z. možno podať písomne, ústne do zápisnice alebo elektronickou poštou. Podnety prijíma hlavný kontrolór mesta alebo podateľňa MsÚ
34Kežmarok0 b.nie Odpoveď samosprávy: Hlavný kontrolór mesta
34Kolárovo0 b.nie Odpoveď samosprávy: Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní, archivovaní a kontrole vybavovania sťažností FO a PO v podmienkach samosprávy mesta Kolárovo- zodpovedné: príslušné oddelenia Mestského úradu v Kolárove
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Kolárovo v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov- zodpovedná osoba: hlavný kontrolór mesta Kolárovo
34Košice - Dargovských hrdinov0 b.nie
34Košice - Nad jazerom0 b.nie Odpoveď samosprávy: Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov Mestskej časti Košice – Nad jazerom - Kontrolór MČ.
34Košice - Sever0 b.nie Odpoveď samosprávy: áno - Na odkaze
www.kosicesever.sk/oznamovanieprotispolocenskej-cinnosti, je
zverejnená smernica č.1/2015 o prijímaní a vybavovaní podnetov
o protikorupčnej činnosti , spôsoby podania a zodpovedná osoba, ktorou je
kontrolór mestskej časti.
34Košice - Sídlisko KVP0 b.nie Odpoveď samosprávy: Smernica o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v mestskej časti Košice-Sídlisko KVP.
Podnety prijíma kontrolór mestskej časti
34Košice - Staré Mesto0 b.nie Odpoveď samosprávy: Hlavný kontrolór našej MČ prijíma podnety v zmysle zásad podávania, preverovania a evidovania podnetov v zmysle zák. č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
34Košice - Západ0 b.nie Odpoveď samosprávy: Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podnety prijíma kontrolór MČ
34Kysucké Nové Mesto0 b.nie
34Liptovský Mikuláš0 b.nie Odpoveď samosprávy: Útvar hlavného kontrolóra (upravuje smernica mesta Liptovský Mikuláš) o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.
34Lučenec0 b.nie Odpoveď samosprávy: V zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiaich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34Modra0 b.nie Odpoveď samosprávy: Podľa internej smernice mesta sú tieto podnety smerované na hlavnú
kontrolórku mesta.
34Myjava0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mesto Myjava má prijatú Smernicu o zásadách prijímania a vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti. Zodpovedný je hlavný kontrolór mesta.
34Nitra0 b.nie Odpoveď samosprávy: Smernica primátora č. 2/2015 o preverovaní podnetov
Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór mesta
34Nová Dubnica0 b.nie
34Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
34Partizánske0 b.nie Odpoveď samosprávy: Osoba - hlavný kontrolór
34Pezinok0 b.nie
34Piešťany0 b.nie Odpoveď samosprávy: viď link kontrolór
34Poprad0 b.nie Odpoveď samosprávy: V zmysle zákona 307 vybavuje agendu hlavný kontrolór, zverejnená mailová adresa oznam307@msupoprad.sk
34Prešov0 b.nie Odpoveď samosprávy: V súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej smernice primátora mesta Prešov SP – 76 je podanie podnetu možné uskutočniť písomnou formou osobne alebo poštou do podateľne Mestského úradu v Prešove alebo elektronickou formou – emailom na adresu: kontrolor@presov.sk . Zodpovedný za prijímanie týchto podnetov je hlavný kontrolór mesta Prešov.
viď link
34Púchov0 b.nie
34Revúca0 b.nie Odpoveď samosprávy: Všetko upravujú Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov
podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.; zodpovednou osobou je
hlavný kontrolór mesta
34Rožňava0 b.nie Odpoveď samosprávy: áno - Hlavná kontrolórka mesta
viď link
34Ružomberok0 b.nie
34Sabinov0 b.nie Odpoveď samosprávy: Aplikácia "MP manager“.Je zameraná na agendu MsP. Zlepšuje však rýchlosť vybavovania podnetov od občanov priamo v teréne, /na ulici/. ( Hneď po nahlásení udalosti, nedostatku, poruchy, a pod. policajt priamo na mieste, je schopný udalosť zaevidovať, priložiť k nej fotografiu, a pod. Aplikácia City Monitor na of. stránke mesta viď link kontaktný formulár viď link Aplikácia "MP manager“ – príslušníci MsP. City Monitor - občanmi veľmi využívaný nástroj - aplikácia
34Šaľa0 b.nie Odpoveď samosprávy: Zodpovednou osobou je hlavná kontrolórka mesta Šaľa Ing. Alžbeta Sedliačiková. Jeden zo spôsobov podávania podnetu dostupný 24 denne je elektronickou formou na adresu sedliacikova@sala.sk
34Šamorín0 b.nie Odpoveď samosprávy: hlavný kontrolór mesta
34Sečovce0 b.nie Odpoveď samosprávy: www.secovce.sk - Odkaz pre starostu
34Senec0 b.nie Odpoveď samosprávy: Telefonicky, písomne, kontrolór
34Senica0 b.nie Odpoveď samosprávy: 1. Informácia o oznamovaní protispoločenskej činnosti je uverejnená na webovom sídle mesta Senica na linku viď link v sekcii informácie o hlavnom kontrolórovi mesta – kompetencia hlavnej kontrolórky
2. Odkazprestarostu.sk - ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Podnety sú komunikované so samosprávou a ich riešenie tak bude s Vašou pomocou pod spoločným drobnohľadom verejnosti – www.senica.sk – odkaz pre starostu - zamestnanec zodpovedný za web. stránku mesta
34Skalica0 b.nie
34Smižany0 b.nie Odpoveď samosprávy: Ing. Ján Imre, 0911383028, kontrolor@smizany.sk, poštou zaslanou na adresu Obec Smižany, hlavný kontrolór, Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.
34Snina0 b.nie Vo vestibule budovy MsÚ je umiestnená schránka na podnety občanov. Schránka je určená HK
34Stará Ľubovňa0 b.nie
34Stará Turá0 b.nie Odpoveď samosprávy: Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 314/2014- interná smernica 6/2015
34Stupava0 b.nie
34Štúrovo0 b.nie Odpoveď samosprávy: Elektronickou formou na e-mailovú adresu: hk.klacanova@sturovo.sk
Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór mesta
34Šurany0 b.nie Odpoveď samosprávy: Smernica č. 3/2015 o zásadách podávania, preverovania a evidovania podnetov v zmysle zákona 307/2014 Z.z.
34Svidník0 b.nie Odpoveď samosprávy: Smernica č. 3/2015 o prijímaní a vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti . Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu , telefaxom alebo elektronickou poštou. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť v kancelárii hlavného kontrolóra. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na emailovú adresu kontrolor@svidnik.sk
34Topoľčany0 b.nie Odpoveď samosprávy: City Monitor, zásady podávania, preverovania a evidovania ZÁSADY PODÁVANIA, PREVEROVANIA A EVIDOVANIA PODNETOV PODÁVANÝCH V ZMYSLE ZÁKONA č. 307/2014 Z.z.
34Trebišov0 b.nie Odpoveď samosprávy: v zmysle vnútornej smernice mesta Trebišov je osobou zodpovednou za prijímanie podnetov Hlavný kontrolór mesta Trebišov
34Trenčín0 b.nie Odpoveď samosprávy: Smernica primátora č.8/2015 o oznamovaní protispoločenskej činnosti.
Zodpovedný je Hlavný kontrolór mesta.
34Trnava0 b.nie Odpoveď samosprávy: Úlohu zodpovednej osoby plní hlavný kontrolór mesta Trnava a ním poverení zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava
34Tvrdošín0 b.nie
34Veľké Kapušany0 b.nie Odpoveď samosprávy: Vnútorná smernica mesta V. Kapušany o spôsobe preverovania a evidovania podnetov v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti
34Veľký Krtíš0 b.nie
34Veľký Meder0 b.nie Odpoveď samosprávy:áno - tel. linka, email, poštou - hlavný kontrolór
34Vráble0 b.nie Odpoveď samosprávy: v zmysle § 3 Smernice Mesta Vráble o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti podnety prijíma hlavný kontrolór mesta
34Zlaté Moravce0 b.nie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte