IX.12. Existuje mechanizmus pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, tak aký a kto je zodpovedný za prijímanie týchto podnetov?

 
Názov
IX.12
 
1Bánovce nad Bebravou0,5 b.áno Mechanizmus: schránky v dvoch budovách MsÚ
Zodpovedná osoba: útvar prednostu MsÚ
www odkaz: www.banovce.sk NAPÍŠTE NÁM, www.odkazprestarostu.sk
1Banská Bystrica0,5 b.áno Mechanizmus: etický komisár

Zodpovedná osoba: Mgr. Karol Langstein
1Bardejov0,5 b.áno Mechanizmus: elektronické nahlasovanie cez určený emailový kontakt, alebo telefonické
cez určený telefónny kontakt

Zodpovedná osoba: primátor mesta
1Bratislava0,5 b.áno Mechanizmus: etický komisár

Zodpovedná osoba: Ing. Peter Šinály
e-mailová protikorupčná linka: korupcia@bratislava.sk
www odkaz www.bratislava.sk
1Bratislava - Devínska Nová Ves0,5 b.áno Mechanizmus: ktokoľvek môže zaslať
svoj podnet na staznosti@mudnv.sk
Zodpovedná osoba: podnet dostane
skupina ľudí – vzájomná kontrola
viď link
1Bratislava - Dúbravka0,5 b.áno Mechanizmus: slúži na akékoľvek
námety, otázky a pripomienky
Zodpovedná osoba:
info@dubravka.sk
1Bratislava - Karlova Ves0,5 b.áno e-mail: prednosta@karlovaves.sk, starostka@karlovaves.sk
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.áno Mechanizmus: trvale k dispozícii na web stránke „otvorená samospráva“

Zodpovedná osoba: starosta

viď link
1Bratislava - Petržalka0,5 b.áno Mechanizmus: mailové adresy kodex@petrzalka.sk a korupcia@petrzalka.sk
Zodpovedná osoba: starosta
www odkaz viď link
1Bratislava - Rača0,5 b.áno osobne, poštou, telefonicky, zodpovedná osoba: prednosta MÚ
1Bratislava - Ružinov0,5 b.áno prostredníctvom e-mailu, telefonátu alebo osobne, zodpovedná osoba: kontrolór MČ
1Bratislava - Staré Mesto0,5 b.áno Linka čistoty
Mechanizmus: Telefonická linka zriadená pre anonymné
nahlasovanie prípadov (podnetov na upratanie verejného priestoru), tiež však
ako indikátor korupcie na úrade.
Zodpovedná osoba:
Katarína Halásová

viď link
1Bytča0,5 b.áno Mechanizmus: každý občan
môže podať podnet na MsÚ

Zodpovedná osoba: Kukulíková,Kramarová
1Čadca0,5 b.áno Mechanizmus: komisia MsZ na ochranu verejného záujmu

Zodpovedná osoba:
www.mestocadca.sk/komisieMZ
1Dubnica nad Váhom0,5 b.áno Mechanizmus:
1/ elektroniky na webovom sídle mesta „Otázky a odpovede“2/ písomne cez Schránku dôvery vo vestibule MsÚ Zodpovedná osoba: vedúci
sekretariátu primátora mesta - hovorca viď link
1Fiľakovo0,5 b.áno Mechanizmus: písomne ,
elektronicky
Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór mesta Hlavný kontrolór mesta
prijíma a vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 152/1998 Z. z. v znení
neskorších predpisov a zákona o obecnom zriadení.
1Galanta0,5 b.áno Mechanizmus: Podnety, pripomienky a sťažnosti prijíma útvar
hlavného kontrolóra mesta.
Elektronickou poštou ich mesto prijíma na adrese info@galanta.sk, petície prijímajú
a riešia orgány mesta – mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.
Okrem toho každý obyvateľ sa môže
obrátiť na poslanca mestského zastupiteľstva, občianskych aktivistov alebo
môže priamo vystúpiť na zasadaní mestského zastupiteľstva a žiadať
riešenie svojho problému.
Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór mesta

viď link
1Handlová0,5 b.áno Mechanizmus:

Zodpovedná osoba: Ing.
Jozef Tonhauser m prednosta MsÚ –
telefonicky
Miesto
prvého kontaktu MsÚ – Tatiana Michalcová – telefonicky, anonymne do schránky pri vstupe do
MsÚ Povedzte nám, povedzte primátorovi

Právnik mesta Handlová www odkaz.. viď link (právnik MsÚ)
1Hlohovec0,5 b.áno Mechanizmus: sťažnosti, podnety, podania Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór mesta, prednosta MsÚ, náčelník MsP
1Kolárovo0,5 b.áno Mechanizmus: splnomocnenec pre etiku

Zodpovedná osoba: Ing. Imrich Mészáros

www odkaz.. viď link
1Komárno0,5 b.áno Mechanizmus: komisia na prešetrenie sťažností a komisia pre ochranu verejného
záujmu

Zodpovedná osoba: JUDr. Éva Hortai, Ing. Béla Szabó

viď link viď link
1Košice0,5 b.áno Mechanizmus: Biela schránka
v budove Magistrátu mesta Košice, do ktorej môžu občania anonymne
vhadzovať svoje podnety a postrehy a mail. adresa obcianskalinka@kosice.sk ku ktorej má prístup priamo p. primátor MUDr. Richard
Raši, PhD., MPH.

Zodpovedná osoba: primátor
1Košice - Juh0,5 b.áno Mechanizmus: Občianska schránka pre boj proti korupcii

Zodpovedná osoba: starosta MČ
1Košice - Nad jazerom0,5 b.áno Mechanizmus: interné smernice

Zodpovedná osoba: Ved. zamestnanec, do
kompetencie ktorého riešenie podnetu prináleží Tel. linky , e-maily MÚ sú zverejnené na webe – podnety, sťažnosti sú evidované
1Košice - Sever0,5 b.áno Mechanizmus: uzavretá schránka, ktorú odomyká a vyberá osobne starosta.

Zodpovedná osoba: starosta
1Košice - Sídlisko Ťahanovce0,5 b.áno Mechanizmus: e-mail. Internetová diskusia, pošta, ústne

Zodpovedná osoba: podateľňa, referát pre spoluprácu s verejnosťou

www odkaz.mutah@tahanovce.sk; viď link Verejnosť sa k prác samosprávy vyjadruje všetkými dostupnými formami komunikácie – telefonicky,
elektronicky prostredníctvom e-mailu, prípadne vo verejnej internetovej
diskusii, na sociálnej sieti, poštou alebo ústne. Za sledovanie
a prijímanie podnetov je zodpovedný referát pre spoluprácu
s verejnosťou, podateľňa a odborné útvary miestneho úradu
1Košice - Staré Mesto0,5 b.áno Mechanizmus:poštová schránka na prijímanie sťažností a podnetov od občanov.
Na web stránke detto

Zodpovedná osoba: Birková, Dancáková

www odkaz viď link
1Krompachy0,5 b.áno zodpovednou osobou je prednosta Mestského úradu
v Krompachoch, podľa čl. 1 ods. 6 Etického kódexu zamestnanca mesta
Krompachy, webová stránka: viď link
1Levoča0,5 b.áno Mechanizmus: online formulár

Zodpovedná osoba: IT špecialista, prednosta mestského úradu, vedúci oddelení

www odkaz viď link
1Liptovský Mikuláš0,5 b.ánoviď link
Mechanizmus:
„Mikulášske ucho“ od r.2001 možnosť
podávať anonymné podnety, umiestnená na
webovom sídle mesta a fyzická schránka na podania je umiestnená aj vo
vestibule, v Centre služieb občanom mesta

Zodpovedná osoba: primátor mesta, prednostka MsÚ
1Malacky0,5 b.áno Mechanizmus: Formou el.podnetov na internetovej stránke mesta

Zodpovedná osoba: webmaster

www odkaz: www.malacky.sk/otázky a podnety pre MsÚ
1Martin0,5 b.áno
1Michalovce0,5 b.áno Mechanizmus:
prijímanie sťažnosti, osobne, písomne, elektronicky mailom aj anonymne formou
schránky vo vestibule budovy MsÚ,

Zodpovedné osoba:
sťažnosti - hlavná kontrolórka
anonymná schránka vo vestibule - organizačný odbor
mailová komunikácia – hovorkyňa
1Moldava nad Bodvou0,5 b.áno Mechanizmus:
odkaz pre starostu a fórum na web stránke mesta:

viď link
viď link
Zodpovedná osoba: primátor, prideľuje prísl. referentovi podľa obsahu
oznamu, sťažnosti ... a pod.
1Partizánske0,5 b.áno Mechanizmus: telefonicky, mailom, cez facebook,
osobným stretnutím, anonymnou schránkou v budove MsÚ

Zodpovedná osoba: primátor mesta, hlavný kontrolór, poslanci MsZ
a prednosta MsÚ
1Piešťany0,5 b.áno Mechanizmus: schránka dôvery, ústne alebo písomné podanie, diskusné fórum na
webovej stránke
Zodpovedná osoba: prednostka MsÚ
www.piestany.sk
1Poprad0,5 b.áno Mechanizmus:
internetová stránka “Napíšte nám“, City monitor, podateľňa,

Zodpovedná osoba: Ing. Hlopko, Mgr. Galajda, Mgr. Maitner

www odkaz viď link
1Považská Bystrica0,5 b.áno Mechanizmus: protikorupčná linka Mesta Považská Bystrica
Zodpovedná osoba: Ing. Marián Sičák, hlavný kontrolór mesta
www odkaz: viď link
1Prešov0,5 b.áno v prípade Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy.

Mechanizmus: elektronickou
formou na e-mailovú adresu kodex@presov.sk

Zodpovedná osoba: vedúci oddelenia manažérstva kvality a právnych služieb Mestského
úradu v Prešove

www odkaz: viď link
1Prievidza0,5 b.áno Mgr. Alojz Vlčko, splnomocnenec pre etiku viď link
1Revúca0,5 b.áno Mechanizmus: Online služby na webe mesta bez možnosti zistiť odosielateľa a poštová schránka vo vestibule MsÚ
Zodpovedná osoba: zodp.ref podľa pridelenia prednostkou úradu
www odkaz mesto.revuca.sk
1Rimavská Sobota0,5 b.áno Mechanizmus: Zelená linka – týka sa
nahlasovania všeobecných podnetov zo strany občanov

Zodpovedná osoba: sekretariát prednostu
Mestského úradu Rimavská Sobota
1Šaľa0,5 b.áno nahlasovanie cez formulár na stránke
1Sečovce0,5 b.áno Priamo p. primátor, jeho číslo mobilného telefónu je verené a dostupné na web. stránke mesta.
1Senica0,5 b.áno Mechanizmus: viď link
Zodpovedná osoba: Pracovník odd. informatiky a styku s verejnosťou
1Sereď0,5 b.áno Mechanizmus: tel. linka, osobné nahlásenie, stretnutie s občanmi, mail, anonymná
schránka SOS MsÚ, pošta

Zodpovedná osoba: príslušné oddelenie MsÚ

www odkaz : www.sered.sk/kontakty-mestsky-urad
1Smižany0,5 b.áno Mechanizmus: Podnety a sťažnosti môže každý občan podať alebo ohlásiť na sekretariáte OcÚ
rôznou formou (osobne, písomne, emailom smizany@smizany.sk). Sťažnosťami sa zaoberá
hlavný kontrolór obce. Ak je nutná súčinnosť jednotlivých oddelení OcÚ,
spolupracuje s prednostom OcÚ.
Zodpovedná
osoba: Ing. Mária Dudžáková
www odkaz: viď link
1Stará Turá0,5 b.áno Mechanizmus: občania môžu takéto podnety hlásiť na linku Mestskej polície Stará Turá 0907772868, 032 7760077

Zodpovedná osoba: Ing. Ľubomír Malek

www odkaz.. viď link
1Šurany0,5 b.áno Mechanizmus: mailové kontakty a telefónne čísla na volených predstaviteľov a zamestnancov mesta umiestnené na webovej stránke mesta

Zodpovedná osoba: prednostka MsÚ
1Svidník0,5 b.áno Mechanizmus: V priestoroch MsÚ je nainštalovaný informačný kiosk v rámci
implementácie projektu „Boj proti korupcii – miesta prvého kontaktu na
vybraných orgánoch štátnej správy“

Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Pajzinka
1Trnava0,5 b.áno Zodpovedná osoba: prednostka MsÚ
1Tvrdošín0,5 b.áno Mechanizmus: telefonicky

Zodpovedná osoba: podateľňa MsÚ (sekretariát) a Kancelária prvého kontaktu
1Vranov nad Topľou0,5 b.áno Mechanizmus: Protikorupčný PC, email

Zodpovedná osoba: Prednosta MsÚ, hlavný kontrolór viď link
1Žiar nad Hronom0,5 b.áno Mechanizmus: Splnomocnenec pre etiku; Formuláre pre sťažnosť na porušenieetiky

Zodpovedná osoba: JUDr. Michaela Krnčoková; splnomocnenec pre etiku

viď link viď link
1Žilina0,5 b.áno Mechanizmus: Oznámenie korupčnej činnosti zamestnanca Mesta, alebo podozrenie
na ňu je možné oznámiť písomne, telefonicky, alebo emailom na zvláštnu
emailovú adresu korupcia@zilina.sk zverejnenú na stránke mesta. Podnety
z emailovej adresy sú nasmerované na primátora mesta, ktorý sa nimi
zaoberá, prípadne ich postúpi orgánom činným v trestnom konaní.
Zodpovedná osoba: Primátor mesta
viď link
1Zlaté Moravce0,5 b.áno Mechanizmus: podobný ako u iných podaní (podanie možno podať osobne, telefonicky, písomne), podanie
sa zaeviduje na podateľni
1Zvolen0,5 b.áno na budove Mestského úradu je umiestnená schránka na odkazy, na
webovom sídle mesta je zriadená „horúca linka“ a linka na „napíšte nám“viď link viď link
Priemer0,29 b.
58Banská Štiavnica0 b.nie
58Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
58Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
58Brezno0 b.nie
58Detva0 b.nie
58Dolný Kubín0 b.nie
58Dunajská Streda0 b.neodpovedali
58Holíč0 b.nie
58Humenné0 b.nie
58Kežmarok0 b.nie
58Košice - Dargovských hrdinov0 b.nie
58Košice - Sídlisko KVP0 b.nie
58Košice - Západ0 b.nie
58Kysucké Nové Mesto0 b.nie
58Levice0 b.nie
58Lučenec0 b.nie
58Modra0 b.nie
58Myjava0 b.nie
58Nitra0 b.nie
58Nová Dubnica0 b.nie
58Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
58Nové Zámky0 b.nie
58Pezinok0 b.nie
58Púchov0 b.neodpovedali Všetky podania, či už
telefonické, mailové alebo písomné i anonymné sú riešené podľa príslušnosti
v komisiách, jednotlivých oddeleniach,
kontrolórom mesta a pod.
58Rožňava0 b.nie Takéto prípady sa riešia v súlade so zásadami vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy
Zodpovedná osoba: hlavný kontrolór
mesta

viď link
58Ružomberok0 b.nie
58Sabinov0 b.neodpovedali
58Šamorín0 b.nie Prípadné nekalé praktiky je možné nahlásiť priamo primátorovi mesta.
58Senec0 b.nie
58Skalica0 b.nie
58Snina0 b.nie
58Spišská Nová Ves0 b.nie
58Stará Ľubovňa0 b.nie
58Stropkov0 b.nie
58Stupava0 b.nie
58Štúrovo0 b.nie
58Topoľčany0 b.nie
58Trebišov0 b.nie
58Trenčín0 b.nie
58Veľké Kapušany0 b.nie
58Veľký Krtíš0 b.nie
58Veľký Meder0 b.neodpovedaliviď link
58Vráble0 b.nie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte