VII.1. Môže sa stretnutia orgánov/zasadnutia komisií samosprávy rozhodujúcich a diskutujúcich o pridelení bytu ako aj o prevode bytov do osobného vlastníctva zúčastniť verejnosť?

 
Názov
VII.1
 
1Banská Bystrica0,5 b.áno
1Banská Štiavnica0,5 b.áno
1Bardejov0,5 b.áno
1Bratislava0,5 b.áno
1Bratislava - Devínska Nová Ves0,5 b.áno
1Bratislava - Dúbravka0,5 b.áno
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.áno
1Bratislava - Podunajské Biskupice0,5 b.áno
1Bratislava - Rača0,5 b.áno
1Bratislava - Vrakuňa0,5 b.áno
1Brezno0,5 b.áno
1Bytča0,5 b.áno
1Detva0,5 b.áno
1Dolný Kubín0,5 b.áno
1Handlová0,5 b.áno
1Kolárovo0,5 b.áno
1Krompachy0,5 b.áno
1Levoča0,5 b.áno uvedené "áno - Prideľovanie bytov je v kompetencii MsZ, pričom tieto zasadnutia sú verejné.", mesto má však Komisiu bytovú a dislokačnú, preto je pravdivosť odpovede otázna
1Lučenec0,5 b.áno Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri MsZ, ktorej uznesenia majú odporúčací charakter, prevod bytov do osobného vlastníctva realizuje mesto prostredníctvom mandatára SPOOL, a.s. Lučenec
1Malacky0,5 b.áno
1Michalovce0,5 b.áno
1Modra0,5 b.áno podľa odpovede z dotazníka sa prevody schvaľujú na MsZ, ktoré je verejné.
1Moldava nad Bodvou0,5 b.áno
1Nitra0,5 b.áno ale mestského zastupiteľstva, ktoré mesto uviedlo ako orgán rozhodujúci o prideľovaní bytov, mesto má však aj Komisiu pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo, preto je pravidovosť odpovede otázna
1Nová Dubnica0,5 b.áno zasadnutia MsZ sú verejné a na zasadnutí komisie MsZ sa môže taktiež zúčastniť verejnosť.
1Nové Zámky0,5 b.áno
1Partizánske0,5 b.áno
1Pezinok0,5 b.áno
1Piešťany0,5 b.áno
1Poprad0,5 b.áno podľa vyjadrenia z dotazníka o prideľovaní bytov rozhoduje a diskutuje MsZ a zasadnutia MsZ sú verejné, mesto má však aj Komisiu sociálnu, bytovú a zdravotnú, preto je pravdivosť odpovede otázna
1Považská Bystrica0,5 b.áno
1Prešov0,5 b.áno ak predmetom rokovania komisie MsZ nie sú informácie alebo veci chránené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, v takýchto prípadoch komisia MsZ vyhlási svoje rokovanie za neverejné.
1Prievidza0,5 b.áno
1Revúca0,5 b.áno
1Ružomberok0,5 b.áno
1Šaľa0,5 b.áno
1Senec0,5 b.áno
1Sereď0,5 b.áno
1Skalica0,5 b.áno
1Smižany0,5 b.áno
1Stará Ľubovňa0,5 b.áno
1Stará Turá0,5 b.áno
1Stropkov0,5 b.áno
1Šurany0,5 b.áno
1Topoľčany0,5 b.áno
1Trebišov0,5 b.áno
1Tvrdošín0,5 b.áno
1Veľké Kapušany0,5 b.áno
1Vranov nad Topľou0,5 b.áno
1Zlaté Moravce0,5 b.áno
Priemer0,28 b.
51Bánovce nad Bebravou0 b.nie
51Bratislava - Petržalka0 b.nie Z dôvodu ochrany osobných a citlivých (napr. zdravotný stav, sociálna a životná situácia) údajov, o ktorých poslanci diskutujú
51Bratislava - Ružinov0 b.nie
51Bratislava - Staré Mesto0 b.nie uvedené "áno - Verejnosť zastupuje v komisii zástupca organizácie „Právo na bývanie“."
51Čadca0 b.nie
51Dubnica nad Váhom0 b.nie uvedené "áno - Bytová komisia prizýva záujemcov na svoje rokovanie."
51Dunajská Streda0 b.nie
51Galanta0 b.nie Predseda komisie však zverejňuje zápisnice zo
zasadnutia komisie na webe mesta:
viď link
51Hlohovec0 b.nie uvedené "áno - po predchádzajúcom dohovore"
51Holíč0 b.nie V prípade, že sa prejednáva vec, ktorá sa občana týka, môže sa rokovania komisie zúčastniť.
51Humenné0 b.nie uvedené "áno - po predchádzajúcom nahlásení"
51Kežmarok0 b.nie zasadnutia komisií nie sú verejné, v prípade záujmu verejnosti zúčastniť sa zasadnutia je na rozhodnutí komisie, či účasť umožní
51Komárno0 b.nie
51Košice0 b.nie uvdené "áno - v prípade verejného losovania stále, občan môže požiadať o účasť na komisii aj v prípadoch prideľovania bytov
z poradovníkov. V takomto prípade však členovia komisie o prítomnosti hlasujú ."
51Kysucké Nové Mesto0 b.nie Komisia podľa závažnosti predvolá žiadateľov, príp. ide preveriť do domácnosti
51Levice0 b.nie
51Liptovský Mikuláš0 b.nie uvedené "áno - žiadatelia o pridelenie bytu zaradení do žrebovania sa žrebovania musia zúčastniť, môžu sa zúčastniť aj rodinní
príslušníci; uchádzači o predaj bytu formou OVS sa jej tiež priamo zúčastňujú"
51Martin0 b.nie uvedené "áno - o pridelení bytu novopostavenej bytovky sa rozhoduje verejným losovaním, o pridelení jednotlivých uvoľnených bytov rozhoduje bytová komisia a jej zasadnutia sa v prípade záujmu môžu zúčastniť žiadatelia o byt"
51Myjava0 b.nie Verejnosť sa nezúčastňuje, na stretnutiach sa preberajú osobné údaje a sociálna situácia žiadateľa.
51Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
51Púchov0 b.nie uvedené "áno - podľa potreby"
51Rimavská Sobota0 b.nie
51Rožňava0 b.nie uvedené "áno - Rokovací poriadok umožňuje občanom mesta a iným osobám zúčastniť sa na rokovaní, ak o to požiadajú predsedajúceho komisie najneskôr pred začiatkom komisie a ak to odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie."
51Sabinov0 b.neodpovedali
51Šamorín0 b.nie
51Sečovce0 b.nie uvedené "čiastočne - v prípade že je to potrebné občania, ktorých žiadosť sa rieši"
51Senica0 b.nie
51Snina0 b.nie uvedené - "čiastočne - nie široká verejnosť, iba dotknutý účastník"
51Spišská Nová Ves0 b.nie
51Štúrovo0 b.nie
51Svidník0 b.nie uvedené "áno - ale len na pozvanie"
51Trenčín0 b.nie Pri prideľovaní bytov. Mestská rada je neverejná, mestského zastupiteľstva sa verejnosť zúčastniť môže.
51Trnava0 b.nie
51Veľký Krtíš0 b.nie
51Veľký Meder0 b.nie riadi sa podľa VZN
51Vráble0 b.nie
51Žiar nad Hronom0 b.nie
51Žilina0 b.nie uvedené "áno - Možnosť zúčastniť sa zasadnutia komisie je stanovené v Rokovacom poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline, Článok 9, písm. 5, ktorý hovorí: „O účasti iných osôb , ktoré nie sú členmi komisie, okrem osôb uvedených v odseku 4 tohto článku, na zasadnutí komisie rozhodne komisia hlasovaním.“"
51Zvolen0 b.nie uvedené "áno - verejnosť sa môže zúčastniť rokovania komisií, ak to komisia odsúhlasí"
90Bratislava - Karlova Vesod januára 2013 nebol pridelený žiadny byt
90FiľakovoKeďže mesto nemá voľné byty,
odpovedať na túto otázku je irelevantné. Čo sa týka prevodu bytov do osobného vlastníctva , tieto prevody sa vykonávajú len nájomcom bytov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších úprav.
90Košice - Dargovských hrdinovMČ nevlastní žiadny byt
90Košice - JuhMČ nevlastní byty
90Košice - Nad jazeromMČ nemá byty
90Košice - SeverMČ nemá byty
90Košice - Sídlisko KVPMČ nevlastní žiadne byty
90Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
90Košice - Staré MestoMČ nemá byty
90Košice - ZápadMČ Košice - Západ nedisponuje bytmi
90Stupavamesto nie je vlastníkom bytov
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte