VII.1. Môže sa stretnutia orgánov/zasadnutia komisií samosprávy rozhodujúcich a diskutujúcich o pridelení bytu ako aj o prevode bytov do osobného vlastníctva zúčastniť verejnosť?

 
Názov
VII.1
 
1Bánovce nad Bebravou0 b.nie
1Bratislava - Petržalka0 b.nie Z dôvodu ochrany osobných a citlivých (napr. zdravotný stav, sociálna a životná situácia) údajov, o ktorých poslanci diskutujú
1Bratislava - Ružinov0 b.nie
1Bratislava - Staré Mesto0 b.nie uvedené "áno - Verejnosť zastupuje v komisii zástupca organizácie „Právo na bývanie“."
1Čadca0 b.nie
1Dubnica nad Váhom0 b.nie uvedené "áno - Bytová komisia prizýva záujemcov na svoje rokovanie."
1Dunajská Streda0 b.nie
1Galanta0 b.nie Predseda komisie však zverejňuje zápisnice zo
zasadnutia komisie na webe mesta:
viď link
1Hlohovec0 b.nie uvedené "áno - po predchádzajúcom dohovore"
1Holíč0 b.nie V prípade, že sa prejednáva vec, ktorá sa občana týka, môže sa rokovania komisie zúčastniť.
1Humenné0 b.nie uvedené "áno - po predchádzajúcom nahlásení"
1Kežmarok0 b.nie zasadnutia komisií nie sú verejné, v prípade záujmu verejnosti zúčastniť sa zasadnutia je na rozhodnutí komisie, či účasť umožní
1Komárno0 b.nie
1Košice0 b.nie uvdené "áno - v prípade verejného losovania stále, občan môže požiadať o účasť na komisii aj v prípadoch prideľovania bytov
z poradovníkov. V takomto prípade však členovia komisie o prítomnosti hlasujú ."
1Kysucké Nové Mesto0 b.nie Komisia podľa závažnosti predvolá žiadateľov, príp. ide preveriť do domácnosti
1Levice0 b.nie
1Liptovský Mikuláš0 b.nie uvedené "áno - žiadatelia o pridelenie bytu zaradení do žrebovania sa žrebovania musia zúčastniť, môžu sa zúčastniť aj rodinní
príslušníci; uchádzači o predaj bytu formou OVS sa jej tiež priamo zúčastňujú"
1Martin0 b.nie uvedené "áno - o pridelení bytu novopostavenej bytovky sa rozhoduje verejným losovaním, o pridelení jednotlivých uvoľnených bytov rozhoduje bytová komisia a jej zasadnutia sa v prípade záujmu môžu zúčastniť žiadatelia o byt"
1Myjava0 b.nie Verejnosť sa nezúčastňuje, na stretnutiach sa preberajú osobné údaje a sociálna situácia žiadateľa.
1Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
1Púchov0 b.nie uvedené "áno - podľa potreby"
1Rimavská Sobota0 b.nie
1Rožňava0 b.nie uvedené "áno - Rokovací poriadok umožňuje občanom mesta a iným osobám zúčastniť sa na rokovaní, ak o to požiadajú predsedajúceho komisie najneskôr pred začiatkom komisie a ak to odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie."
1Sabinov0 b.neodpovedali
1Šamorín0 b.nie
1Sečovce0 b.nie uvedené "čiastočne - v prípade že je to potrebné občania, ktorých žiadosť sa rieši"
1Senica0 b.nie
1Snina0 b.nie uvedené - "čiastočne - nie široká verejnosť, iba dotknutý účastník"
1Spišská Nová Ves0 b.nie
1Štúrovo0 b.nie
1Svidník0 b.nie uvedené "áno - ale len na pozvanie"
1Trenčín0 b.nie Pri prideľovaní bytov. Mestská rada je neverejná, mestského zastupiteľstva sa verejnosť zúčastniť môže.
1Trnava0 b.nie
1Veľký Krtíš0 b.nie
1Veľký Meder0 b.nie riadi sa podľa VZN
1Vráble0 b.nie
1Žiar nad Hronom0 b.nie
1Žilina0 b.nie uvedené "áno - Možnosť zúčastniť sa zasadnutia komisie je stanovené v Rokovacom poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline, Článok 9, písm. 5, ktorý hovorí: „O účasti iných osôb , ktoré nie sú členmi komisie, okrem osôb uvedených v odseku 4 tohto článku, na zasadnutí komisie rozhodne komisia hlasovaním.“"
1Zvolen0 b.nie uvedené "áno - verejnosť sa môže zúčastniť rokovania komisií, ak to komisia odsúhlasí"
Priemer0,28 b.
40Banská Bystrica0,5 b.áno
40Banská Štiavnica0,5 b.áno
40Bardejov0,5 b.áno
40Bratislava0,5 b.áno
40Bratislava - Devínska Nová Ves0,5 b.áno
40Bratislava - Dúbravka0,5 b.áno
40Bratislava - Nové Mesto0,5 b.áno
40Bratislava - Podunajské Biskupice0,5 b.áno
40Bratislava - Rača0,5 b.áno
40Bratislava - Vrakuňa0,5 b.áno
40Brezno0,5 b.áno
40Bytča0,5 b.áno
40Detva0,5 b.áno
40Dolný Kubín0,5 b.áno
40Handlová0,5 b.áno
40Kolárovo0,5 b.áno
40Krompachy0,5 b.áno
40Levoča0,5 b.áno uvedené "áno - Prideľovanie bytov je v kompetencii MsZ, pričom tieto zasadnutia sú verejné.", mesto má však Komisiu bytovú a dislokačnú, preto je pravdivosť odpovede otázna
40Lučenec0,5 b.áno Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri MsZ, ktorej uznesenia majú odporúčací charakter, prevod bytov do osobného vlastníctva realizuje mesto prostredníctvom mandatára SPOOL, a.s. Lučenec
40Malacky0,5 b.áno
40Michalovce0,5 b.áno
40Modra0,5 b.áno podľa odpovede z dotazníka sa prevody schvaľujú na MsZ, ktoré je verejné.
40Moldava nad Bodvou0,5 b.áno
40Nitra0,5 b.áno ale mestského zastupiteľstva, ktoré mesto uviedlo ako orgán rozhodujúci o prideľovaní bytov, mesto má však aj Komisiu pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo, preto je pravidovosť odpovede otázna
40Nová Dubnica0,5 b.áno zasadnutia MsZ sú verejné a na zasadnutí komisie MsZ sa môže taktiež zúčastniť verejnosť.
40Nové Zámky0,5 b.áno
40Partizánske0,5 b.áno
40Pezinok0,5 b.áno
40Piešťany0,5 b.áno
40Poprad0,5 b.áno podľa vyjadrenia z dotazníka o prideľovaní bytov rozhoduje a diskutuje MsZ a zasadnutia MsZ sú verejné, mesto má však aj Komisiu sociálnu, bytovú a zdravotnú, preto je pravdivosť odpovede otázna
40Považská Bystrica0,5 b.áno
40Prešov0,5 b.áno ak predmetom rokovania komisie MsZ nie sú informácie alebo veci chránené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, v takýchto prípadoch komisia MsZ vyhlási svoje rokovanie za neverejné.
40Prievidza0,5 b.áno
40Revúca0,5 b.áno
40Ružomberok0,5 b.áno
40Šaľa0,5 b.áno
40Senec0,5 b.áno
40Sereď0,5 b.áno
40Skalica0,5 b.áno
40Smižany0,5 b.áno
40Stará Ľubovňa0,5 b.áno
40Stará Turá0,5 b.áno
40Stropkov0,5 b.áno
40Šurany0,5 b.áno
40Topoľčany0,5 b.áno
40Trebišov0,5 b.áno
40Tvrdošín0,5 b.áno
40Veľké Kapušany0,5 b.áno
40Vranov nad Topľou0,5 b.áno
40Zlaté Moravce0,5 b.áno
90Bratislava - Karlova Vesod januára 2013 nebol pridelený žiadny byt
90FiľakovoKeďže mesto nemá voľné byty,
odpovedať na túto otázku je irelevantné. Čo sa týka prevodu bytov do osobného vlastníctva , tieto prevody sa vykonávajú len nájomcom bytov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších úprav.
90Košice - Dargovských hrdinovMČ nevlastní žiadny byt
90Košice - JuhMČ nevlastní byty
90Košice - Nad jazeromMČ nemá byty
90Košice - SeverMČ nemá byty
90Košice - Sídlisko KVPMČ nevlastní žiadne byty
90Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
90Košice - Staré MestoMČ nemá byty
90Košice - ZápadMČ Košice - Západ nedisponuje bytmi
90Stupavamesto nie je vlastníkom bytov
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte