VII.1. Môže sa stretnutia orgánov/zasadnutia komisií samosprávy rozhodujúcich a diskutujúcich o pridelení bytu ako aj o prevode bytov do osobného vlastníctva zúčastniť verejnosť?

 
Názov
VII.1
 
Priemer0,28 b.
1Bánovce nad Bebravou0 b.nie
1Banská Bystrica0,5 b.áno
1Banská Štiavnica0,5 b.áno
1Bardejov0,5 b.áno
1Bratislava0,5 b.áno
1Bratislava - Devínska Nová Ves0,5 b.áno
1Bratislava - Dúbravka0,5 b.áno
1Bratislava - Karlova Vesod januára 2013 nebol pridelený žiadny byt
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.áno
1Bratislava - Petržalka0 b.nie Z dôvodu ochrany osobných a citlivých (napr. zdravotný stav, sociálna a životná situácia) údajov, o ktorých poslanci diskutujú
1Bratislava - Podunajské Biskupice0,5 b.áno
1Bratislava - Rača0,5 b.áno
1Bratislava - Ružinov0 b.nie
1Bratislava - Staré Mesto0 b.nie uvedené "áno - Verejnosť zastupuje v komisii zástupca organizácie „Právo na bývanie“."
1Bratislava - Vrakuňa0,5 b.áno
1Brezno0,5 b.áno
1Bytča0,5 b.áno
1Čadca0 b.nie
1Detva0,5 b.áno
1Dolný Kubín0,5 b.áno
1Dubnica nad Váhom0 b.nie uvedené "áno - Bytová komisia prizýva záujemcov na svoje rokovanie."
1Dunajská Streda0 b.nie
1FiľakovoKeďže mesto nemá voľné byty,
odpovedať na túto otázku je irelevantné. Čo sa týka prevodu bytov do osobného vlastníctva , tieto prevody sa vykonávajú len nájomcom bytov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších úprav.
1Galanta0 b.nie Predseda komisie však zverejňuje zápisnice zo
zasadnutia komisie na webe mesta:
viď link
1Handlová0,5 b.áno
1Hlohovec0 b.nie uvedené "áno - po predchádzajúcom dohovore"
1Holíč0 b.nie V prípade, že sa prejednáva vec, ktorá sa občana týka, môže sa rokovania komisie zúčastniť.
1Humenné0 b.nie uvedené "áno - po predchádzajúcom nahlásení"
1Kežmarok0 b.nie zasadnutia komisií nie sú verejné, v prípade záujmu verejnosti zúčastniť sa zasadnutia je na rozhodnutí komisie, či účasť umožní
1Kolárovo0,5 b.áno
1Komárno0 b.nie
1Košice0 b.nie uvdené "áno - v prípade verejného losovania stále, občan môže požiadať o účasť na komisii aj v prípadoch prideľovania bytov
z poradovníkov. V takomto prípade však členovia komisie o prítomnosti hlasujú ."
1Košice - Dargovských hrdinovMČ nevlastní žiadny byt
1Košice - JuhMČ nevlastní byty
1Košice - Nad jazeromMČ nemá byty
1Košice - SeverMČ nemá byty
1Košice - Sídlisko KVPMČ nevlastní žiadne byty
1Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
1Košice - Staré MestoMČ nemá byty
1Košice - ZápadMČ Košice - Západ nedisponuje bytmi
1Krompachy0,5 b.áno
1Kysucké Nové Mesto0 b.nie Komisia podľa závažnosti predvolá žiadateľov, príp. ide preveriť do domácnosti
1Levice0 b.nie
1Levoča0,5 b.áno uvedené "áno - Prideľovanie bytov je v kompetencii MsZ, pričom tieto zasadnutia sú verejné.", mesto má však Komisiu bytovú a dislokačnú, preto je pravdivosť odpovede otázna
1Liptovský Mikuláš0 b.nie uvedené "áno - žiadatelia o pridelenie bytu zaradení do žrebovania sa žrebovania musia zúčastniť, môžu sa zúčastniť aj rodinní
príslušníci; uchádzači o predaj bytu formou OVS sa jej tiež priamo zúčastňujú"
1Lučenec0,5 b.áno Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri MsZ, ktorej uznesenia majú odporúčací charakter, prevod bytov do osobného vlastníctva realizuje mesto prostredníctvom mandatára SPOOL, a.s. Lučenec
1Malacky0,5 b.áno
1Martin0 b.nie uvedené "áno - o pridelení bytu novopostavenej bytovky sa rozhoduje verejným losovaním, o pridelení jednotlivých uvoľnených bytov rozhoduje bytová komisia a jej zasadnutia sa v prípade záujmu môžu zúčastniť žiadatelia o byt"
1Michalovce0,5 b.áno
1Modra0,5 b.áno podľa odpovede z dotazníka sa prevody schvaľujú na MsZ, ktoré je verejné.
1Moldava nad Bodvou0,5 b.áno
1Myjava0 b.nie Verejnosť sa nezúčastňuje, na stretnutiach sa preberajú osobné údaje a sociálna situácia žiadateľa.
1Nitra0,5 b.áno ale mestského zastupiteľstva, ktoré mesto uviedlo ako orgán rozhodujúci o prideľovaní bytov, mesto má však aj Komisiu pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo, preto je pravidovosť odpovede otázna
1Nová Dubnica0,5 b.áno zasadnutia MsZ sú verejné a na zasadnutí komisie MsZ sa môže taktiež zúčastniť verejnosť.
1Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
1Nové Zámky0,5 b.áno
1Partizánske0,5 b.áno
1Pezinok0,5 b.áno
1Piešťany0,5 b.áno
1Poprad0,5 b.áno podľa vyjadrenia z dotazníka o prideľovaní bytov rozhoduje a diskutuje MsZ a zasadnutia MsZ sú verejné, mesto má však aj Komisiu sociálnu, bytovú a zdravotnú, preto je pravdivosť odpovede otázna
1Považská Bystrica0,5 b.áno
1Prešov0,5 b.áno ak predmetom rokovania komisie MsZ nie sú informácie alebo veci chránené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, v takýchto prípadoch komisia MsZ vyhlási svoje rokovanie za neverejné.
1Prievidza0,5 b.áno
1Púchov0 b.nie uvedené "áno - podľa potreby"
1Revúca0,5 b.áno
1Rimavská Sobota0 b.nie
1Rožňava0 b.nie uvedené "áno - Rokovací poriadok umožňuje občanom mesta a iným osobám zúčastniť sa na rokovaní, ak o to požiadajú predsedajúceho komisie najneskôr pred začiatkom komisie a ak to odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie."
1Ružomberok0,5 b.áno
1Sabinov0 b.neodpovedali
1Šaľa0,5 b.áno
1Šamorín0 b.nie
1Sečovce0 b.nie uvedené "čiastočne - v prípade že je to potrebné občania, ktorých žiadosť sa rieši"
1Senec0,5 b.áno
1Senica0 b.nie
1Sereď0,5 b.áno
1Skalica0,5 b.áno
1Smižany0,5 b.áno
1Snina0 b.nie uvedené - "čiastočne - nie široká verejnosť, iba dotknutý účastník"
1Spišská Nová Ves0 b.nie
1Stará Ľubovňa0,5 b.áno
1Stará Turá0,5 b.áno
1Stropkov0,5 b.áno
1Stupavamesto nie je vlastníkom bytov
1Štúrovo0 b.nie
1Šurany0,5 b.áno
1Svidník0 b.nie uvedené "áno - ale len na pozvanie"
1Topoľčany0,5 b.áno
1Trebišov0,5 b.áno
1Trenčín0 b.nie Pri prideľovaní bytov. Mestská rada je neverejná, mestského zastupiteľstva sa verejnosť zúčastniť môže.
1Trnava0 b.nie
1Tvrdošín0,5 b.áno
1Veľké Kapušany0,5 b.áno
1Veľký Krtíš0 b.nie
1Veľký Meder0 b.nie riadi sa podľa VZN
1Vráble0 b.nie
1Vranov nad Topľou0,5 b.áno
1Žiar nad Hronom0 b.nie
1Žilina0 b.nie uvedené "áno - Možnosť zúčastniť sa zasadnutia komisie je stanovené v Rokovacom poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline, Článok 9, písm. 5, ktorý hovorí: „O účasti iných osôb , ktoré nie sú členmi komisie, okrem osôb uvedených v odseku 4 tohto článku, na zasadnutí komisie rozhodne komisia hlasovaním.“"
1Zlaté Moravce0,5 b.áno
1Zvolen0 b.nie uvedené "áno - verejnosť sa môže zúčastniť rokovania komisií, ak to komisia odsúhlasí"
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte