VI.2. Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnené pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií?

 
Názov
VI.2
 
1Banská Bystrica1 b.áno Link: viď link všeobecne záväzné nariadenia – VZN 8/2011 – úplné znenie - § 8.a
1Bratislava1 b.áno
1Bratislava - Petržalka1 b.áno O pridelení dotácií nerozhodujú komisie, tie len
odporúčajú, rozhoduje starosta, MR alebo MZ (podľa výšky žiadosti v zmysle
VZN o dotáciách)

Etický kódex volených
predstaviteľov, čl. III Konflikt záujmov viď link
1Bytča1 b.áno
1Detva1 b.áno Ak áno, odkaz
na dokument obsahujúci pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich
komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií na internete:

viď link
1Krompachy1 b.áno na webovej stránke mesta je zverejnené VZN Mesta
Krompachy č. 2/2005 o poskytovaní dotácií, ktoré obsahuje pravidlá
prideľovania dotácií: viď link
1Malacky1 b.áno
1Martin1 b.áno Konflikt záujmov je riešený v etickom kódexe volených predstaviteľov a čl. 14 rokovacieho
poriadku komisií
1Partizánske1 b.áno
1Prievidza1 b.áno
1Stupava1 b.áno
1Svidník1 b.áno komisia má len odporučiť
spôsob rozdelenia, o definitívnom rozdelení rozhoduje MsZ, postupuje v zmysle platného VZN.
1Žiar nad Hronom1 b.áno
1Žilina1 b.ánoviď link
1Zvolen1 b.áno rokovací poriadok komisií
obsahuje ustanovenia o riešení konfliktu pri akomkoľvek rozhodovaní, nielen pri dotáciách
Priemer0,16 b.
16Bánovce nad Bebravou0 b.nie
16Banská Štiavnica0 b.nie
16Bardejov0 b.nie
16Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie Platí nepísaná zásada, že člen komisie nemôže rozhodovať o svojej žiadosti a všetci to rešpektujú.
16Bratislava - Dúbravka0 b.nie
16Bratislava - Karlova Ves0 b.nie
16Bratislava - Nové Mesto0 b.nie
16Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
16Bratislava - Rača0 b.nie
16Bratislava - Ružinov0 b.nie MČ má spracovaný a zverejnený etický kódex vol. funkcionára, ktorý rieši aj konfikt záujmov.
16Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
16Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
16Brezno0 b.nie
16Čadca0 b.nie
16Dolný Kubín0 b.nie O pridelení dotácií rozhoduje definitívne mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu. Rozpočet je zverejňovaný a zasadnutia
MsZ sú verejné. Mesto má prijaté VZN o prideľovaní dotácií.
16Dunajská Streda0 b.nie
16Fiľakovo0 b.nie Samospráva nemá prijatý takýto dokument, pretože nedisponuje s takým objemom prostriedkov na
dotácie, ktorý by vyvolával podozrenie z konfliktu záujmov.
O pridelení dotácií pre rôzne občianske združenia a záujmové
organizácie pôsobiace na území mesta rozhoduje mestská rada , resp. primátor
mesta na základe prijatého VZN mesta o poskytovaní dotácií
16Galanta0 b.nie
16Handlová0 b.nie
16Hlohovec0 b.nie
16Holíč0 b.nie
16Humenné0 b.nie
16Kežmarok0 b.nie
16Kolárovo0 b.nie
16Komárno0 b.nie
16Košice0 b.nie Konflikt záujmov je riešený individuálne, najskôr v komisii, kde o dotáciách pridelených
subjektu, v ktorom je štatutárom niektorý z členov komisie, tento sa vzdá rozhodovania /hlasovania/ v prospech
svojho subjektu, rovnako poslanci ktorí rozhodujú o pridelení dotácií subjektu v ktorom sú štatutári, verejne prezentujú že
ide o konflikt záujmov a zdržia sa hlasovania.
16Košice - Nad jazerom0 b.nie O pridelení dotácie rozhodujú poslanci MiZ

Pri konflikte záujmov sa postupuje v zmysle čl. 6 zákona č.357/2004
Z. z
16Košice - Sever0 b.nie
16Košice - Sídlisko KVP0 b.nie rozhoduje MZ
16Košice - Sídlisko Ťahanovce0 b.nie
16Košice - Západ0 b.nie O pridelení dotácie rozhoduje výlučne miestne zastupiteľstvo.
16Kysucké Nové Mesto0 b.nie
16Levice0 b.nie
16Levoča0 b.nie dotácie schvaľuje MsZ, nie
komisie
16Lučenec0 b.nie mesto nemá takýto dokument
16Michalovce0 b.nie
16Modra0 b.nie
16Moldava nad Bodvou0 b.nie
16Myjava0 b.nie
16Nitra0 b.nie
16Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
16Nové Zámky0 b.nie
16Pezinok0 b.nie
16Piešťany0 b.nie Pridelenie dotácií sa riadi pravidlami stanovenými vo VZN mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, doposiaľ nevznikol žiaden konflikt záujmov členov hodnotiacich komisií
16Poprad0 b.nie Samospráva nemá hodnotiacu
komisiu na prideľovanie dotácie. Dotácie schvaľuje MsZ.
16Považská Bystrica0 b.nie Rozdelenie dotácií je v kompetencii MsZ
alebo v zmysle platného VZN môže na
rozdelenie dotácií MsZ splnomocniť
mestskú radu, ktorá je zložená
z poslancov. U poslancov konflikt záujmov
priamo rieši zákon č. 357/2004 Z.z.
16Prešov0 b.nie
16Revúca0 b.nie
16Rimavská Sobota0 b.nie
16Rožňava0 b.nie
16Ružomberok0 b.nie
16Sabinov0 b.neodpovedali
16Šaľa0 b.nie
16Šamorín0 b.nie
16Sečovce0 b.nie Pri prideľovaní dotácie sme doteraz nezaznamenali žiadne konflikty
16Senec0 b.nie
16Senica0 b.nie
16Sereď0 b.nie
16Skalica0 b.nie
16Smižany0 b.nie Obec poskytuje dotácie do
výšky max.150,-Eur.Nie sú to vysoké sumy, preto nie sú zavedené osobitné
pravidlá. Je to v kompetencii členov obecnej rady.
16Snina0 b.nie
16Spišská Nová Ves0 b.nie Túto problematiku rieši VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves a Štatút Rady športových klubov
16Stará Ľubovňa0 b.nie
16Stará Turá0 b.nie
16Stropkov0 b.nie O dotáciach rozhodujú poslanci MsZ
16Štúrovo0 b.nie
16Šurany0 b.nie
16Topoľčany0 b.nie
16Trebišov0 b.nie
16Trenčín0 b.nie
16Trnava0 b.nie
16Veľké Kapušany0 b.nie
16Veľký Krtíš0 b.nie
16Veľký Meder0 b.nie
16Vráble0 b.nie Dokonca nás zatiaľ ani nenapadlo o nich
uvažovať, nebola na to ani žiadna požiadavka zo strany verejnosti - doteraz
dotácie boli vždy rozdelené s pochopením dotknutých
16Vranov nad Topľou0 b.nie
16Zlaté Moravce0 b.nie
93Dubnica nad VáhomMesto nemá zriadenú komisiu.
93Košice - Dargovských hrdinovMČ neprideľuje dotácie a grant z finančných dôvodov(MČ je v exekúcii)
93Košice - JuhMČ neposkytuje dotácie
93Košice - Staré MestoVZN o poskytovaní dotácií bolo zrušené
93Liptovský MikulášV komisiách ktoré
rozhodujú o žiadostiach v zmysle grantovej výzvy sú zastúpené rôzne
inštitúcie a z rôzneho spektra a poslanci MsZ, o každom
návrhu sa hlasuje. Je zaužívaná prax, že napr. o žiadosti, ktorá by mohla
byť posudzovaná ako konflikt záujmov, dotyčný člen komisie nehlasuje.
93Nová Dubnicanemáme takú komisiu
93PúchovKomisie nerozhodujú o pridelení dotácie. O dotácií rozhoduje MsR , resp. MsZ. Pravidlána
poskytnutie dotácie sú stanovené vo VZN.
93TvrdošínKomisia pri mestskom
zastupiteľstve je len poradný orgán. Jednotlivé žiadosti schvaľuje vždy Mestské
zastupiteľstvo v Tvrdošíne.
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte