VI.1. Môže sa zasadnutia komisií alebo stretnutí, kedy sa diskutuje a/alebo rozhoduje o pridelení dotácie zúčastniť verejnosť?

 
Názov
VI.1
 
1Banská Bystrica2 b.áno zasadnutia komisií MsZ sú verejné
1Banská Štiavnica2 b.áno
1Bardejov2 b.áno
1Bratislava2 b.áno
1Bratislava - Devínska Nová Ves2 b.áno
1Bratislava - Karlova Ves2 b.áno
1Bratislava - Nové Mesto2 b.áno
1Bratislava - Petržalka2 b.áno
1Bratislava - Podunajské Biskupice2 b.áno
1Bratislava - Rača2 b.áno
1Brezno2 b.áno V prípade záujmu zo strany žiadateľa táto možnosť je, doposiaľ to bolo využité párkrát.
1Bytča2 b.áno
1Čadca2 b.áno
1Detva2 b.áno
1Dolný Kubín2 b.áno
1Handlová2 b.áno
1Kolárovo2 b.áno
1Košice2 b.áno Verejnosť sa môže zúčastniť zasadnutia komisií, na ktorých sa diskutuje
o pridelení dotácie (odporúča), ak je zasadnutie komisie verejné. O pridelení
dotácie rozhoduje MZ a verejnosť sa ho môže vždy zúčastniť. Návrh pred
schválením mestským zastupiteľstvom visí aj na webovej stránke mesta.
1Košice - Sídlisko KVP2 b.áno
1Košice - Sídlisko Ťahanovce2 b.áno Vzhľadom na to, že dotácie schvaľuje miestne zastupiteľstvo, ktoré je verejné, môže verejnosť predniesť pripomienky k predloženým návrhom na schválenie dotácií
1Krompachy2 b.áno
1Kysucké Nové Mesto2 b.áno
1Levice2 b.áno
1Malacky2 b.áno
1Michalovce2 b.áno
1Modra2 b.áno
1Moldava nad Bodvou2 b.áno Hodnotenie žiadostí o dotáciu je v kompetencii Finančnej komisie

viď link
1Nová Dubnica2 b.áno
1Nové Zámky2 b.áno
1Partizánske2 b.áno
1Pezinok2 b.áno
1Piešťany2 b.áno
1Považská Bystrica2 b.áno
1Prešov2 b.áno ak predmetom rokovania komisie MsZ nie sú informácie alebo veci chránené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, v takýchto prípadoch komisia MsZ vyhlási svoje rokovanie za neverejné.
1Prievidza2 b.áno
1Revúca2 b.áno
1Rimavská Sobota2 b.áno
1Ružomberok2 b.áno
1Šaľa2 b.áno
1Šamorín2 b.áno napriek tomu sa málokedy stane, že sa niekto zúčastní.
1Senec2 b.áno
1Sereď2 b.áno
1Skalica2 b.áno
1Smižany2 b.áno
1Snina2 b.áno
1Spišská Nová Ves2 b.áno
1Stará Ľubovňa2 b.áno
1Stará Turá2 b.áno
1Stropkov2 b.áno
1Šurany2 b.áno Mesto poskytuje dotácie v rámci schváleného rozpočtu mesta na šport a aktivity spoločenských organizácií v meste.
1Trebišov2 b.áno
1Trnava2 b.áno
1Tvrdošín2 b.áno
1Veľké Kapušany2 b.áno
1Veľký Meder2 b.áno
1Vranov nad Topľou2 b.áno
Priemer1,22 b.
57Bánovce nad Bebravou0 b.nie
57Bratislava - Dúbravka0 b.nie
57Bratislava - Ružinov0 b.nie
57Bratislava - Staré Mesto0 b.nie Rokovania komisií sú neverejné. V prípade
požiadavky členov komisie nemožno však vylúčiť pre časť rokovania účasť občana
- žiadateľa o dotáciu, za účelom vysvetlenia, resp. poskytnutia bližších
informácií.
57Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
57Dunajská Streda0 b.nie
57Fiľakovo0 b.nie uvedené "áno - Ak o to požiada, jej požiadavke je možné vyhovieť."
57Galanta0 b.nie
57Hlohovec0 b.nie uvedené "áno - po predchádzajúcom dohovore"
57Holíč0 b.nie
57Humenné0 b.nie
57Kežmarok0 b.nie
57Komárno0 b.nie
57Košice - Nad jazerom0 b.nie
57Košice - Sever0 b.nie uvedené "áno - po schválení danou komisiou"
57Košice - Západ0 b.nie ale členmi komisií sú aj obyvatelia MČ, ktorí prejednávajú predložené žiadosti o dotáciu a môžu predkladať návrhy na schválenie pre MiZ. Rokovania MiZ, na ktorých sa dotácie
schvaľujú, sú verejné.
57Liptovský Mikuláš0 b.nie uvedené "N/A - dotácie z rozpočtu mesta poskytujeme formou
grantovej schémy za vopred zverejnených podmienok. Posudzuje ich potom
komisia zložená z poslancov a občanov mesta"
57Lučenec0 b.nie
57Martin0 b.nie uvedené "áno - Ak to komisia na návrh predsedajúceho odsúhlasí hlasovaním"
57Nitra0 b.nie vyplýva z Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre
57Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
57Púchov0 b.nie uvedené "áno - Komisia má odporúčacie stanovisko pre MsR, resp. MsZ. Podľa potreby a riešenia danej oblasti sa verejnosť pozýva na rokovanie."
57Rožňava0 b.nie uvedené "áno - Rokovací poriadok umožňuje občanom mesta a iným osobám zúčastniť sa na rokovaní, ak o to požiadajú predsedajúceho komisie najneskôr pred začiatkom komisie a ak to odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie."
57Sabinov0 b.neodpovedali
57Sečovce0 b.nie uvedené "čiastočne - Ak je účastník žiadateľ o dotáciu."
57Senica0 b.nie
57Stupava0 b.nie
57Štúrovo0 b.nie
57Svidník0 b.nie uvedené "áno - ale len na pozvanie"
57Topoľčany0 b.nie V prípade potreby si komisia žiadateľa o dotáciu pozve na zasadnutie.
57Trenčín0 b.nie
57Veľký Krtíš0 b.nie
57Vráble0 b.nie Na tieto komisie sú ale spravidla prizývaní žiadatelia o granty.
57Žiar nad Hronom0 b.nie
57Žilina0 b.nie uvedené "ÁNO: Pri otváraní obálok a rozhodovaní, či projekt spĺňa všetky náležitosti
a bude ďalej hodnotený má verejnosť prístup a možnosť kontroly.
NIE : Členovia komisie zašlú bodové hodnotenie projektu predsedovi,
ktorý sčíta body a určí poradie projektov. Na svojom zasadnutí rokujú už
bez verejnosti, ale na základe bodových výsledkov.Dôvodom je, po negatívnych
skúsenostiach, vyhnúť sa konfliktom medzi zúčastnenými žiadateľmi na verejnomrozhodovacom zasadnutí komisie."
57Zvolen0 b.nie uvedené "áno - verejnosť sa môže zúčastniť len na základe hlasovania členov komisie"
93Dubnica nad VáhomMesto nemá zriadenú komisiu pre dotácie ale riadi sa VZN č. 7/2009, ktoré určuje postup, kompetencie a finančné limity pre jednotlivé dotácie. Dotácie sú zverejnené na stránke mesta a taktiež sú súčasťou prípravy rozpočtu. viď link
93Košice - Dargovských hrdinovMČ neprideľuje dotácie a grant z finančných dôvodov(MČ je v exekúcii)
93Košice - JuhMČ neposkytuje dotácie
93Košice - Staré Mestoneposkytujeme dotácie
93Levočadotácie schvaľuje MsZ, zasadnutia MsZ sú verejné
93MyjavaV roku 2013 mesto okrem dotácii schválených v rozpočte žiadne iné dotácie neposkytovalo.
93PopradDotácie sú schvaľované MsZ,
ktorého zasadnutie je verejné.
93Zlaté Moravcev roku 2013 a ani 2014 neboli prideľované žiadne dotácie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte