VII.3. Bola väčšina bytov od januára 2013 pridelená verejným žrebovaním?

 
Názov
VII.3
 
1Banská Štiavnica0,5 b.áno
1Handlová0,5 b.áno
1Humenné0,5 b.áno
1Liptovský Mikuláš0,5 b.áno 116 bytov vyžrebovaných zo 129 celkového počtu pridelených bytov, t.j. 89,9 %
1Nové Zámky0,5 b.áno
1Revúca0,5 b.áno
1Sereď0,5 b.áno
1Stará Ľubovňa0,5 b.áno
1Štúrovo0,5 b.áno
1Topoľčany0,5 b.áno
1Zvolen0,5 b.áno
Priemer0,07 b.
12Bánovce nad Bebravou0 b.nie
12Banská Bystrica0 b.nie systém je nastavený na základe zásluhovosti a aktivity žiadateľa pri splnení podmienok VZN
12Bardejov0 b.nie
12Bratislava0 b.nie Túto formu prideľovania nájomných, sociálnych bytov považuje vedenie mesta za neštandardnú a určite nie je to jediná cesta k verejnej kontrole. Žrebovanie
vo všeobecnosti neodporúčame ako spôsob prideľovania bytov, keďže nezohľadňuje konkrétnu životnú situáciu žiadateľa. Hlavné mesto má zverejnené jasné kritériá
prideľovania bytov.
12Bratislava - Dúbravka0 b.nie
12Bratislava - Nové Mesto0 b.nie
12Bratislava - Petržalka0 b.nie Bytová politika obce má aj svoj sociálny rozmer, ktorý by pri žrebovaní nemohla
obec aplikovať, navyše žrebovaním by mohlo dôjsť k netransparentnosti
príp. k diskriminácii žiadateľov (napr. mohlo by sa stať, že sa
k bytu dostane skôr žiadateľ, ktorý má podanú žiadosť kratšie, resp.
žiadateľ, ktorý má o niečo ľahšiu životnú situáciu než iní
v poradovníku)
12Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie príslušná komisia nepoužíva
pri odporučení určenia nájmu bytu verejné žrebovanie ale kritériá, ako sú
izbovitosť bytu a počet členov domácnosti pôvodného bytu, zdravotný stav, iné možnosti riešenia, výška príjmu
domácnosti a pod.
12Bratislava - Rača0 b.nie
12Bratislava - Ružinov0 b.nie
12Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
12Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
12Brezno0 b.nie
12Bytča0 b.nie nebolo potrebné,žiadosti boli vybavené podľa požiadaviek
12Čadca0 b.nie
12Detva0 b.nie
12Dunajská Streda0 b.nie
12Galanta0 b.nie Komisia sociálno-zdravotná a bytová zostavuje návrh na poradovník
žiadateľov o uzavretie zmluvy o nájme bytu. O uzavretí zmluvy
rozhoduje primátor mesta. Vysvetlené v bode č.12.
12Holíč0 b.nie
12Kežmarok0 b.nie
12Komárno0 b.nie
12Košice0 b.nie losovaním
sú prideľované iba byty v hybridných domoch podľa zverejnených pravidiel
na stránke a byty pre mladé rodiny na Golianovej a Baltickej ulici.
viď link v časti sociálne bývanie), ostatné (sociálne a malometrážne sú
predeľované na základe poradovníka podľa planých VZN, po odporúčaní komisiou –
všetko vrátane zoznamu pridelených bytov zverejnené na tej istej stránke
12Kysucké Nové Mesto0 b.nie
12Levice0 b.nie Mesto Levice prideľuje byty v zmysle VZN mesta Levice č. 17 o prenajímaní mestských bytov a v zmysle VZN mesta Levice č. 126o podmienkach prenajímania nájomných bytov obstaraných s podporou štátu (na základe poradovníka – nie verejným žrebovaním)
12Levoča0 b.nie
12Lučenec0 b.nie
12Malacky0 b.nie
12Modra0 b.nie
12Moldava nad Bodvou0 b.nie
12Myjava0 b.nie Byty nežrebujeme.
12Nitra0 b.nie
12Nová Dubnica0 b.neodpovedali Od roku 2014 sa používa verejné žrebovanie
12Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
12Pezinok0 b.nie
12Poprad0 b.nie
12Považská Bystrica0 b.nie nakoľko, žrebovanie nepovažujeme za
spravodlivejší a objektívnejší systém ako
bodovanie. Ako dominantný spôsob
3/6 prideľovania bytov sa nám osvedčil
bodovací systém, ktorý je zverejnený na
internetovej stránke.Komisia posudzuje
všetky kritériá vo vzájomnej súvislosti, na
základe bodovacieho systému pri
posudzovaní žiadostí o pridelenie
mestského nájomného bytu.
12Prešov0 b.nie v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2011 o prideľovaní nájomných bytov
vo vlastníctve mesta Prešov sa byty prideľujú na základe žrebovania, ale aj
priamym pridelením bytu na základe odporúčania Komisie MsZ sociálnej a bytovej,
po posúdení naliehavosti bytovej potreby.
12Púchov0 b.nie Pri prideľovaní bytov mesto postupuje podľa zásad, konkrétne žiadosti a prípady veľmi citlivo
a sociálne prešetrí komisia a odporučí na schválenie. Žrebovanie
prideľovania bytov považujeme za nesprávny a neetický prístup, vzhľadom na
veľmi citlivú problematiku a individuálnu potrebu riešenia jednotlivých
prípadov.
12Rimavská Sobota0 b.nie
12Rožňava0 b.nie Byty sa neprideľujú žrebovaním, ale podľa poradovníka (pozri komentár pri otázke 12). Žrebovaním sa
určuje poradie v prípade rovnosti bodov a dátumu podania (doteraz
nebolo žrebovanie uskutočnené).
12Ružomberok0 b.nie
12Sabinov0 b.neodpovedali
12Šaľa0 b.nie žrebovanie nepovažujeme za vhodný spôsob prideľovania bytov
12Šamorín0 b.nie
12Sečovce0 b.nie
12Senec0 b.nie
12Senica0 b.nie Máme dostatok nájomných bytov, všetci žiadatelia sú v určitej lehote vybavení
12Skalica0 b.nie
12Snina0 b.nie
12Spišská Nová Ves0 b.nie
12Stará Turá0 b.nie
12Stropkov0 b.nie
12Šurany0 b.nie
12Svidník0 b.nie Podľa VZN 1/2007 o prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú postavené z prostriedkov mesta Svidník a dotácie štátu
12Trebišov0 b.nie
12Trenčín0 b.nie
12Trnava0 b.nie
12Tvrdošín0 b.nie Mesto Tvrdošín má vo
vlastníctve 113 nájomných bytov, postavených s podporou štátu. Pri ich prideľovaní sa postupuje podľa platného
VZN s tým, že byty sa neprideľujú žrebovaním, ale žiadosti sa posudzujú
individuálne a sú uprednostňované sociálne prípady.
12Veľké Kapušany0 b.nie
12Veľký Krtíš0 b.nie
12Veľký Meder0 b.nie
12Vráble0 b.nie Ak sa uvoľní jeden byt,
postupuje sa podľa schváleného poradovníka. Ak sa ale uvoľní viac bytov,
prípadne ich je viac k dispozícii (nová bytovka), postupuje sa žrebovaním.
12Vranov nad Topľou0 b.nie Systém žrebovania je nespravodlivý voči záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie bytu
a ich žiadosť bola podaná skôr.
12Žiar nad Hronom0 b.nie V septembri 2014 sa uskutoční verejné žrebovanie na 48 nájomných bytov, po tomto termíne by odpoveď bola áno.
12Žilina0 b.nie Mesto
Žilina v minulosti využívalo pridelenie bytov žrebovaním v prípadoch, keď rozdeľovalo
nové byty v novopostavených bytových domoch.

V období od januára 2013 Žilina žiadne nové byty nezískala. Malé
množstvo uvoľnených bytov pridelilo Mesto adresne podľa rozhodnutia komisie,
žiadateľom, ktorých situácia bola kritická, sociálne prípady.
12Zlaté Moravce0 b.nie
78Bratislava - Devínska Nová VesV uvedenom období sa neprideľovali žiadne nájomné byty.
78Bratislava - Karlova Vesod januára 2013 nebol pridelený žiadny byt
78Dolný Kubínvšetkým žiadateľom, ktorí splnili podmienky bol pridelený byt
78Dubnica nad VáhomNemáme voľné byty, predaje boli realizované v súlade so zákonom 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov súčasným nájomníkom.
78FiľakovoNie, a to preto, že samospráva nemá žiadne voľné byty na prideľovanie.
78Hlohovecpri obsadzovaní nájomných bytov sa postupuje podľa poradovníka schváleného MsZ, ktorý je zverejnený na webovom sídle mesta
78Kolárovov roku 2013 sme neriešili nové náj. byty, ale v roku 2012 sme používali ver. žrebovania
78Košice - Dargovských hrdinovMČ nevlastní žiadny byt
78Košice - JuhMČ nevlastní byty
78Košice - Nad jazeromMČ nemá byty
78Košice - SeverMČ nemá byty
78Košice - Sídlisko KVPMČ nevlastní žiadne byty
78Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
78Košice - Staré MestoMČ nemá byty
78Košice - ZápadMČ Košice - Západ nedisponuje bytmi
78KrompachyMesto Krompachy od januára 2013 nepostavilo žiadne nájomné byty a má dostatok bytov pre všetkých nájomcov
78Martinv roku 2013 nebola postavená žiadna nová bytovka, komisia prideľovala iba jednotlivé uvoľnené byty. V roku 2014 bude dokončených 16 nových bytov a bude sa rozhodovať verejným žrebovaním.
78MichalovcePodstatnú časť prideľovaných bytov predstavujú byty pre nájomcov dôchodcov / starobných
a invalidných/, ktorých žiadosť musí byť posúdená, preto sú prideľované
hlasovaním. Formu žrebovania Mesto využíva v prípadoch ak sa jedná
o prvoprideľovanie nových bytov a v prípadoch, že viacerí
záujemcovia rovnako spĺňajú podmienky na pridelenie bytu, čo nastáva prevažne
pri prideľovaní bytov mladým rodinám.

V roku 2013 bolo žrebovaním pridelených 10 bytov a hlasovaním
59 bytov. Do júla 2014 bolo 18 bytov pridelených hlasovaním a 10 bytov
žrebovaním.
78PartizánskeMesto prijalo žrebovanie ako spôsob prideľovania novopostavených bytov vo VZN v roku 2011. V tomto volebnom období neboli nové byty prideľované.
78PiešťanyByty postavené s podporou ŠFRB nemožno prideľovať verejným žrebovaním
78Prievidzasamospráva má dostatok bytov, preto nebolo potrebné spomedzi záujemcov s rovnakými charakteristikami vyberať žrebovaním, byty sa prideľovali priebežne
78SmižanyOd 01.2011 obec nestavala
nájomné byty ani ich neprideľovala. Posledné prideľovanie bytov bolo v roku 2010 verejným žrebovaním na zasadnutí OZ.
78Stupavamesto nie je vlastníkom bytov
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte