V.2. Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na internete na pripomienkovanie verejnosťou, atď.)?

 
Názov
V.2
 
Priemer
1Banskobystrická županie Všetky zmeny rozpočtu sú zverejnené na webovej stránke BBSK, pričom sa riadia rovnakými pravidlami ako samotný návrh rozpočtu s jedinou výnimkou – pred schválením zmeny rozpočtu zákon nevyžaduje túto zmenu zverejniť na webe. Táto zmena sa teda uverejňuje na webe až po jej schválení. viď link
1Bratislavská županie Zmeny rozpočtu v zmysle §14 zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa riadia uvedeným zákonom a sú zverejnené v zmenách rozpočtu, pri čerpaní rozpočtu a v Záverečnom účte. Zmeny, ktoré schvaľuje Zastupiteľstvo sú zverejňované na internete a prerokované v komisiách Zastupiteľstva. Zmeny rozpočtu v zmysle § 11 ods. 2. písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ktoré schvaľuje predseda, sú zverejnené v zmenách rozpočtu, pri čerpaní rozpočtu a v Záverečnom účte. viď link
1Košická županie Zmeny schváleného rozpočtu sa riadia rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu okrem zverejnenia na pripomienkovanie. V zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov sa na pripomienkovanie zverejňuje iba návrh rozpočtu a záverečný účet.
1Nitrianska županieviď link
1Prešovská županie zmený schváleného rozpočtu podliehajú iba schvaľovaniu zastupiteľstva, PSK nie je povinný ich predkladať na pripomienkovanie verejnosťou. Zmeny rozpočtu sú prístupné na webovom sídle PSK.
1Trenčianska županie odpoveď v dotazníku: áno, "Zákon č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch a Zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy"

pozn. z odpovede táto povinnosť nevyplýva
1Trnavská županie Zmeny schváleného rozpočtu môže podľa § 11 ods. (2) písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. schvaľovať zastupiteľstvo v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať predseda. Zmeny schváleného rozpočtu nie sú zverejňované na internete na pripomienkovanie verejnosťou. Podľa § 9 ods. (3) zákona NR SR č. 302/2001 Z.z. je táto povinnosť uložená len pri schvaľovaní rozpočtu.
1Žilinská županie odpoveď v dotazníku: áno; ŽSK zverejňuje na internete všetky schválené zmeny rozpočtu.

pozn. zverejňovanie schválených zmien nebolo predmetom otázky, tým bolo zverejnenie na pripomienkovanie verejnosťou a pod.
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte