XI.7. Poskytla samospráva vysvetlenie na základe akých podkladových materiálov rozhoduje o priorite a výške investícií do cestných komunikácií?

 
Názov
XI.7
 
Priemer
1Banskobystrická župaáno "Rozhodovanie o prioritách údržby a opráv vykonáva správca na základe vyhodnotenia prehliadok cestných komunikácií. Sú to bežné prehliadky, hlavné prehliadky a mimoriadne prehliadky. Prehliadky sa vykonávajú v zmysle vyššie cit. technických podmienok Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. TP0 9A/2005. Výsledky hlavných prehliadok ciest podliehajú zberu údajov Cestnej databanky SSC, ktoré zabezpečuje správca, BBRSC a.s. "
1Bratislavská župaáno "Realizácia rekonštrukcií a väčších opráv je vždy podmienená výškou pridelených finančných prostriedkov na súvislú opravu a rekonštrukcie ciest z rozpočtu BSK. Rekonštrukcie ciest sa, na základe pravidelných obhliadok stavu cestnej siete správcom, resp. majiteľom a s ohľadom na ich finančné krytie , vykonávali v minulosti na najviac opotrebovaných úsekoch ciest a podľa ich dopravného významu. Celkový nedostatok finančných prostriedkov na údržbu a opravy ciest nás v roku 2013 núti vykonávať len ich potrebnú bežnú údržbu, resp. opravy a rekonštrukcie úsekov komunikácií, ktoré sú vyslovene v havarijnom stave a kde bezprostredne hrozí, alebo už nastalo, obmedzenie premávky alebo havárie."
1Košická župaáno "Čo sa týka zaradenia jednotlivých úsekov ciest do plánu opráv, o tejto činnosti rozhodujú spoločne správca cesty ako aj vlastník, ktorým je samosprávny kraj. Jednotlivé cesty sú do opráv zaraďované na základe svojho stavebno- technického stavu, alebo pokiaľ sú to prostriedky z eurofondov, tak sú to pokyny z výzvy, ktoré predkladá príslušné ministerstvo (napr. Úseky ciest poškodené povodňami atď.). U finančne nákladných projektov sa financovanie a zaradenie ciest do opráv odsúhlasuje zastupiteľstvom samosprávneho kraja, z ktorého materiál je prístupný na stránke www.vucke.sk."
1Nitrianska župaáno "Nitriansky samosprávny kraj rozhoduje o priorite investícií na základe dôkladného posúdenia stavu cestnej komunikácie a na základe finančných možností samosprávneho kraja. Cena investície je stanovovaná na základe výsledkov verejného obstarávania."
1Prešovská župaáno " každoročne sa po zime realizujú hlavné prehliadky ciest, na základe ktorých sa zhodnotí skutočný stav cestnej siete v PSK. Náklady na rekonštrukciu resp. modernizáciu ciet sú schváľované Zastupiteľstvom PSK na základe podkladov, ktoré Zastupiteľstvu predkladá majetkový správca teda SÚC PSK. Technickú a cenovú špecifikáciu na jednotlivé úseky vypracovávajú pracovníci príslušných oblastí SÚC PSK. V prípade náročnejších akcií (mosty, zosuvy a pod.) zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie SÚC PSK prostredníctvom externých projekčných organizácií formou verejného obstarávania. "
1Trenčianska župačiastočne "plán súvislých opráv ciest je súčasťou rozpočtu
TSK na príslušný rok a tento podlieha schváleniu poslancami TSK."
1Trnavská župaáno spolupráca aj s políciou, obvodnými úradmi dopravy, SSC; prehodnocovanie kritických úsekov na základe analýzy nehôd od Krajského riaditeľstva PZ + berú do úvahy technický stav vozoviek
1Žilinská župaáno Každoročne po zime, v jarnom období, vykonáva v zmysle Technických podmienok TP 9A/2005 „Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií“ Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja hlavné prehliadky ciest, na základe ktorých sa vypracováva Informatívna správa o stave ciest, ktorú Žilinský samosprávny kraj predkladá aj Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja. Na základe hlavných prehliadok ciest vypracováva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) plán súvislých opráv a rekonštrukcií ciest II. a III. triedy a plán bežnej údržby ciest. Bežnú údržbu (opravu výtlkov) ciest II. a III. triedy vykonáva SC ŽSK bezprostredne po zimnom období a súvislé opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy vykonáva podľa finančných možností, pričom prioritu majú cesty s vysokou dopravnou významnosťou a s vysokou intenzitou dopravy. Bežnú údržbu a niektoré opravy vykonáva SC ŽSK vo vlastnej réžií a výšku investície predstavujú skutočne vynaložené náklady. Na všetky práce, a teda aj práce súvisiace so súvislou opravou a rekonštrukciou ciest II. a III. triedy vykonáva SC ŽSK v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejné obstarávanie. Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja vrátane rozpočtu SC ŽSK schvaľuje Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja.
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte