VI.2. Zverejňuje VÚC výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na internete a rovnako aj kritéria hodnotenia žiadostí dotácií aj s ich váhami?

 
Názov
VI.2
 
Priemer
1Banskobystrická župačiastočne Odpoveď v dotazníku: áno. Príklady na týchto linkoch: viď link viď link ; nefungujú
1Bratislavská župaáno Na webovej stránke BSK > Oznamy > Elektronická úradná tabuľa > Informácia BSK o predkladaní žiadostí o finančný príspevok pre rok 2014 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1Košická župaáno VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií – nie je založené na zverejňovaní výziev, ale o možnosti predloženia žiadosti o poskytnutí dotácie na účely uvedené vo VZN; VZN č. 9/2011 – zverejňuje sa aktuálna výzva aj s kompletnou dokumentáciou, vrátane kritérií hodnotenia. www.vucke.sk, www.terraincognita.sk
1Nitrianska županie Odpoveď: "Kritériá sú rovnocenné a musia byť všetky splnené"; ale nezaslali príklad takéhoto dokumentu.

pozn. z odpovede nevyplýva, že to tak robia
1Prešovská župačiastočne na webovom sídle PSK sa zverejňuje výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu vrátane všetkých kritérií, termínov a predpísaných tlačív. Zverejňuje sa tiež zoznam úspešných žiadateľov spolu s pridelenou výškou dotácie. - PSK však v odpovedi neposlali príklad na takýto dokument.
1Trenčianska županie
1Trnavská župaáno "TTSK každoročne zverejňuje výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v piatich programoch: 1.Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít, 2.Podpora mládežníckych aktivít, 3. Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov, 4.Podpora zdravia a prevencia chorôb, 5.Podpora športových aktivít pre všetkých; Súčasne s výzvami zverejňuje podmienky financovania projektov, postup pri posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí o dotáciu a poukazovaní dotácií, pokyny k vypracovaniu žiadosti. Informácie sú zverejnené na stránke: viď link
1Žilinská župaáno VZN 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽŠK viď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte