IV.8. Aký bol predmet uzatvorených zmlúv na prenájom nehnuteľného majetku od januára 2016 s dobou účinnosti minimálne 10 rokov?

 
Názov
IV.8
 
Priemer
1Banskobystrická županetýka sa
1Bratislavská župatýka sa 1) Zmluvný partner: Nadácia Cvernovka / Predmet zmluvy: nájomná zmluva za účelom vytvorenia kreatívneho centra ; 2) Zmluvný partner: Mesto Modra / Predmet zmluvy: nájomná zmluva za účelom vybudovania stavby „Bike park a pumptracková dráha“ a zabezpečenie jej prevádzkovania
1Košická župatýka sa 1) Zmluvný partner: obec Štítnik / Predmet zmluvy: sprístupnenie Bebekovského hradu verejnosti a rozvoj turizmu ; 2) Zmluvný partner: obec Dobšiná / Predmet zmluvy: výstavba materskej školy pre rómsku komunitu; 3) Zmluvný partner: Karate klub Slávia UPJŠ o. z. a Zápasnícky klub Košice 1904 o. z. / Predmet zmluvy: športové účely
1Nitrianska župatýka sa 1) Zmluvný partner: Agrodružstvo Kameničná / Predmet zmluvy: nájom poľnohospodárskych nehnuteľností ; 2) Zmluvný partner: Ing. Marián Škorica / Predmet zmluvy: prenájom nebytového priestoru ; 3) Zmluvný partner: mesto Levice / Predmet zmluvy: nájom parkovacích plôch pred poliklinikou za účelom ich rekonštrukcie, prevádzky a údržby ; 4) Zmluvný partner: ARAVER a.s. / Predmet zmluvy: nájom pozemkov za účelom vybudovania odstavných plôch a parkovacích miest ; 5) Zmluvný partner: AGRO-GOMBÁR s.r.o. / Predmet zmluvy: nájom poľnohospodárskych nehnuteľností ; 6-9) Predmet zmlúv: prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí za účelom poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti / Zmluvní partneri: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany a.s; Deutsche- Slowakische Akademien a.s.; Nemocnica Levice s.r.o.; Nemocnica Komárno s.r.o.
1Prešovská županetýka sa
1Trenčianska županetýka sa
1Trnavská župatýka sa TTSK podrobnosti neposkytol ani na opakovanú žiadosť
1Žilinská župatýka sa 1) Zmluvný partner: mesto Martin / Predmet zmluvy: Nájom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností pre okres Martin v katastrálnom území Záturčie na LV č. 1870 v celosti, a to pozemok registra C KN parc. č. 658/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 337 m2 ; 2) Zmluvný partner: firma TESATEL, s. r. o. / Predmet zmluvy: Nájom chráničky na káble umiestnenej v konštrukcii mostného objektu č. 5181 – 003 na ceste III/518001, ktorý je postavený ponad rieku Rajčianka v Žiline – mestská časť Závodie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte