O projekte – mestá

2022

Hodnotenie Otvorená samospráva, ktoré zverejňuje od roku 2010 občianske združenie Transparency International Slovensko (TIS), sme v roku 2022 prvýkrát aktualizovali len raz za štvorročné volebné obdobie. Aktuálny rebríček transparentnosti stovky najväčších mestských samospráv sa špecificky zameriava na prax za roky 2020 až 2022. Monitoruje predovšetkým úroveň transparentnosti (teda obsah a množstvo poskytovaných informácií), existenciu písaných pravidiel pre dôležité procesy, kvalitu protikorupčných mechanizmov ako aj nástroje zapájania verejnosti dom rozhodovania.  Vychádza pritom z piatich zdrojov dát:

 • Kvality informovanosti prostredníctvom webových stránok samospráv (váha 71,9 %)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí bežných občanov aj TIS, no podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 8,75 %)
 • Odpovedí samospráv zaslaných v dotazníku TIS na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 14,35 %)
 • Informácie získané prostredníctvom údajov z ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) a EKS (Elektronický kontraktačný systém) (váha 3,5 %)
 • Hlasnetruby.transparency.sk – Prínosnosť radničných novín pre informovanosť občanov o politike a činnosti samosprávy – Index Benefit: (váha 1,5 %)

HODNOTENÉ OBLASTI

TIS vybrala 11 oblastí a 109 indikátorov, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie týkajúce sa právomocí miestnych samospráv vyplývajúcich zo zákona (napr. predaj a prenájom majetku), a tiež politík, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov). Najväčšiu váhu majú oblasti Prístup k informáciám, Rozpočet a zmluvy a Účasť verejnosti na rozhodovaní v samospráve. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane otázok sú vysvetlené na ich podstránkach. Vo väčšine otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie aj pri predajoch? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach. Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 100.

Hodnotenie prebiehalo v období jún až október 2018.

Oblasť Váha v %
I. Prístup k informáciám 23,5
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní 15
III. Verejné obstarávanie 7,5
IV. Predaj a prenájom majetku 8,5
V. Rozpočet a zmluvy 17
VI. Dotácie a granty 7
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb 5,5
VIII. Personálna politika 4,5
IX. Etika a konflikt záujmov 4,8
X. Územné plánovanie a stavebný úrad 3,3
XI. Obecné podniky a organizácie 3,5
SPOLU 100

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých samospráv je uvedené v percentách od 0 do 100 %. Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú politiku (oblasť). Hodnotenie okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Rebríček Otvorená samospráva 2022 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je mesto v rebríčku umiestnené, tým podľa TIS samospráva vytvára menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená samospráva nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú.

Hodnotenie Otvorená samospráva 2022 nadväzuje na komplexné hodnotenia samospráv z rokov 2010, 2012, 2014, 2016 a 2018. Transparency International opäť o niečo spresnila a zdokonalila tento rebríček upravením niektorých otázok či miernymi zmenami v ich váhe a hodnotení. Až 94% otázok z predošlého ročníka však zostalo rovnakých alebo ekvivalentných a výsledky aktuálneho rebríčka sú tak do veľkej miery porovnateľné s predošlými hodnoteniami.

Metodologické upozornenie: Hlavným cieľom merania transparentnosti v samosprávach je poukázať na mieru otvorenosti voči verejnej kontrole. Nedá sa vylúčiť, že niektoré informácie vyhodnotené v rebríčku ako nezverejnené alebo nenájdené, sa na webe samosprávy môžu nachádzať. Ak sú však zverejnené na užívateľsky ťažko dostupnom alebo neintuitívnom mieste (kde ich neboli napriek snahe v primeranom čase schopní nájsť ani naši hodnotitelia), takéto zverejňovanie informácií sa z nášho pohľadu míňa účelu, ktorým má byť práve účinná verejná kontrola.

POĎAKOVANIE

Rebríček transparentnosti miest je súčasťou Projektu Aktívnym občianstvom ku kvalitnejšej samospráve (With Active Citizenship for a Better Selfgovernment). Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Zároveň by sme chceli za pomoc pri príprave projektu a zbere dát poďakovať aj externým spolupracovníkom Transparency Kristíne Rankovovej, Kristíne Márovej, Kataríne Kostelanskej, Eve Demkovej, Petrovi Klátikovi, Lukášovi Jankovičovi z OZ Alvaria a za poskytnutie dát k verejnému obstarávaniu aj portálu Transparex.

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím zvážte podporu Transparency alebo konkrétneho projektu. Oceníme však aj podporu prostredníctvom šírenia odkazu na túto stránku a pridaním sa k naším fanúšikom na Facebooku.

Poznámka autorov

Pre samosprávy, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie Otvorená samospráva 2022 slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy správať sa otvorene a poskytovať svojim občanom kvalitné informácie. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj v miestnej samospráve vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života jej obyvateľov.

Kontakt

Ľuboš Kostelanský lubos.kostelansky@transparency.sk
Michal Piško pisko@transparency.sk
Kristína Kroková kristina.krokova@transparency.sk

2018

Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2018, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u počtom obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv, vychádza z piatich zdrojov dát:

 • Kvality informovanosti prostredníctvom webových stránok samospráv (váha 71,8 %)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí bežných občanov aj TIS, no podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 9,7 %)
 • Odpovedí samospráv zaslaných v dotazníku TIS na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 14 %)
 • Informácie získané prostredníctvom údajov z EKS (Elektronický kontraktačný systém) (váha 3 %)
 • Hlasnetruby.transparency.sk – Prínosnosť radničných novín pre informovanosť občanov o politike a činnosti samosprávy (Index Benefit): (váha 1,5 %)

HODNOTENÉ OBLASTI

TIS vybrala 11 oblastí a 105 indikátorov, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie týkajúce sa právomocí miestnych samospráv vyplývajúcich zo zákona (napr. predaj a prenájom majetku), a tiež politík, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov). Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, podiel verejnosti na rozhodovaní v samospráve, verejné obstarávanie a oblasť rozpočtu a zmlúv. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane otázok sú vysvetlené na ich podstránkach. Vo väčšine otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie aj pri predajoch? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach. Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 100.

Hodnotenie prebiehalo v období jún až október 2018.

Oblasť Váha v %
I. Prístup k informáciám 22,25
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní 15
III. Verejné obstarávanie 9,5
IV. Predaj a prenájom majetku 8,5
V. Rozpočet a zmluvy 16,5
VI. Dotácie a granty 7
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb 5,5
VIII. Personálna politika 4,5
IX. Etika a konflikt záujmov 4,75
X. Územné plánovanie a stavebný úrad 3
XI. Obecné podniky a organizácie 3,5
SPOLU 100

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých samospráv je uvedené v percentách od 0 do 100 %. Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú politiku (oblasť). Hodnotenie okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Rebríček Otvorená samospráva 2018 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je mesto v rebríčku umiestnené, tým podľa TIS obec vytvára menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená samospráva nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú. Na komplexnejší obraz o transparentnosti TIS ponúka samosprávam osobitný audit samosprávy v projekte Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnili mesto Martin, Žiar nad Hronom, mestská časť Bratislava-Ružinov, Prievidza, Banská Bystrica či Trnava.

Hodnotenie Otvorená samospráva 2018 nadväzuje na komplexné hodnotenia samospráv z rokov 2010, 2012, 2014 a 2016. Transparency International opäť o niečo spresnila a zdokonalila tento rebríček upravením niektorých otázok či miernymi zmenami v ich váhe a hodnotení. Až 87% otázok z predošlého ročníka však zostalo zachovaných a výsledky aktuálneho rebríčka sú tak do veľkej miery porovnateľné s predošlými hodnoteniami.

Metodologické upozornenie: Hlavným cieľom merania transparentnosti v samosprávach je poukázať na mieru otvorenosti voči verejnej kontrole. Nedá sa vylúčiť, že niektoré informácie vyhodnotené v rebríčku ako nezverejnené, sa na webe samosprávy môžu nachádzať. Ak sú však zverejnené na užívateľsky ťažko dostupnom alebo neintuitívnom mieste (kde ich neboli napriek snahe v primeranom čase schopní nájsť ani naši hodnotitelia), takéto zverejňovanie informácií sa z nášho pohľadu míňa účelu, ktorým má byť práve účinná verejná kontrola.

POĎAKOVANIE

Projekt Otvorená samospráva 2018 bol podporený z grantu Open Society Foundation a z projektu Podpora angažovanosti občanov a otvorenosti miestnych samospráv v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím podporte nás finančne alebo šírením odkazu na túto stránku, alebo sa staňte naším fanúšikom na Facebooku.

Poznámka autorov

Pre samosprávy, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie samospráv Otvorená samospráva 2018 slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy správať sa otvorene a poskytovať svojim občanom kvalitné informácie. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj v miestnej samospráve vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života jej obyvateľov.

TIS k výsledkom rebríčka transparentnosti miest 2018 spracovala aj sumárnu analýzu. Podobné hodnotenia transparentnosti samospráv plánujeme zverejňovať aj v budúcnosti.

Kontakt

Michal Piško pisko@transparency.sk
Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk
Eva Bilená eva.bilena@transparency.sk

2016

Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2016, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u počtom obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv, vychádza zo štyroch zdrojov dát:

 • Kvality informovanosti prostredníctvom webových stránok samospráv (váha 70,6 %)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí bežných občanov, no podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 10,7 %)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí TIS podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 16,5 %)
 • Informácie získané prostredníctvom údajov z EKS (Elektronický kontraktačný systém) (váha 2 %)
 • Informácie z Obchodného registra Slovenskej republiky (váha 0,3 %)

HODNOTENÉ OBLASTI

TIS vybrala 11 oblastí a 96 indikátorov, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie týkajúce sa právomocí miestnych samospráv vyplývajúcich zo zákona (napr. predaj a prenájom majetku), a tiež politík, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov). Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, podiel verejnosti na rozhodovaní v samospráve, verejné obstarávanie a oblasť rozpočtu a zmlúv. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane otázok sú vysvetlené na ich podstránkach. Vo väčšine otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie aj pri predajoch? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach. Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 100.

Hodnotenie prebiehalo v období júl až november 2016.

Oblasť Váha v %
I. Prístup k informáciám 21
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní 15
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb 9
IV. Predaj a prenájom majetku 9.5
V. Rozpočet a zmluvy 17
VI. Dotácie a granty 7
VII. Byty a sociálne zariadenia 6
VIII. Personálna politika 4.5
IX. Etika a konflikt záujmov 4.5
X. Územné plánovanie a stavebný úrad 3
XI. Obecné podniky a investície 3.5
SPOLU 100

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých samospráv je uvedené v percentách od 0 do 100 %. Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú politiku (oblasť). Hodnotenie okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Rebríček Otvorená samospráva 2016 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je mesto v rebríčku umiestnené, tým podľa TIS obec vytvára menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená samospráva nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú. Na komplexnejší obraz o transparentnosti TIS ponúka samosprávam osobitný audit samosprávy v projekte Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnilo mesto Martin, Žiar nad Hronom, mestská časť Bratislava-Ružinov a mesto Prievidza.

Hodnotenie Otvorená samospráva 2016 nadväzuje na komplexné hodnotenia samospráv z rokov 2010, 2012 a 2014. Transparency International opäť o niečo spresnila a zdokonalila tento rebríček upravením niektorých otázok či miernymi zmenami v ich váhe a hodnotení.

Metodologické upozornenie: Hlavným cieľom merania transparentnosti v samosprávach je poukázať na mieru otvorenosti voči verejnej kontrole. Nedá sa vylúčiť, že niektoré informácie vyhodnotené v rebríčku ako nezverejnené, sa na webe samosprávy môžu nachádzať. Ak sú však zverejnené na užívateľsky ťažko dostupnom a neintuitívnom mieste (kde ich neboli napriek snahe schopní nájsť ani naši hodnotitelia), takéto zverejňovanie informácií sa z nášho pohľadu míňa účelu, ktorým má byť práve účinná verejná kontrola.

POĎAKOVANIE

Partnerom projektu Otvorená samospráva 2016, ktorému ďakujeme za podporu, je Open Society Institute – Budapest.

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím podporte nás finančne alebo šírením odkazu na túto stránku, alebo sa staňte naším fanušíkom na Facebooku.

Poznámka autorov

Pre samosprávy, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie samospráv Otvorená samospráva 2016 slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy správať sa otvorene a poskytovať svojim občanom kvalitné informácie. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj v miestnej samospráve vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života jej obyvateľov.

TIS plánuje zverejňovať podobné hodnotenie transparentnosti samospráv aj v budúcnosti.

Kontakt

Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk
Michal Piško pisko@transparency.sk
Anna Dráľová anna.dralova@transparency.sk

2014

Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2014, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u počtom obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv, vychádza zo štyroch zdrojov dát:

 • Kvality informovanosti cez webové stránky samospráv (váha 57%)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí TIS podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 26,5%)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe neoficiálnych – súkromných žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 11,5%)
 • Informácie získane z databázy Úradu pre verejné obstarávanie a z tender.sme.sk (váha 5%)

HODNOTENÉ OBLASTI

TIS vybrala 11 oblastí a 102 indikátorov, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie týkajúce sa právomocí miestnych samospráv vyplývajúcich zo zákona (napr. predaj a prenájom majetku), a tiež politík, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov). Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, podiel verejnosti na rozhodovaní v samospráve, verejné obstarávanie a oblasť rozpočtu a zmlúv. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane otázok sú vysvetlené na ich podstránkach. Vo väčšine otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie aj pri predajoch? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach. Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 100.

Hodnotenie prebiehalo v období júl až september 2014.

Oblasť Váha v %
I. Prístup k informáciám 21
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní 14.5
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb 12
IV. Predaj a prenájom majetku 9.5
V. Rozpočet 12
VI. Dotácie a granty 7
VII. Byty a sociálne zariadenia 6.5
VIII. Personálna politika 4.5
IX. Etika a konflikt záujmov 6
X. Územné plánovanie a stavebný úrad 3
XI. Obecné podniky a investície 4
SPOLU 100

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých samospráv je uvedené v percentách od 0 do 100%. Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú politiku (oblasť). Hodnotenie okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Rebríček Otvorená samospráva 2014 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je mesto v rebríčku umiestnené, tým podľa TIS obec vytvára menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená samospráva nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú. Na komplexnejší obraz o transparentnosti TIS ponúka samosprávam osobitný audit samosprávy v projekte Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnilo mesto Martin, Žiar nad Hronom, mestská časť Bratislava-Ružinov, a mesto Prievidza.

Hodnotenie Otvorená samospráva 2014 nadväzuje na komplexné hodnotenia samospráv z roku 2010 a 2012. Transparency International opäť o niečo spresnila a zdokonalila tento rebríček upravením niektorých otázok či miernymi zmenami v ich váhe a hodnotení.

POĎAKOVANIE

Partnermi projektu Otvorená samospráva 2014, ktorým za podporu ďakujeme, sú nadácia ekoPolis, Datalan, Microsoft a HP.

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím podporte nás finančne alebo šírením odkazu na túto stránku, alebo sa staňte naším fanušíkom na Facebooku.

Poznámka autorov

Pre samosprávy, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie samospráv Otvorená samospráva 2014 slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy správať sa otvorene a poskytovať svojim občanom kvalitné informácie. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj v miestnej samospráve vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života jej obyvateľov.

TIS plánuje zverejňovať podobné hodnotenie transparentnosti samospráv aj v budúcnosti.

Kontakt

Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk
Katarína Klingová klingova@transparency.sk
Martin Kollárik kollarik@transparency.sk

2012

Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2012, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u počtom obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv, vychádza zo štyroch zdrojov dát:

 • Kvality informovanosti cez webové stránky samospráv (váha 57%)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí TIS podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 22,5%)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe neoficiálnych – súkromných žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 17,5%)
 • Informácie získane z databázy Úradu pre verejné obstarávanie 3%

HODNOTENÉ OBLASTI

TIS vybrala 11 oblastí a 111 indikátorov, ktoré zahŕňajú predovšetkým právomoci miestnych samospráv vyplývajúce zo zákona (napr. predaj a prenájom majetku), a tiež politiky, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov). Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, podiel verejnosti na rozhodovaní v samospráve a verejné obstarávanie. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane otázok sú vysvetlené na ich podstránkach. Vo väčšine otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie aj pri predajoch? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach. Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 100.

Hodnotenie prebiehalo v období september až november 2012.

Oblasť Váha v %
I. Prístup k informáciám 20
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní 15
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb 11
IV. Predaj a prenájom majetku 10
V. Rozpočet 10
VI. Dotácie a granty 7
VII. Byty a sociálne zariadenia 7
VIII. Personálna politika 5
IX. Etika a konflikt záujmov 6
X. Územné plánovanie a stavebný úrad 5
XI. Obecné podniky a investície 4
SPOLU 100

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých samospráv je uvedené v percentách od 0 do 100%. Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú politiku (oblasť). Hodnotenie okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Rebríček Otvorená samospráva 2012 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je mesto v rebríčku umiestnené, tým podľa TIS obec vytvára menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená samospráva nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú. Na komplexnejší obraz o transparentnosti TIS ponúka samosprávam osobitný audit samosprávy v projekte Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnilo mesto Martin, Žiar nad Hronom, Bratislava-Ružinov, a Prievidza.

Hodnotenie Otvorená samospráva 2012 nadväzuje na prvé komplexné hodnotenie z roku 2010. Transparency International sa pokúsila tohtoročný rebríček ešte spresniť a zdokonaliť, napríklad aj férovejším prerozdelením bodov samosprávam, ktoré nemajú zriadené napr. mestské rady, nevlastnia byty alebo mestské podniky.

POĎAKOVANIE

Partnermi projektu Otvorená samospráva 2012 sú UNDP, Embassy of the United States, a Open Society Institute . Za spoluprácu na hodnotení územných plánov samospráv ďakujeme organizácii UzemnePlany.sk.

Ak sa Vám tento projekt páči, prosím podporte nás finančne alebo šírením odkazu na túto stránku, alebo sa staňte naším fanušíkom na Facebooku.

Poznámka autorov

Pre samosprávy, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie samospráv Otvorená samospráva 2012 slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy správať sa otvorene a poskytovať svojim občanom kvalitné informácie. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj v miestnej samospráve vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života jej obyvateľov.

TIS plánuje aj naďalej zverejňovať podobné hodnotenie opakovane.

Kontakt

Tomáš Jacko jacko@transparency.sk
Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk

2010

Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2010, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u počtom obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv, vychádza z troch zdrojov dát:

 • Kvality informovanosti cez webové stránky samospráv (váha 50%)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí TIS podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 36%)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe neoficiálnych – súkromných žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 14%)

HODNOTENÉ OBLASTI

TIS vybrala 11 oblastí, ktoré zahŕňajú predovšetkým právomoci miestnych samospráv vyplývajúce zo zákona (napr. predaj a prenájom majetku), a tiež politiky, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov). Najväčšiu váhu má prístup k informáciám, podiel verejnosti na rozhodovaní v samospráve a verejné obstarávanie. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách vrátane otázok sú vysvetlené na ich podstránkach. Vo väčšine otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie? Áno/Nie), teda sú založené na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach. Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 100.

Oblasť Váha v %
I. Prístup k informáciám 20
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní 15
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb 15
IV. Predaj a prenájom majetku 10
V. Rozpočet 8
VI. Dotácie a granty 7
VII. Byty a sociálne zariadenia 7
VIII. Personálna politika 5
IX. Etika a konflikt záujmov 5
X. Územné plánovanie a stavebný úrad 5
XI. Obecné podniky a investície 3
SPOLU 100

ZNÁMKY A STUPNICA

Celkové hodnotenie jednotlivých samospráv je uvedené v percentách od 0 do 100%. Pri hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú politiku. Hodnotenie okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

Známka %
A+ 80-100
A 75-79
A- 70-74
B+ 65-69
B 60-64
B- 55-59
C+ 50-54
C 45-49
C- 40-44
D+ 35-39
D 30-34
D- 25-29
E+ 20-24
E 15-19
E- 10-14
F 0-9

Rebríček Otvorená samospráva 2010 je len prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je mesto v rebríčku umiestnené, tým podľa TIS obec vytvára menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená samospráva nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú. Na komplexnejší obraz o transparentnosti TIS ponúka samosprávam osobitný audit samosprávy v projekte Transparentné mesto, ktorého sa už zúčastnilo mesto Martin, a v súčasnosti začína v Prievidzi a v Žiari nad Hronom.

Poznámka autorov

Pre samosprávy, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by malo hodnotenie samospráv Otvorená samospráva 2010 slúžiť ako motivácia a zároveň ocenenie ich práce a snahy správať sa otvorene a poskytovať svojim občanom kvalitné informácie. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj v miestnej samospráve vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života jej obyvateľov.

TIS plánuje zverejňovať podobné hodnotenie opakovane.

Kontakt

Tomáš Jacko jacko@transparency.sk
Gabriel Šípoš sipos@transparency.sk
Ivan Rončák roncak@transparency.sk

Print Friendly, PDF & Email

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte