IV.1. Akým spôsobom a v akom časovom predstihu zverejňuje VÚC oznámenia o predaji alebo prenájme majetku?

 
Názov
IV.1
 
Priemer
1Banskobystrická župa"Oznámenia o predaji majetku - na webovej stránke BBSK (www.vucbb.sk), v mesačníku BBSK „Náš kraj“, na úradnej tabuli BBSK, v regionálnej tlači, na úradnej tabuli mesta alebo obce v katastri ktorej sa nehnuteľnosť predáva a výnimočne aj na www.reality.sk.

Oznámenia o prenájme majetku - na webovej stránke BBSK (www.vucbb.sk), na úradnej tabuli BBSK, v regionálnej tlači. Prenájom majetku BBSK v prevažnej miere riešia organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktoré predstavujú správcov majetku BBSK a ktorí sú, v zmysle zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku VÚC, oprávnení konať pri správe majetku VÚC samostatne a v mene VÚC."
 "pri predaji majetku minimálne 30 dní vopred a pri prenájme majetku minimálne 15 dní vopred;

Príklad: prenájom nebytových priestorov časti Divadelného klubu v správe správcu Divadlo J.G. Tajovského vo Zvolene prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže. Podmienky súťaže boli zverejnené na webovom sídle BBSK dňa 21.08.2013, pričom súťažné návrhy možno podávať do 20.09.2013 a otváranie obálok sa uskutoční dňa 24.09.2013.

Priamy link na uvedenú obchodnú verejnú súťaž zverejnenú na web sídle BBSK: viď link ;

Upravuje to: 1./ zákon č. 446/2001 Z.z. o majetku VÚC (priamy link: viď link 2./ Zásady hospodárenia s majetkom BBSK (priamy link: viď link 3./ ďalej to zvykne byť určené aj v konkrétnom uznesení schválenom Zastupiteľstvom BBSK, ktoré sa týka konkrétneho predaja, resp. prenájmu.
1Bratislavská župaV tlačených médiách inzerciou a tlačovými správami; Na úradnej tabuli; Smart aplikácii "VÚC zverejňuje oznámenia o predaji alebo prenájme majetku minimálne 15 dní pred uzávierkou"

Príklad: Uvedené možno nájsť na webovej stránke BSK (www.region-bsk.sk, v časti Oznamy>Obchodné verejné súťaže; ustanovenie § 9a ods. 3 Zák. č. 446/2001 Z.z. a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom BSK. Uvedené Zásady sa nachádzajú na webovej stránke BSK v časti Dokumenty
1Košická župaNa webovej stránke KSK, úradnej tabuli, v tlači (napr. Korzár, Pravda, Avízo), inzertných portáloch, reklamnými banermi, vyvesením oznámenia na miestnych úradoch obcí/miest, v ktorých sa majetok Košického samosprávneho kraja nachádza "Oznámenie o predaji, resp. prenájme majetku KSK zverejňuje v zmysle ustanovení Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov min. 15 dní pred uzávierkou podávania návrhov do obchodnej verejnej súťaže (OVS) alebo zámeru na priamy predaj, v niektorých prípadoch aj na dobu takmer 60 dní. Príklad: Vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľností v areáli na Bačíkovej ulici v Košiciach zverejnené 24.07.2013 s uzávierkou na podávanie návrhov do 23.09.2013. Povinnosť zverejniť oznámenie o predaji alebo prenájme majetku min. 15 dní je uvedená v Zásadách hospodárenia s majetkom KSK schválených Zastupiteľstvom KSK / zverejnené na stránke www.vucke.sk (Úradná tabuľa/Legislatíva/Iná legislatíva)/."
1Nitrianska župaNa internetovej stránke www.unsk.sk, na úradnej tabuli a v regionálnych printových médiách. "Podmienky obchodnej verejnej súťaže (predaj, prenájom) uverejní NSK minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. NSK zverejní zámer predať (prenajať) majetok priamym predajom (nájmom) najmenej na 15 dní pred uzávierkou na podávanie cenových ponúk. Zámer previesť (prenajať) majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa je NSK povinný zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu Zastupiteľstvom NSK na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke"; viď link
1Prešovská župa"Zámer predať alebo prenajať majetok PSK je zverejňovaný na internetovej stránke Prešovského samosprávneho kraja, na úradnej tabuli a v regionálnej tlači. V prípade majetku zvereného do správy správcovi majetku PSK zverejnenie prenájmu v regionálnej tlači zabezpečuje správca (rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená samosprávnym krajom). V prípade prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom Zastupiteľstvo PSK rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zámer prenajať majetok týmto spôsobom zverejňuje najmenej 15 dní pred jeho schvaľovaním." "Najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu zastupiteľstvom pri priamom predaji, pri predaji z dôvodov hodných osobitného zreteľa, najmenej 15 dní - podmienky OVS pred uzávierkou na podávanie návrhov OVS. - Zákon č. 446/2001 Z.z.; Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK: viď link "
1Trenčianska župaweb stránka www.tsk.sk, úradná tabuľa TSK a regionálne printové médiá "v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom TSK a zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku VÚC ,paragraf 9a, ods. (3), minimálne 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do verejnej obchodnej súťaže."
1Trnavská župana web. stránke; na úradnej tabuli TTSK - vo vestibule Úradu TTSK; v regionálnej tlači: Dunajskostredsko, Galantsko, Šaliankso, Hlohovecko, Sereďsko, MY Trnvaské noviny, Piešťansko, Novomestsko, Senicko Skalicko, Trnavsko a v denníku Hospodárske noviny "Minimálne 4-5 týždňov pred termínom ukončenia podávania návrhov na kúpu majetku; Príklad: viď link pod ikonou odpredaj majetku."
1Žilinská župaregionálna tlač, celoslovenská tlač, webová stránka "v predstihu cca 20-30 dní; Príklad: ak je lehota na predloženie ponúk koniec kalendárneho mesiaca, zverejnenie v tlači sa uskutoční zhruba 10. deň v mesiaci, zverejnenie na webovej stránke sa uskutoční bezprostredne po podpise príslušného uznesenia zastupiteľstva."
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte