XI.7. Poskytla samospráva vysvetlenie na základe akých podkladových materiálov rozhoduje o priorite a výške investícií do cestných komunikácií?

 
Názov
XI.7
 
Priemer
1Banskobystrická župaáno - najmä na základe dostupných informácií z celoštátneho sčítania dopravy 2010, celoštátneho smerového dopravného prieskumu vonkajšej dopravy v Slovenskej republike v roku 2007, ďalej hlavných prehliadok ciest a mostov, na základe ktorých najmenej 1x ročn
1Bratislavská župaáno VÚC rozhoduje na základe technického stavu – šírkového usporiadania, únosnosti, intenzity premávky (hlavne ťažkej nákladnej) a kategórie cesty a predpokladaných nákladov, s prihliadnutím na hustotu výskytu dopravných incidentov.Podkladovými materiálmi sú: -výsledky celoštátneho sčítania dopravy
-výsledky meraní únosnosti
-pravidelné obhliadky komunikácií
-štatistika dopravnej nehodovosti
-projektová dokumentácia
1Košická župaáno - prehliadky ciest a mostov, ktoré vykonáva správa ciest – stavebné stavy ciest a mostov havarijné stavy ciest po povodniach,
- celoštátne sčítanie dopravy – intenzita dopravy, zámer rozvoja cestnej infraštruktúry KSK zo zdrojov EÚ na roky 2008-2013
1Nitrianska župaáno Na základe stavebnotechnického stavu predmetného úseku cesty, križovatky, mostu a podobne.Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Výšku investícií schvaľuje Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraj
1Prešovská župaáno V oblasti dopravy sa finančné prostriedky prideľujú iba na odstránenie havarijných stavov jednotlivých úsekov ciest II. a III. triedy.
1Trenčianska župaáno Výška investícií na cestné komunikácie závisí od možností finančných prostriedkov v tejto oblasti. Následne podľa finančného objemu sa navrhnú investičné akcie, ktoré predstavujú podľa stavebno-technického stavu najkritickejšie úseky ciest II. a III. triedy v kraji.
1Trnavská župaáno "Trnavský samosprávny kraj má vo vlastníctve 535,480 km ciest II. triedy a 1058,304 km ciest III. triedy. Spolu cesty II. a III. triedy predstavujú 1 593,784 km. Ich opravu a údržbu zabezpečuje rozpočtová organizácia Správa a údržba ciest TTSK. Činnosť Správy a údržby ciest TTSK pozostáva z bežnej a zimnej údržby ciest a nevyhnutných opráv na zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky.

Prioritou Trnavského samosprávneho kraja je, aby boli cesty bezpečné pre všetkých účastníkov cestnej premávky a spĺňali všetky požiadavky v zmysle platných STN. Zároveň rozhodujúcim kritériom prioritných investícií do cestných komunikácií je odstraňovanie kritických nehodových lokalít na cestách II. a III. triedy.

Trnavský samosprávny kraj rozhoduje o priorite investícií do cestných komunikácií na základe:
• kontrolnej činnosti ciest II. a III. triedy vo vlastníctve TTSK,
• podnetov orgánov štátnej správy (miestne príslušné Okresné dopravné inšpektoráty a Obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie),
• požiadaviek starostov obcí a primátorov miest,

Spoločným menovateľom požiadaviek je zlý stavebno-technický stav, prepadnuté krajnice, vyjazdené koľaje, výtlky, priečne a pozdĺžne nerovnosti a sieťový rozpad vozovky, príp. nedostatočné odvodnenie komunikácie. Vo viacerých prípadoch sú závady spôsobené aj v dôsledku nedodržania technologického postupu pri výstavbe, resp. rekonštrukcií kanalizácie v jednotlivých obciach. Značný vplyv na zhoršení stavebno-technického stavu ciest vo vlastníctve TTSK má aj nárast intenzity premávky ťažkých nákladných vozidiel a zavedenie mýtneho systému na diaľniciach, rýchlostných cestách a vybraných úsekoch ciest I. triedy.
"
1Žilinská župaáno Podľa dopravného zaťaženia a stavebného – technického stavu komunikácií.
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte