VII.2. Využíva MsÚ elektronickú evidenciu žiadostí o pridelenie bytu a prevod bytov do osobného vlastníctva s možnosťou sledovania stavu žiadosti zverejnenou na internetovej stránke správcu?

 
Názov
VII.2
 
1Bratislava0,5 b.áno Evidencia žiadateľov je vedená v elektronickej podobe a je k dispozícii
verejnosti , zároveň všetky rozhodnutia o pridelení bytu sú zverejňované
na oficiálnej stránke mesta a informácia je predkladaná každý ? poslancom
mestského zastupiteľstva.
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.ánoviď link
1Bytča0,5 b.áno www.bytca-KORWIN
1Kolárovo0,5 b.áno elektr.pošta / referát
soc.starostlivosti a opatr.služby viď link
1Košice0,5 b.ánoviď link v časti sociálne bývanie
1Krompachy0,5 b.áno Mesto Krompachy od roku 2013 neprevádzalo byty do
vlastníctva doterajším nájomcom, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Predaj všetkých
bytov vo vlastníctve mesta sa uskutočňoval na základe obchodnej verejnej súťaže zverejnenej na webovej stránke mesta: viď link
1Liptovský Mikuláš0,5 b.áno od r. 2012 vedieme na webe v rámci sekcie
zverejňovania dokumentov žiadosti o pridelenie bytu a zoznam
pridelených bytov.

Prevod
bytu do osobného vlastníctva realizujeme formou verejnej obchodnej súťaže;
priamy predaj bytov realizujeme iba nájomcom v zmysle zák. č.182/1993 Zb.z.
Ak
áno, odkaz na elektronickú evidenciu žiadostí o pridelenie bytu
a prevod bytu do osobného vlastníctva na internete
Tu:
elektronická evidencia bytov a zoznam pridelených bytov :
viď link viď link tu:
link k prevode bytov formou VOS
uzn. č. 56/2014 časť. II., body 7, 8, 9, 10,
viď link
1Piešťany0,5 b.áno MsÚ využíva elektronickú evidenciu žiadostí, avšak mesto nepredáva byty do
osobného vlastníctva, iba prideľuje nájomné byty postavené s podporou ŠFRB na
základe presne stanovených pravidiel vo VZN a to prostredníctvom
spoločnosti Bytový podnik mesta Piešťany s.r.o. v zmysle zmluvy

Poradovníky
sú zverejnené na úradných tabuliach a webovej stránke mesta
1Prievidza0,5 b.ánoviď link viď link
viď link
1Púchov0,5 b.áno
1Rožňava0,5 b.áno Na základe osobne podanej žiadosti
občana sú mu pridelené autentizačné údaje na prístup do webovej
aplikácie - Privátna sekcie portálu E-GOV, kde môže získať aj informácie
o došlej pošte od občana, stave a priebehu jej vybavovania a odoslanej
pošte z úradu.
1Ružomberok0,5 b.áno
1Senica0,5 b.áno žiadosť - viď link
evidencia - viď link
1Žilina0,5 b.ánoviď link
Priemer0,08 b.
15Bánovce nad Bebravou0 b.nie
15Banská Bystrica0 b.nie
15Banská Štiavnica0 b.nie
15Bardejov0 b.nie využíva elektronickú evidenciu, ale bez možnosti sledovania na internete
15Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie Žiadostí je tak málo (menej ako 1 / rok), že by to bolo neefektívne.
15Bratislava - Dúbravka0 b.nie
15Bratislava - Petržalka0 b.nie Hlavné mesto Bratislava a mestské časti ako
partneri projektu podali v roku 2012 na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR žiadosť o dotáciu na
projekt Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy.

Cieľom projektu je sprístupnenie a zabezpečenie
všeobecnej použiteľnosti elektronických služieb Bratislavskej samosprávy.
Služby budú za pomoci vytvoreného Integrovaného informačného systému
sprístupnené občanom a podnikateľom. Zavedené e-služby budú v súlade s
konceptom e-služieb poskytovaných štátnou správou. Implementáciou projektu sa
vytvorí jednotné centrálne riešenie pre úrady Bratislavskej samosprávy.
Projekt je v súčasnosti v procese realizácie VO, samotná realizácia
projektu je naplánovaná na koniec roka 2014.
15Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie ide o dôverné informácie o klientoch.
15Bratislava - Rača0 b.nie
15Bratislava - Ružinov0 b.nie
15Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
15Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
15Brezno0 b.nie
15Čadca0 b.nie
15Detva0 b.nie
15Dolný Kubín0 b.nie pripravuje sa
15Dunajská Streda0 b.nie
15Galanta0 b.nie
15Handlová0 b.nie
15Hlohovec0 b.nie
15Holíč0 b.nie
15Humenné0 b.nie
15Kežmarok0 b.nie
15Komárno0 b.nie Základné informácie sa zverejňujú na úradnej
tabuli mesta
15Kysucké Nové Mesto0 b.nie
15Levice0 b.nie
15Levoča0 b.nie
15Lučenec0 b.nie
15Malacky0 b.nie
15Martin0 b.nie
15Michalovce0 b.nie
15Modra0 b.nie
15Moldava nad Bodvou0 b.nie Na viď link sa pracuje na elektronickej evidencii žiadostí
15Myjava0 b.nie Vedieme klasickú elektronickú evidenciu a poradovník žiadateľov podľa podaných žiadostí, ktorá nie je na webovej stránke, ale na požiadanie je možné do nej nahliadnuť.
15Nitra0 b.nie
15Nová Dubnica0 b.nie
15Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
15Nové Zámky0 b.nie
15Partizánske0 b.nie
15Pezinok0 b.nie
15Poprad0 b.nie
15Považská Bystrica0 b.nie bez možnosti sledovať stav žiadosti viď link 6ed7ad546db1c5ca919d alebo anna.stastna@povazska?bystrica.sk
15Prešov0 b.nie
15Revúca0 b.nie
15Rimavská Sobota0 b.nie
15Sabinov0 b.neodpovedali
15Šaľa0 b.nie
15Šamorín0 b.nie
15Sečovce0 b.nie
15Senec0 b.nie
15Sereď0 b.nie
15Skalica0 b.nie
15Smižany0 b.nie Obecné byty sú postavené
z prostriedkov ŠFRB štátnych
dotácií, prevod bytov nie je podobu 30 rokov prípustný.
15Snina0 b.nie
15Spišská Nová Ves0 b.nie
15Stará Ľubovňa0 b.nie
15Stará Turá0 b.nie
15Stropkov0 b.nie
15Štúrovo0 b.nie
15Šurany0 b.nie
15Svidník0 b.nie
15Trebišov0 b.nie
15Trenčín0 b.nie
15Trnava0 b.nie
15Tvrdošín0 b.nie
15Veľké Kapušany0 b.nie
15Veľký Krtíš0 b.nie
15Veľký Meder0 b.nie
15Vráble0 b.nie Nie v zmysle Vašej otázky, ale Poradovníky žiadateľov
o nájomné byty sú uverejnené na webstránkach mesta.
15Vranov nad Topľou0 b.nie
15Zlaté Moravce0 b.nie
15Zvolen0 b.nie v roku 2014 podpísalo mesto zmluvu
na realizáciu projektu „Elektronizácia služieb miest
„eMestá“ z Operačného
programu Informatizácia samosprávy“
87Bratislava - Karlova Vesod januára 2013 nebol pridelený žiadny byt
87Dubnica nad VáhomMsZ zverilo majetok mesta príspevkovej organizácii DUMAT, m.p.o. do správy, ktorá zabezpečuje činnosti spojené s nájmom bytov – žiadosti eviduje v internej evidencii.
87FiľakovoNie, a to preto, že samospráva nemá žiadne voľné byty na prideľovanie.
87Košice - Dargovských hrdinovMČ nevlastní žiadny byt
87Košice - JuhMČ nevlastní byty
87Košice - Nad jazeromMČ nemá byty
87Košice - SeverMČ nemá byty
87Košice - Sídlisko KVPMČ nevlastní žiadne byty
87Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
87Košice - Staré MestoMČ nemá byty
87Košice - ZápadMČ Košice - Západ nedisponuje bytmi
87Stupavamesto nie je vlastníkom bytov
87TopoľčanyŽiadateľ môže žiadosť o pridelenie bytu poslať mailom. Na webovej stránke mesta zverejňujeme poradovník žiadateľov a ten pravidelne aktualizujeme podľa uznesenia MsZ.
87Žiar nad HronomNeprideľujeme byty do osobného vlastníctva, iba prenajímame
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte