IV.1. Použil MsÚ elektronické aukcie pri predajoch aspoň raz od januára 2013?

 
Názov
IV.1
 
1Bratislava1,5 b.áno
1Bratislava - Rača1,5 b.áno
1Bratislava - Ružinov1,5 b.áno
1Čadca1,5 b.áno
1Košice - Staré Mesto1,5 b.áno
1Košice - Západ1,5 b.áno
1Liptovský Mikuláš1,5 b.áno MsÚ vytvoril túto
možnosť a to jednak navrhol prijať
v Zásadách (čl.5 bod 5. Zásad hospodárenia s majetkom mesta)

viď link

A uplatnil
to aj v praxi, napr.
uzn.č.9/2013 MsZ takéto podmienky VOS vyhlásilo, (príslušný text podfarbený) tu

viď link
do
VOS sa neprihlásili najmenej dvaja účastníci.

V prípade, že návrh MsÚ o elektronickej aukcii v podmienkach
obchodnej verejnej súťaži MsZ nepodporí, nemôžeme ho realizovať.
1Martin1,5 b.áno
1Modra1,5 b.áno
1Moldava nad Bodvou1,5 b.áno
1Partizánske1,5 b.áno Predaje sa riešia formou verejnej obchodnej súťaže. Akonáhle sú dvaja záujemcovia, mesto je pripravené realizovať elektronickú aukciu. Pri transparentných verejných obchodných súťažiach sa zatiaľ prihlásil len 1 záujemca.
1Pezinok1,5 b.áno
1Šaľa1,5 b.áno
1Senec1,5 b.áno
1Stará Turá1,5 b.áno
1Svidník1,5 b.áno
1Trenčín1,5 b.áno
1Trnava1,5 b.áno
1Žilina1,5 b.áno
Priemer0,31 b.
20Bánovce nad Bebravou0 b.nie
20Banská Bystrica0 b.nie
20Banská Štiavnica0 b.nie
20Bardejov0 b.nie
20Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie Predaj majetku bol prerokovaný v komisiách, na miestnej rade a schválený zastupiteľstvom.
20Bratislava - Dúbravka0 b.nie
20Bratislava - Petržalka0 b.nie Elektronické aukcie sú určené na obstarávanie tovaru a služieb, pri
nakladaní s obecným majetkom sa riadime zákonom o majetku obcí. Za uvedené
obdobie sa uskutočnili len dva predaje a pri nich bolo nevyhnutné posúdiť
okrem ceny aj iné aspekty – napr. verejný záujem, účel a pod.
20Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
20Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
20Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
20Brezno0 b.nie
20Detva0 b.nie
20Dolný Kubín0 b.nie
20Dubnica nad Váhom0 b.nie Mesto uskutočňovalo predaje len podľa §9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
20Dunajská Streda0 b.nie
20Fiľakovo0 b.nie Za toto obdobie sa
uskutočnili prevody majetku mesta v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov , celkový počet prevodov
bol 9, z čoho 2 podľa ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. e) – z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, 2- podľa § 9a, os. 8, písm. b) – pozemok bol zastavaný
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a 5 – podľa §9a, ods. 1, písm. B) na
základe dobrovoľnej dražby.
20Galanta0 b.nie Mesto predáva majetok na základe obchodných verejných súťaží. Za
posledné dva roky je úspechom, ak sa niekto do súťaže prihlási. Elektronická
aukcia v podmienkach mesta nemá zmysel.
20Handlová0 b.nie
20Hlohovec0 b.nie
20Holíč0 b.nie
20Humenné0 b.nie
20Kežmarok0 b.nie
20Kolárovo0 b.nie nemali sme predaj takého charakteru, mali sme predaje podľa osobitného zreteľa
20Komárno0 b.nie
20Košice0 b.nie
20Košice - Dargovských hrdinov0 b.nie Odpredaje MČ pre Mesto Košice za 1e
20Košice - Juh0 b.nie
20Košice - Nad jazerom0 b.nie
20Kysucké Nové Mesto0 b.nie
20Levice0 b.nie
20Levoča0 b.nie
20Lučenec0 b.nie
20Malacky0 b.nie
20Michalovce0 b.nie
20Myjava0 b.nie použili sme formu verejnej súťaže
20Nitra0 b.nie
20Nová Dubnica0 b.nie
20Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
20Nové Zámky0 b.nie
20Piešťany0 b.nie Predaje a nájmy
majetku mesta riešime vždy ponukovým konaním alebo verejnou obchodnou súťažou
(v súlade so zákonom o majetku obci) so zverejnením v miestnej
a celoslovenskej tlači, nakoľko máme veľmi málo záujemcov, resp. žiadnych,
e-aukciu sme doposiaľ nerealizovali pri prevode a nájme majetku, pri
obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác realizujeme e-aukcie od
r.2007 a máme veľmi pozitívne výsledky
20Poprad0 b.nie
20Prešov0 b.nie Zákon o majetku obcí upravuje špecificky postup
pri predajoch a prenájmoch majetku, nie elektronickú aukciu, ktorá je formou
verejného obstarávania.
20Prievidza0 b.nie
20Revúca0 b.nie
20Rimavská Sobota0 b.nie
20Rožňava0 b.nie Predaj sa uskutočňuje formou obchodnej verejnej súťaže, alebo priamym predajom v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb.
20Ružomberok0 b.nie
20Sabinov0 b.neodpovedali
20Šamorín0 b.nie Počas finančnej krízy je ťažké vôbec niečo predať.
20Sečovce0 b.nie
20Senica0 b.nie
20Sereď0 b.nie
20Skalica0 b.nie
20Smižany0 b.nie Predaj majetku obce sa realizuje formou obchodnej verejnej súťaže zverejnenej na úradnej tabuli, internetovej stránke obce a v regionálnej tlači.
20Snina0 b.nie
20Spišská Nová Ves0 b.nie
20Stará Ľubovňa0 b.nie
20Stropkov0 b.nie
20Stupava0 b.nie
20Štúrovo0 b.nie
20Šurany0 b.nie Predaj a nájom majetku
zabezpečuje mesto v súlade so zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Využíva obchodné verejné súťaže, ponukové
konanie alebo predaj podľa osobitného zreteľa. Materiály zverejňujeme na internetovej
stránke mesta, informačných tabuliach, v regionálnej tlači
a v mestskom rozhlase.
20Topoľčany0 b.nie
20Trebišov0 b.nie
20Tvrdošín0 b.nie
20Veľké Kapušany0 b.nie
20Veľký Krtíš0 b.nie
20Veľký Meder0 b.nie
20Vráble0 b.nie Pozn.: len na zabezpečenie služieb. Pri predajoch sme mali technické problémy od zmluvného dodávateľa týchto služieb
20Vranov nad Topľou0 b.nie
20Žiar nad Hronom0 b.nie
20Zlaté Moravce0 b.nie
20Zvolen0 b.nie neuskutočnili sa žiadne predaje, pri ktorých by vyžadoval predaj prostredníctvom elektronickej aukcie
92Bratislava - Karlova Vesneuskutočnili sa žiadne predaje
92Bratislava - Nové MestoOdpredaje sa uskutočnili
len vlastníkom stavieb a priľahlé pozemky, alebo dražbou
92Bytčaneuskutočnili sa žiadne predaje majetku
92Košice - Sever
92Košice - Sídlisko KVPneuskutočnili sa žiadne predaje
92Košice - Sídlisko Ťahanovce(neuskutočnili sa žiadne predaje)
92KrompachyMesto Krompachy hnuteľný majetok od januára 2013
nepredávalo. Prevody nehnuteľného majetku sa uskutočňujú v súlade so zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov verejnou
obchodnou súťažou. Osobitný zreteľ berieme do úvahy v prípade pozemkov
zastavaných stavbou, za účelom majetkoprávneho vysporiadania stavieb
postavených pred rokom 1989.
92Považská BystricaV sledovanom období boli všetky prevody
nehnuteľného majetku realizované na
základe obchodnej verejnej súťaže (3?krát
zverejnená obch. súťaž, pričom vo
všetkých prípadoch po vylúčení z dôvodu
nesplnenia podmienok zostal iba 1
záujemca, resp. sa žiaden neprihlásil)
alebo pri uplatnení zákonných výnimiek
v zmysle § 9a ods. 8 zákona o majetku
obcí – išlo o zastavané, resp. priľahlé
pozemky alebo o uplatnenie objektívnych
dôvodov hodných osobitného zreteľa,
kedy bol prevod realizovaný v prospech
konkrétneho žiadateľa za podmienok
stanovených zásadami hospodárenia.
Prevod majetku formou priameho
predaja realizovaný nebol.
92PúchovVzhľadom k tomu, že pri predajoch majetku verejnou súťažou v r. 2013 prejavil
záujem vždy len jeden uchádzač použitie EA bolo irelevantné.

Software na EA sme využívali pri verejnom obstarávaní.
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte